Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport & bokslutskommuniké

Kvartal 6* (1 oktober – 31 december 2020) sammanfattat

 • Nettoomsättningen uppgick till 347 (10) TSEK.
 • EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -4 731 (-1 831) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 919 (-1 736) TSEK.
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till 11 442 (826) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-10) SEK.

*Bolaget har ett förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 6 sedan senast avgivna årsredovisning per 2019-06-30. Räkenskapsåret avslutades den 31 december 2020 och omfattar således 18 månader tillika 6 kvartal.

Helåret (1 juli 2019–31 december 2020) sammanfattat

 • Nettoomsättningen uppgick till 684 (74) TSEK.
 • EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till -15 765 (-7 708) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 712 (-9 631) TSEK.
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till 13 170 (-5 516) TSEK.
 • Resultat per aktie -1,32 (-83,72) SEK

VD Fredrik Persson kommenterar:

Under det sista kvartalet av 2020 tog Prostatype Genomics flera avgörande steg i Bolagets fortsatta utveckling, främst av allt givetvis den framgångsrika noteringen på First North i november. Listningen på First North var resultatet av en lång periods enträget arbete och jag vill ta tillfället i akt att tacka alla som varit delaktiga i denna framgång. Jag vill rikta ett särskilt tack till både gamla och nya aktieägare, ert förtroende och stöd är helt avgörande för Prostatype Genomics fortsatta utveckling. Låt mig också ta tillfället i akt att återigen välkomna alla nya aktieägare till Bolaget. 1 400 nya aktieägare deltog i emissionen vid noteringen. 

Listningen var det främsta men långt ifrån det enda steget som togs under kvartalet. Bolaget fortsatte sin transformering från ett rent forsknings- och utvecklingsbolag till ett kommersiellt inriktat företag. Vi genomförde flera viktiga rekryteringar under perioden, framförallt av en ny CFO samt mycket erfaren marknad- och säljpersonal baserad i Europa, och vi har nu en organisation som är mycket väl placerad för att leverera på de mål som vi har satt upp. Vår avsikt är att förbli en liten och flexibel organisation och det innebär att alla medarbetare måste ha hög kompetens och kapacitet. De rekryteringar vi har genomfört är i linje med den ambitionen.  

Den närmaste tiden kommer Prostatype Genomics fortsatt att koncentrera våra aktiviteter på våra två fokusområden:

 1. att ytterligare utveckla den redan starka vetenskapliga basen för vår produkt
 2. att öka försäljningen genom att bygga upp våra kommersiella kanaler, framförallt genom distributionsavtal på prioriterade marknader.

Vi har flera studier som nu befinner sig i slutfas och där data håller på att sammanställas. Det gäller den studie som genomförs tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala, och det arbete som nu genomförs i Taiwan i samarbete med Cheng Gung Memorial Hospital i Taipei. Den sistnämnda är i det närmaste unik, i och med att väldigt få studier har gjorts på patienter med östasiatisk etnicitet.

Vår kommersiella lansering, med inledande fokus på Europa, framskrider enligt plan. Vi kan återigen konstatera att våra inledande kontakter med potentiella partners och Key Opinion Leaders bekräftar det stora ouppfyllda behov på marknaden som Prostatype® tillgodoser. Prostatype Genomics kan med vår teknologi avsevärt förbättra livskvaliteten för många av de patienter runtom i världen som lider av prostatacancer, och samtidigt bidra till stor nytta för samhället i form av lägre sjukvårdskostnader.

Det är därför med stor tillförsikt som vi nu ser fram emot att intensifiera våra kommersiella aktiviteter under det kommande året.

Både gällande studier och gällande kommersialisering fortsätter givetvis situationen med Covid-19 att vara en utmaning. När det gäller delar av kommersialiseringen så har den självfallet försvårats av till exempel att konferenser och kongresser har ställts in och att det är en utmaning att få till fysiska möten med hälsovårdspersonal. Vissa delar av arbetet med externa studier tar också lite längre tid än normalt även om Bolaget och dess samarbetspartners så här långt levererat enligt plan. Vi kan konstatera att vi har lyckats hantera den här svåra situationen över förväntan och att de förseningar vi har sett i slutändan varit marginella. Vi har därför också förtroende för att vi även fortsättningsvis kommer att kunna leverera enligt kommunicerade milstolpar. Pandemin har påverkat sjukvårdssystemen globalt vilket bland annat resulterat i längre vårdköer också för cancerpatienter. Användandet av Prostatype skapar möjligheter för sjukvårdssystemet att snabbare och med högre säkerhet kunna avgöra vilka patienter som behöver genomgå radikal behandling och vilka patienter som kan sättas på aktiv monitorering. På det sättet frigörs resurser vilket skapar förutsättningar för en modern och effektiv prognostisering av patienter som lider av prostatacancer.

Jag vill avslutningsvis återigen tacka alla de som bidrog till att göra 2020 till ett så framgångsrikt år för Prostatype Genomics. Det gäller medarbetare, externa samarbetspartners, styrelsen och inte minst våra aktieägare. Jag ser fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans för att uppnå de ambitiösa mål som vi har ställt upp för det här bolaget. 


Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-19 08:00 CET.

A Message from Prostatype Genomics AB Regarding COVID-19. In response to the COVID-19 outbreak the World Health Organization (WHO) declared a pandemic on Wednesday 11th March 2020.

X