Press releases

COMMUNIQUÉ FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL) HELD ON 16 JULY 2024

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB (publ) reg.no 556726-0285 (the “Company”), listed on the Nasdaq First North Growth Market, held an extraordinary general meeting today on 16 July 2024, whereby the following...

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL) DEN 16 JULI 2024

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (publ) org.nr 556726-0285 (”Bolaget”), noterat på Nasdaq First North Growth Market, höll extra bolagsstämma idag den 16 juli 2024 varvid nedanstående beslut fattades. I enlighet med...

NOTICE OF Extraordinary GENERAL MEETING IN Prostatype Genomics ab (PUBL)

Regulatory press release

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the extraordinary general meeting on Tuesday 16 July 2024 at 10:00 AM at...

KALLELSE TILL extra bolagsstämma i Prostatype Genomics AB (PUBL)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 juli 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Gustaf III:s Boulevard 34,...

Prostatype Genomics genomför en företrädesemission av units på cirka 49,5 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

13 juni 2024 | Prostatype Genomics AB | Pressmeddelande | Insynsinformation DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,...

Prostatype Genomics carries out a rights issue of units of approximately 49.5 mSEK

Regulatory press release

13 June 2024 | Prostatype Genomics AB | Company announcement | Inside Information NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF...

Prostatype Genomics publicerar nyhetsbrev om pågående anslutning av nya kunder i USA och Spanien

Ej regulatorisk

Denna utgåva av bolagets nyhetsbrev fokuserar på den pågående kommersiella uppskalningen i USA och Spanien. I USA pågår det praktiska arbetet med att ansluta ett flertal urologer för kommersiell...

Prostatype Genomics publishes newsletter on ongoing addition of new customers in USA and Spain

Non-regulatory press release

This edition of the company's newsletter focuses on the ongoing commercial scale-up in the United States and Spain. In the US market, practical work is underway to add several...

Prostatype Genomics: Aktiespararna-analys ser stor uppsida i aktien med riktkursen 0,12 kr per aktie

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att Aktiespararna har publicerad en bolagsanalys i vilken riktkursen för Bolaget är satt till 0,12 kr per aktie, och ser därmed ”en...

Prostatype Genomics: Aktiespararna sees large upside for the share in research report with target price 0.12 SEK per share

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics (”Prostatype Genomics” or ”the Company”) announces that Aktiespararna has published a research report in which the target price for the Company is set at 0.12 SEK per...

Communique from annual general meeting in prostatype genomics AB (publ)

Regulatory press release

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on 23 May 2024. Below is a summary of the decisions that...

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 23 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och...

COMMERCIAL BREAKTHROUGH: Prostatype® ready for sale in the U.S. market worth SEK 2 billion annually

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB (“Prostatype Genomics” or the “Company”) hereby announces its most significant commercial milestone to date: the entry strategy for the U.S. market, with the genetic test Prostatype®...

KOMMERSIELLT GENOMBROTT: Prostatype® redo för försäljning på USA-marknaden som är värd 2 miljarder SEK per år

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (“Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) meddelar om sin hittills viktigaste kommersiella milstolpe: marknadstillträde på USA-marknaden, och därmed att gentestet Prostatype® är tillgängligt för försäljning i USA. Dessutom...

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Rickman...

Prostatype Genomics publishes Annual Report for 2023

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB today publishes the Annual Report for the financial year of 2023. The Annual Report (Swedish) is attached as a PDF and is available on the company's...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 10.00 på Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Rätt...

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory press release

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the annual general meeting on Thursday 23 May 2024 at 10.00 am at...

Prostatype Genomics offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3 (TO3)

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 3 (”Teckningsoptioner” eller ”TO3”) som emitterades i samband med Prostatype Genomics företrädesemission av...

Prostatype Genomics announces outcome of exercise of warrants of series 3 (TO3)

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") today announces the outcome of the exercise period for warrants of series 3 (the "Warrants" or “TO3”) issued in connection with...

Prostatype Genomics meddelar mycket starka interimresultat från långtidsuppföljningsstudien med Prostatype® i Uppsala

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att interimresultat från 180 av totalt cirka 500 patienter i den pågående långtidsuppföljningsstudien på Akademiska Sjukhuset i Uppsala med Bolagets gentest...

