Idag inleds nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds idag den 9 mars 2023. Nyttjandeperioden löper till och med den 30 mars 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics till en kurs om 2,90 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 2 kan Bolaget tillföras högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Prostatype Genomics (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

Prostatype Genomics genomförde i juli 2022 en företrädesemission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2). Det finns totalt 7 755 895 utestående teckningsoptioner av serie TO 2, som under nyttjandeperioden 9-30 mars 2023 ger innehavaren möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 2,90 per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 2 kan Prostatype Genomics tillföras högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.

Informationsblad finns tillgängligt på Prostatype Genomics (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. För att nyttja teckningsoptioner av serie TO 2 vänder sig innehavaren bäst till den bank där innehavet finns. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

TO 2 i sammandrag

  • Teckningskurs: varje TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics till en kurs om 2,90 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 7 755 895 utestående TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 tillförs Prostatype Genomics cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Antalet utestående aktier i Prostatype Genomics innan optionsinlösen: 22 859 497 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 2 är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn ”PROGEN TO2” och med ISIN SE0018220014.

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Prostatype Genomics att öka med 7 755 895 aktier till 30 615 392 aktier och aktiekapitalet öka med 465 353,70 SEK till 1 836 923,52 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 25 procent baserat på antalet utestående aktier i Prostatype Genomics efter fullt nyttjande av TO 2.

Viktiga datum för TO 2

9 mars 2023 – nyttjandeperioden inleds.

28 mars 2023 – sista dag för handel med TO 2.

30 mars 2023 – nyttjandeperioden avslutas.

3 april 2023 – planerat offentliggörande av utfall i optionsinlösen.

21 april 2023 – planerat datum för växling från interimsaktier till aktier.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Prostatype Genomics i samband med optionsinlösen av TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om TO 2, vänligen kontakta

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing

Telefon: +46 (0) 40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

A Message from Prostatype Genomics AB Regarding COVID-19. In response to the COVID-19 outbreak the World Health Organization (WHO) declared a pandemic on Wednesday 11th March 2020.

X