Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som Prostatype Genomics upprättat med anledning av förestående nyemission. Prostatype Genomics offentliggör därmed idag prospektet vilket finns tillgängligt på Prostatype Genomics hemsida (www.prostatypegenomics.com), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I PROSTATYPE GENOMICS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Prospekt

Det prospekt som Prostatype Genomics har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från Prostatype Genomics och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Prostatype Genomics webbplats (www.prostatypegenomics.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • En (1) befintlig aktie i Prostatype Genomics som innehas på avstämningsdagen den 25 april 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom Företrädesemissionen kan Prostatype Genomics som högst tillföras cirka 34,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK.
  • Teckningsperioden löper under perioden 27 april - 11 maj 2023.
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 april - 8 maj 2023.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 8 230 362,84 SEK, motsvarande högst 137 172 714 aktier och en maximal utspädning om 85,7 procent.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt cirka 24 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 19,3 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 50,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen och uppgår sammanlagt till cirka 24,0 MSEK, motsvarande 70 procent. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt med fjorton (14) procent av garanterat belopp vid ersättning i form av nya aktier i Bolaget.
  • Det noteras särskilt att sedan styrelsen fattade beslut om företrädesemissionen den 22 mars 2023 har viss aktieteckning gjorts med stöd av teckningsoptionsprogrammet TO2 vilket ökat antalet aktier i Bolaget (2 622 nya aktier). Denna ökning har lett till vissa smärre förändringar av beräkningarna ovan avseende vilket antal aktier som ges ut i emissionen och ökningen av aktiekapitalet. Siffrorna som presenteras ovan och i prospektet ska därför gälla för företrädesemissionen och ha företräde framför vad som kommunicerats tidigare vid offentliggörande av styrelsens beslut och från extra bolagsstämman.
  • Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Rådgivare

Prostatype Genomics har anlitat Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Nicklas Rosendal, Presskontakt
Telefon: +46 708-89 33 34
E-post: nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com
www.prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Prostatype Genomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics sker enbart genom det prospekt som Prostatype Genomics nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

A Message from Prostatype Genomics AB Regarding COVID-19. In response to the COVID-19 outbreak the World Health Organization (WHO) declared a pandemic on Wednesday 11th March 2020.

X