Prostatype Genomics announces very strong interim results from long-term follow-up study with Prostatype® in Uppsala

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") announces that interim results from 180 of a total of approximately 500 patients in the ongoing long-term follow-up study at Akademiska...

Prostatype Genomics updates on significant progress in the US study with Prostatype®

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or ”the Company”) announces that the US study with Prostatype®, which includes approximately 1,200 patients with prostate cancer with a broad ethnicity coverage, is...

Prostatype Genomics uppdaterar om betydande framsteg i USA-studien med Prostatype®

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att studien med Prostatype® i USA, som inkluderar cirka 1 200 patienter med prostatacancer med stor bredd inom etnicitet, går betydligt...

Prostatype Genomics announces strong positive final results from multicentre study with Prostatype® in Spain

Regulatory press release

Prostatype Genomics (”Prostatype Genomics” or ”the Company”) announces that the retrospective multicentre study in Spain with the Company’s gene test Prostatype®, which includes 126 patients with prostate cancer at...

Prostatype Genomics meddelar starkt positiva slutresultat från multicenterstudie med Prostatype® i Spanien

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att den retrospektiva multicenterstudien i Spanien med bolagets gentest Prostatype®, som inkluderar 126 patienter med prostatacancer vid sju sjukhus och koordineras av...

The exercise period for Prostatype Genomic’s warrants of series 3 begins today

Regulatory press release

The exercise period for the warrants of series 3 (the "Warrants" or “TO3”) issued in connection with Prostatype Genomic AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") rights issue of units...

Idag inleds utnyttjandeperioden för Prostatype Genomics teckningsoptioner av serie 3

Regulatoriskt pressmeddelande

Utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 3 (”Teckningsoptioner” eller ”TO3”) som emitterades i samband med Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som offentliggjordes den 7...

Prostatype Genomics enters into collaboration with Professor E. David Crawford, MD, University of California San Diego, in preparation for the commercial launch of Prostatype® in the United States

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics announces that the company and Professor E. David Crawford, MD, an internationally recognized expert in prostate cancer, will be the first US urologist with access to the...

Prostatype Genomics inleder samarbete med professor E. David Crawford, MD, University of California San Diego, inför den kommersiella lanseringen av Prostatype® i USA

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics meddelar att professor E. David Crawford, MD, en internationellt erkänd expert inom prostatacancer, kommer att bli den första urologen i USA med tillgång till Prostatype®-testningstjänsten för klinisk...

Prostatype Genomics publishes newsletter on US progress and the long-term follow-up study in Uppsala

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics today publishes a newsletter for January–February 2024 with a CEO interview on what the three recently published advances in the United States mean for the company from...

Prostatype Genomics publicerar nyhetsbrev om framstegen i USA och långtidsuppföljningsstudien i Uppsala

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics publicerar idag ett nyhetsbrev för januari–februari 2024 med en vd-intervju om vad de tre nyligen publicerade framstegen i USA betyder för bolaget ur ett investerarperspektiv samt en...

Prostatype Genomics långtidsstudie med Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer att presenteras vid AUA-konferensen i USA i maj 2024

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics meddelar att interimresultaten från långtidsuppföljningsstudien med gentestet Prostatype® som genomförs av och i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala har accepterats för presentation vid den årliga AUA-konferensen...

Prostatype Genomics’ long-term study with Uppsala University Hospital will be presented at the AUA conference in the US in May 2024

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics announces that the interim results from the long-term follow-up study with the genetic test Prostatype®, which is conducted by and in collaboration with Uppsala University Hospital, has been...

Prostatype Genomics publicerar bokslutskommuniké för 2023 – komplettering

Regulatoriskt pressmeddelande

Kompletteringen avser bilagan som inte kom med i det tidigare utskicket.  Prostatype Genomics AB publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för helåret 2023 som inkluderar delårsrapporten för andra halvåret 2023. Bokslutskommunikén...

Prostatype Genomics publishes year-end report for 2023 – supplement

Regulatory press release

The supplement relates to the year-end report attachment, which was not attached to the previous press release.  Prostatype Genomics AB today publishes its year-end report for the full year...

