Prostatype Genomics AB presenterar delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2021

- Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Kvartal 2 (1 april –30 juni 2021) sammanfattat

  • Rörelsens intäkter uppgick till 549 TSEK.
  • Nettoomsättningen uppgick till 5 TSEK.
  • EBITDA (rörelseresultatet före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) uppgick till       -2 373 TSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 2 353 TSEK.
  • Periodens totala kassaflöde uppgick till -2 862 TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK.
 

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

  • I juni meddelade Prostatype Genomics att Sedermera Fondkommission har utsetts till likviditetsgrant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjades 17 juni 2021.

  • I juni meddelades att Bolaget har ingått ett flerårigt avtal med det tyska bolaget Minerva Biolabs Gmbh (”Minerva”) för tillverkningen av Bolagets prognostiska biomarkör Prostatype® RT-qPCR kit. Minerva grundades 1999 och är en spin-off från det välrenommerade Robert-Koch Institutet i Berlin. Samarbetet innebär att Prostatype® kommer att erbjudas i frystorkat format.

 

Händelser efter periodens utgång

  • I augusti meddelade Bolaget att det ingått ett samarbetsavtal med det ledande brittiska laboratorieföretaget Cambridge Clinical Laboratories (”CCL”). CCL kommer inte bara att erbjuda Prostatype® i sina egna laboratorier utan även att främja dess användande i andra urologiska laboratorier runtom i Storbritannien och Irland.

  • I augusti släppte Bolaget de preliminära resultaten från den kliniska studie som har genomförts på Akademiska Sjukhuset i Uppsala under ledning av docent Michael Häggman. Studien genomfördes för att visa om resultat från användning av Prostatype® innan beslut om behandling av patienter med prostatacancer överensstämmer med tumörens faktiska aggressivitet, samt korrelationen i P-score mellan indextumör och andra cancerområden i prostata. För båda frågeställningar indikerar studien korrelation med hög statistisk signifikans. 

 

VD har ordet

Det andra kvartalet av 2021 var händelserikt för Prostatype Genomics, och vi ser nu en allt större öppenhet och fokus avseende nya sätt att hitta, bedöma och optimera behandlingen av prostatacancer.

I veckan publicerade vi ett pressmeddelande med ett mycket glädjande besked; vi inleder ett samarbete med Cambridge Clinical Laboratories, CCL, ledande inom området att introducera innovativa redskap för diagnostik och prognostik i Storbritannien och Irland. CCL är en etablerad och stark partner för Prostatype Genomics, och kommer dels att erbjuda Prostatype® test i sina egna laboratorier, men även att tillhandahålla produkten till andra laboratorier i Storbritannien och Irland. Det är svårt att föreställa sig en bättre väg in på dessa två spännande marknader!

Det stora intresset för såväl prostatacancer som terapiområde generellt, och Prostatype® i synnerhet, bekräftar att den kliniska nytta Prostatype® erbjuder som ett avancerat beslutsstödsystem vid diagnostiserad prostatacancer fyller ett viktigt och tills nu ouppfyllt behov för sjukvård och patienter.  

Nyligen publicerades preliminära resultat från valideringsstudien vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, ledd av docent Michael Häggman. Studien visade med hög signifikans att de värden man får fram med Prostatypes® P-score stämmer överens med det ”facit” som utgörs av analys av utopererad prostata.

Resultaten är naturligtvis glädjande då de bekräftar den kliniska nyttan av Prostatype® som avancerat beslutsstöd vid val av behandling, vilket minskar patienternas lidande samt möjliggör en mer kostnadseffektiv vård.

Efter en lång period där hela vårdapparaten arbetat extremt hårt och förtjänstfullt för att hålla näsan över vattnet ser vi tecken på att det finns både en vilja och gryende möjligheter att börja betala av på den vårdskuld som har byggts upp under pandemin och som är särskilt tydlig inom cancervården.  De signaler vi får är att efterfrågan och intresset för den typ av smarta, resurs-optimerande tjänster Prostatype® kan erbjuda ökar kraftigt, och vi hoppas kunna kommunicera flera viktiga samarbetsavtal inom kort.

Bolaget fortsätter också att stärka organisationen med nyrekryteringar. Vi har nyligen välkomnat en ny medarbetare på marknadssidan och kommer att välkomna fler under det tredje kvartalet.

Jag vill som alltid å Bolagets vägnar tacka alla aktieägare för ert ovärderliga stöd. Sommaren är snart slut och vi går in i en höst- och vintersäsong som kommer att vara mycket intensiv för Prostatype Genomics. Det ser jag fram emot, och jag ser fram emot att snart kommunicera flera nyheter i linje med de milstolpar Bolaget tidigare identifierat med våra två fokusområden i centrum: att ytterligare förstärka vårt vetenskapliga fotavtryck med kompletterande studier samt ett fortsatt fokus vad gäller den internationella kommersialiseringen av Prostatype®.

Fredrik Persson

VD

Solna 18 augusti


Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-18 08:00 CET.

A Message from Prostatype Genomics AB Regarding COVID-19. In response to the COVID-19 outbreak the World Health Organization (WHO) declared a pandemic on Wednesday 11th March 2020.

X