Prostatype Genomics publicerar bokslutskommuniké för 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för helåret 2023 som inkluderar delårsrapporten för andra halvåret 2023. Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas och kan även laddas ner på bolagets...

Prostatype Genomics publishes year-end report for 2023

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB today publishes its year-end report for the full year 2023, including the interim report for the second half of 2023. The full year-end report is attached...

Prostatype Genomics receives CAP laboratory accreditation, achieves another milestone towards entering the US market

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or "the Company") announces that its wholly-owned US subsidiary Prostatype Genomics, Inc. has been accredited by the CAP (College of American Pathologists) Laboratory Accreditation...

Prostatype Genomics erhåller CAP-laboratorieackreditering, ytterligare en milstolpe på vägen mot att nå marknaden i USA

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar att dess helägda amerikanska dotterbolag Prostatype Genomics Inc. har erhållit ackreditering av CAP (College of American Pathologists) Laboratory Accreditation Program. Bolaget...

Prostatype Genomics acquires CLIA Certificate to facilitate rapid US market launch with a significantly stronger financial outlook

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or "the Company") announces that its wholly-owned US subsidiary Prostatype Genomics Inc. has acquired a CLIA Certificate in its own name. Together with the...

Prostatype Genomics förvärvar CLIA-certifikat för att möjliggöra en snabb marknadslansering i USA och med betydligt starkare finansiella utsikter

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar att dess helägda amerikanska dotterbolag Prostatype Genomics Inc. har förvärvat ett CLIA-certifikat i eget namn. Tillsammans med det nyligen tillkännagivna CLIA-laboratorieavtalet...

Prostatype Genomics Inc. och ResearchDx ingår CLIA-laboratorieavtal för den amerikanska marknaden

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics Inc. och ResearchDx, baserat i Irvine, Kalifornien, USA, har ingått ett avtal där Prostatype Genomics Inc. kommer att utföra testning av Prostatype® för den amerikanska marknaden i...

ResearchDx and Prostatype Genomics Inc. in CLIA-laboratory agreement for the US-market

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics Inc. and ResearchDx, Irvine, California, USA, has entered into an agreement where ResearchDx fully integrated clinical laboratory PacificDx will perform and run the Prostatype®-test in the US-market....

Prostatype Genomics AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Regulatoriskt pressmeddelande

2024-01-16 09.40 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS...

Prostatype Genomics AB carries out a directed share issue to guarantors following completed rights issue

Regulatory press release

2024-01-16 09.40  NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH...

Prostatype Genomics AB: Rights issue registered and trading in paid subscription units ceases

Non-regulatory press release

2024-01-16 09:30 Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") has completed a rights issue of units, consisting of shares and warrants of series 3, that closed on January...

Prostatype Genomics AB: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Ej regulatorisk

2024-01-16 09:30 Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 5 januari 2024. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag...

Prostatype Genomics offentliggör slutligt utfall i Företrädesemissionen

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON...

Prostatype Genomics announces final outcome of the Rights Issue

Regulatory press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH...

Prostatype Genomics offentliggör preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON...

Prostatype Genomics announces preliminary outcome of the Rights Issue

Regulatory press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH...

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Ej regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON...

Prostatype Genomics förlänger teckningsperioden till 5 januari 2024 med anledning av kommande tilläggsprospekt.

Ej regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, VITRYSSLAND ELLER NÅGON...

Long term follow up study at Akademiska University Hospital, Uppsala, to be presented at EAU-meeting, May 2024: Indicates new area of use for Prostatype®

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics has in collaboration with Akademiska University Hospital during 2023 initiated a comprehensive study in patients with localized prostate cancer over the course of 25 years. The study has...

Långtidsstudie vid Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala, presenteras på EAU i maj 2024: Indikerar nytt användningsområde för Prostatype®

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics har i samarbete med Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala under 2023 inlett en omfattande studie på patienter med lokaliserad prostatacancer med uppföljningstider på hela 25 år. Studien har...

Prostatype Genomics publishes monthly newsletter and its net sales for the third quarter of 2023

Regulatory press release

Prostatype Genomics publishes a monthly newsletter with a company update by CEO Fredrik Persson and a long interview with CMO Gerald Andreoli about the clinical activities in the United...

Prostatype Genomics publicerar månadsbrev och bolagets nettoomsättning för tredje kvartalet 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics publicerar idag ett månadsbrev med en bolagsuppdatering av vd Fredrik Persson samt en lång intervju med CMO Gerald Andreoli om den kliniska verksamheten i USA som inkluderar...

Viktig information beträffande Prostatype Genomics AB (publ) börsvärde på vissa hemsidor

Ej regulatorisk

  Prostatype Genomics AB (”Bolaget”) meddelar på förekommen anledning att en del ekonomisajter vilka tillhandahåller tjänster som aktiedata och annan bolagsinformation, till exempel Avanza, Nordnet och Dagens Industri, i...

Important information regarding the market capitalization value of Prostatype Genomics AB (publ) on certain financial websites

Non-regulatory press release

  Prostatype Genomics AB (the "Company") regrettably informs that some financial websites providing information services on share data and other company information, such as Avanza, Nordnet and Dagens Industri,...

Prostatype Genomics AB: Prostatype Genomics publishes prospectus due to upcoming preferential share issue

Regulatory press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH...

Prostatype Genomics AB: Prostatype Genomics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, VITRYSSLAND ELLER NÅGON...

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Prostatype Genomics AB (publ) den 7 december 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, höll extra bolagsstämma idag den 7 december 2023 varvid nedanstående beslut fattades enhälligt. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens...

Communiqué from EXTRAordinary General Meeting in Prostatype Genomics AB (publ) held on 7 december 2023

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB (publ), listed on the Nasdaq First North Growth Market, held an extraordinary general meeting today on 7 December 2023, whereby the following decisions were unanimously made....

Prostatype Genomics AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ). Prostatype Genomics AB har ingått avtal med Carnegie...

Prostatype Genomics AB (publ) changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB today announces a change of Certified Adviser from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ). Prostatype Genomics has entered into an agreement with...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 december 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Gustaf III:s Boulevard 34,...

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory press release

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the extraordinary general meeting on Thursday 7 December 2023 at 10 AM at...

Prostatype Genomics AB: Prostatype Genomics beslutar om företrädesemission om cirka 47,8 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, VITRYSSLAND ELLER NÅGON...

Prostatype Genomics AB: Prostatype Genomics resolves on a rights issue of approximately SEK 47.8 million

Regulatory press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH...

Kommersiellt genombrott för Prostatype Genomics i Schweiz

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics har erhållit den första ordern av Prostatype® i Schweiz från ett av landets större universitetssjukhus. Det är ett genombrott för bolaget där fokus nu ligger på att...

Commercial breakthrough for Prostatype Genomics in Switzerland

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics has received the first order of Prostatype® in Switzerland from one of the country's major university hospitals. It is a breakthrough for the company, where the focus...

Prostatype Genomics övergår till halvårsrapportering

Ej regulatorisk

Bolag listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm måste redovisa halvårsrapporter och kan, men behöver inte, redovisa kvartalsrapporter. Prostatype Genomics AB (publ) har tidigare redovisat kvartalsrapporter men...

Prostatype Genomics switches to bi-annual reporting

Non-regulatory press release

Companies listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm must publish bi-annually and may, but do not have to, publish quarterly reports. Prostatype Genomics AB (publ) has...

Prostatype Genomics appoints Anders Koch as new CFO

Regulatory press release

Anders Koch has been appointed as the new CFO for Prostatype Genomics and takes up the position with immediate effect. Anders' extensive experience in streamlining and optimizing operations during...

Prostatype Genomics utser Anders Koch till ny CFO

Regulatoriskt pressmeddelande

Anders Koch har utsetts till ny CFO för Prostatype Genomics, och tillträder positionen omgående. Anders omfattande erfarenhet av att effektivisera och renodla verksamheter under tillväxt på en internationell nivå...

Updated strategy and implementation of efficiency programs in Prostatype Genomics

Non-regulatory press release

During 2022 and 2023, Prostatype Genomics has introduced Prostatype®, the company's prognostic gene test for prostate cancer, in European pilot markets and in Taiwan in parallel with a mapping...

Uppdaterad strategi och implementering av effektiviseringsprogram i Prostatype Genomics

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics har under 2022 och 2023 introducerat Prostatype®, bolagets prognostiska gentest för prostatacancer, på europeiska pilotmarknader samt i Taiwan och parallellt genomfört  en kartläggning av marknaden i USA....

New multi-centre study in Spain shows very strong interim results for Prostatype®

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics is currently conducting a study of 160 patients together with seven leading Spanish hospitals and the Spanish National Association of Urology. The initial results are very strong...

Ny multi-center studie i Spanien visar på mycket starka interimresultat för Prostatype®

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics genomför för närvarande en studie på 160 patienter tillsammans med sju ledande spanska sjukhus och den spanska nationella urologiföreningen. De initiala resultaten är mycket starka och visar...

Strong results for Prostatype® in yet another Asian study

Non-regulatory press release

In a recently completed study at Chang Gung Memorial Hospital in Taipei (Taiwan), Prostatype® once again demonstrates superiority in assessing the aggressiveness of individual patients' prostate cancer, this time...

Starka resultat för Prostatype® i ännu en asiatisk studie

Ej regulatorisk

I en nyligen färdigställd studie vid Chang Gung Memorial Hospital, Taipei (Taiwan) uppvisar Prostatype® återigen överlägsenhet då det gäller att bedöma aggressiviteten hos enskilda patienters prostatacancer. Studien är genomförd...

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt lämnar bolaget – rekryteringsprocess till funktionen inledd

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt lämnar bolaget efter tre år. Michael kommer att frånträda sin tjänst per den 4 december. Bolaget har inlett processen med att hitta en...

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt is leaving the company – recruitment process for the position has begun

Regulatory press release

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt is leaving the company after three years. Michael will resign from his position as of December 4. The company has started the process...

Prostatype Genomics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser. Prostatype Genomics har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträder...

Prostatype Genomics changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics AB (publ) announces today that the company is changing its Certified Adviser. Prostatype Genomics has entered into an agreement with Erik Penser Bank regarding the position as...

Prostatype överlägset i ny studie publicerad i The Prostate

Ej regulatorisk

I en nyligen publicerad studie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus visar Prostatype® väsentligt bättre resultat när det gäller att förutsäga död i prostatacancer inom 10 år efter diagnostillfället jämfört både...

Prostatype superior in new study published in The Prostate

Non-regulatory press release

In a recently published study conducted at Skåne University Hospital, Prostatype® shows significantly better results in predicting death from prostate cancer within 10 years compared to both D'Amico and...

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det andra kvartalet omfattande tidsperioden 1 april 2023 till och med 30 juni 2023. Bolaget meddelar också prognos att försäljningsutvecklingen...

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the second quarter comprising the period from 1 April 2023 to 30 June 2023. The Company also projects that...

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 11 maj 2023. Företrädesemissionen har nu registrerad vid Bolagsverket och sista dag för...

Preferential share issue registered and trade with paid subscribed shares ceases

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") has performed a preferential share issue of shares which was finalized on 11 May 2023. The preferential share issue has now...

Communique from annual general meeting in prostatype genomics AB (publ)

Regulatory press release

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on 1 June 2023 whereby the shareholders resolved on the following matters....

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 1 juni 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret...

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det första kvartalet omfattande tidsperioden 1 januari 2023 till och med 31 mars 2023. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida....

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the first quarter comprising the period from 1 January 2023 to 31 March 2023. The report is available on...

Prostatype Genomics AB performs a directed share issue to guarantors in connection with the completed preferential share issue

Regulatory press release

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR TO AUSTRALIA, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, SINGAPORE, USA,...

Prostatype Genomics AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Regulatoriskt pressmeddelande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN...

Prostatype Genomics AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 11 maj...

Prostatype Genomics AB announces final outcome of preferential share issue

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") announces today the final outcome of the share issue with preferential rights for the Company's shareholders ("Preferential Share Issue") whose subscription...

Rättelse: Preliminärt utfall i Prostatype Genomics AB nyemission

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB meddelade igår det preliminära emissionsutfallet i den företrädesemission som genomfördes under perioden 27 april – 11 maj 2023 och i första stycket angavs en preliminär sammanställning...

Correction: Preliminary outcome of Prostatype Genomics AB share issue

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB announced yesterday the preliminary outcome in the share issue with subscription period during April 27 – May 11, 2023, and in the first paragraph a preliminary...

Preliminärt utfall i Prostatype Genomics AB nyemission

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades idag. Den preliminära teckningssammanställningen visar att cirka 56,3...

Preliminary outcome of Prostatype Genomics AB share issue

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or "Company") today announces the preliminary outcome of the preferential share issue for the shareholders (the "Preferential Share Issue") which was completed today. The...

Prostatype Genomics appoints Professor Gerald Andriole as Chief Medical Officer

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB announced today that Professor Gerald Andriole has been appointed as global Chief Medical Officer at Prostatype Genomics.  With more than 35 years in urology, Professor Andriole...

Prostatype Genomics utser professor Gerald Andriole till Chief Medical Officer

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB meddelade idag att professor Gerald Andriole har utsetts till global Chief Medical Officer hos Prostatype Genomics. Med mer än 35 års erfarenhet inom urologi, tillför professor...

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

rostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com Bolaget är resultatet av över femton års forskningsarbete...

Prostatype Genomics publishes Annual Report for 2022

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB today publishes the Annual Report for the financial year of 2021. The Annual Report is attached as a PDF and is available on the company's webpage:...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2023 kl. 10.00 på Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Rätt...

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory press release

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the annual general meeting on Thursday 1 June 2023 at 10.00 am at...

Prostatype Genomics AB: Idag inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics företrädesemission

Ej regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN...

Prostatype Genomics AB publishes prospectus due to upcoming preferential share issue

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") announces today that the Swedish Financial Supervisory Authority has approved the prospectus prepared by Prostatype Genomics in connection with the upcoming...

Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som Prostatype Genomics upprättat med anledning av förestående nyemission. Prostatype Genomics offentliggör därmed idag prospektet...

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA i PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL) DEN 21 APRIL 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, höll extra bolagsstämma idag den 21 april 2023, varvid nedanstående beslut fattades. I enlighet med tidigare offentliggjord information...

COMMUNIQUÉ FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL) HELD ON 21 APRIL 2023

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB (publ), listed on the Nasdaq First North Growth Market, held an extraordinary general meeting today on 21 April 2023, whereby the following decisions were made. In...

Prostatype Genomics AB TO 2 registered at the Swedish Companies Registration Office

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or ”the Company”) today announces that the recently executed warrant exercise of warrants of series TO 2 has been registered at the Companies Registration...

Inlösen av TO 2 registrerad på Bolagsverket

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att den nyligen genomförda optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 registrerats på Bolagsverket. Totalt nyttjades 2 622 teckningsoptioner av...

Prostatype Genomics AB announces outcome of TO 2

Non-regulatory press release

On March 30, 2023, the exercise period for Prostatype Genomics AB's ("Prostatype Genomics" or the "Company") warrants of series TO 2 ended. A total of 2,622 warrants of series...

Prostatype Genomics AB meddelar utfall av TO 2

Ej regulatorisk

Den 30 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt har 2 622 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjats,...

Prostatype Genomics inleder samarbete med spanska Eurofins Megalab

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics inleder samarbete med Eurofins Megalab, ledande inom klinisk analys på den spanska laboratoriemarknaden och en del av Eurofins, en av världens största laboratoriegrupper med verksamhet i Europa,...

Prostatype Genomics enters collaboration with Spanish Eurofins Megalab

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics begins collaboration with Eurofins Megalab, leader in clinical analysis on the Spanish laboratory market and part of Eurofins, one of the world's largest laboratory groups present in...

Den 28 mars är sista dag för handel med TO 2

Ej regulatorisk

Nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) pågår till och med den 30 mars 2023 och sista dag för handel...

The 28[th] of March is the last day of trading in TO 2

Non-regulatory press release

The exercise period for Prostatype Genomics AB's ("Prostatype Genomics" or "the Company") warrants of series TO 2 ("TO 2") lasts until March 30, 2023, and the last day for...

Study with the Prostatype® gene test published in leading international journal

Non-regulatory press release

The study conducted by a research team at the University Hospital in Uppsala under the leadership of associate professor Michael Häggman shows that the gene test Prostatype® correctly assesses...

Studie med gentestet Prostatype® publicerat i ledande internationell tidskrift

Ej regulatorisk

Studien som genomförts av ett forskningsteam på Akademiska sjukhuset i Uppsala under ledning av docent och överläkare Michael Häggman visar  att gentestet Prostatype® korrekt bedömer prostatacancertumörens aggressivitet när man...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 april 2023 klockan 10 i Bolagets lokaler på Gustaf III:s Boulevard 34,...

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory press release

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the extraordinary general meeting on Friday 21 April 2023 at 10 AM at...

Prostatype Genomics AB: Prostatype Genomics beslutar om företrädesemission om cirka 34,3 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse idag har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 34,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”)....

The exercise period for Prostatype Genomics AB’s warrants of series TO 2 commences today

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or “the Company") announces that the exercise period for warrants of series TO 2 ("TO 2") begins today, March 9, 2023. The exercise period...

Idag inleds nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds idag den 9 mars 2023. Nyttjandeperioden löper till och med...

Prostatype Genomics presents Quarterly- & Year End Report

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the fourth quarter comprising the period from 1 October 2022 to 31 December 2022, and the year end report...

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport & bokslutskommuniké

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet omfattande tidsperioden 1 oktober 2022 till och med 31 december 2022 samt bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022. Rapporten finns tillgänglig...

Prostatype Genomics rekryterar Steven Gaal som President för Prostatype Genomics Inc., USA

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har rekryterat Steven Gaal till rollen som President för företagets helägda dotterbolag, Prostatype Genomics Inc. Stevens uppgift blir att etablera och lansera Prostatype®, företagets gentest för...

Prostatype Genomics recruits Steven Gaal as President of Prostatype Genomics Inc., USA

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB has recruited Steven Gaal to the role of President of the company's wholly owned subsidiary, Prostatype Genomics Inc. Steven's task will be to establish and launch...

Prostatype Genomics AB ingår avtal med Life Genomics AB

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics  och Life Genomics  inleder ett icke-exklusivt samarbete som innebär att Life Genomics kommer att handha samtliga steg i den laboratorieprocess som krävs för att analysera Prostatype®, Prostatype...

Prostatype Genomics AB enters agreement with Life Genomics AB

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics and Life Genomics start a non-exclusive collaboration meaning Life Genomics will handle all steps in the laboratory process required to analyse Prostatype®, Prostatype Genomics' gene test to...

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the third quarter comprising the period from 1 July 2022 to 30 September 2022. The report is available on...

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet omfattande tidsperioden 1 juli 2022 till och med 30 september 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (https://www.prostatypegenomics.com)....

Prostatype Genomics: Activities and action plan to increase sales growth

Regulatory press release

Prostatype Genomics today presents measures to increase sales growth in prioritized European markets. In connection with this, expected turnover for 2022 and changes in the sales organization are presented....

Prostatype Genomics: Aktiviteter och handlingsplan för att stärka försäljningstillväxten

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar idag åtgärder för att öka försäljningstillväxten på prioriterade europeiska marknader. I samband med detta presenteras förväntad omsättning för 2022 samt förändringar i säljorganisationen. Under året har...

Emelie Berglund ny Chief Technology Officer hos Prostatype Genomics

Regulatoriskt pressmeddelande

Efter en  uppbyggnad av företagets kommersiella organisationen förstärker Prostatype Genomics nu också den vetenskapliga verksamheten genom att anställa  Emelie Berglund som ny Chief Technology Officer/ Medical Affairs. 8 november...

Emelie Berglund new Chief Technology Officer at Prostatype Genomics

Regulatory press release

After building up the company's commercial organization, Prostatype Genomics is now also strengthening the scientific activities by hiring Emelie Berglund as the new Chief Technology Officer/Medical Affairs. On November...

Prostatype Genomics continues to strengthen the commercial organization

Regulatory press release

Prostatype Genomics continues to strengthen the European sales organization and has hired Albin Bremer as sales manager responsible for the Nordic market. "During the past year, we have taken...

Prostatype Genomics fortsätter förstärka den kommersiella organisationen

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics fortsätter att stärka den europeiska säljorganisationen och har anställt Albin Bremer som försäljningschef ansvarig för den nordiska marknaden. ”Under det senaste året har vi tagit steg för...

Förstärkta möjligheter för kommersialisering av Prostatype® tillgängligt för fler laboratorier

Ej regulatorisk

Tillsammans med Karolinska Institutet i Stockholm har Prostatype Genomics genomfört en omfattade valideringsprocess med syfte att kraftigt öka tillgängligheten till Prostatype®, gentestet som mäter aggressiviteten hos en individuell patients...

Enhanced opportunities for commercialization of Prostatype® available to more laboratories

Non-regulatory press release

In collaboration with Karolinska Institutet in Stockholm, Prostatype Genomics has carried out an extensive validation process with the aim of significantly increasing the commercial and technical availability of Prostatype®,...

Correction MAR label -Prostatype[®] shows strong data in Asian pilot study

Regulatory press release

The correction refers to the MAR label. This press release should be with MAR label -Selected for presentation at the Chinese Urology Association’s national congress With the second independent...

Rättelse MAR- etikett -Prostatype[®] uppvisar starka resultat i asiatisk pilotstudie

Regulatoriskt pressmeddelande

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska vara med MAR etikett Utvald för presentation på den kinesiska urologiföreningens nationella kongress Med den andra oberoende pilotstudien i  Östasien som uppvisar...

Prostatype[®] uppvisar starka resultat i asiatisk pilotstudie

Ej regulatorisk

-Utvald för presentation på den kinesiska urologiföreningens nationella kongress Med den andra oberoende pilotstudien i  Östasien som uppvisar solid  klinisk prestanda, undersöker Prostatype Genomics nu kommersialiseringsmöjligheter i regionen. Den...

Prostatype[®] shows strong data in Asian pilot study

Non-regulatory press release

-Selected for presentation at the Chinese Urology Association’s national congress With the second independent pilot study in the East Asia region showing strong clinical performance, Prostatype Genomics is now...

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the second quarter comprising the period from 1 April 2022 to 30 June 2022. The report is available on...

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det andra kvartalet omfattande tidsperioden 1 april 2022 till och med 30 juni 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (https://www.prostatypegenomics.com/press-news/)....

Prostatype Genomics AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 20 juli 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för...

Prostatype Genomics AB announces last day of trading in BTU and first day of trading in warrants of series TO 2

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics AB’s (“Prostatype Genomics” or the “Company”) rights issue of units, for which the subscription period ended on 20 July 2022, has now been registered with the Swedish...

Prostatype Genomics AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units

Regulatoriskt pressmeddelande

Teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att delta, avslutades den 20 juli 2022. Företrädesemissionen tecknades (inklusive teckningsförbindelser)...

Prostatype Genomics AB announces outcome of rights issue of units

Regulatory press release

The subscription period in Prostatype Genomics AB’s (”Prostatype Genomics” or the “Company”) rights issue, in which the public was also given the opportunity to participate, ended on 20 July...

The subscription period in Prostatype Genomics AB’s rights issue begins today

Non-regulatory press release

Today, 6 July 2022, is the first day of the subscription period in Prostatype Genomics AB’s (”Prostatype Genomics” or the “Company”) issue of units, with preferential right for existing...

Idag inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s företrädesemission av units

Ej regulatorisk

Idag, den 6 juli 2022, inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna...

Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 28 juni 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 6 juli 2022. Prospektet...

Prostatype Genomics AB publishes prospectus

Regulatory press release

Today, 28 June 2022, Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or the “Company”) publishes the prospectus relating to the Company’s upcoming rights issue, for which the subscription period starts on...

Styrelsen i Prostatype Genomics AB beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission av units

Ej regulatorisk

Styrelsen i Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) har idag, den 23 juni 2022, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt...

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB decides on a previously communicated rights issue of units

Non-regulatory press release

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or the “Company”) has today, the 23[ ]June 2022, decided to execute an issue of units (shares and attached...

Communique from annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ)

Regulatory press release

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on June 2[nd], 2022 by postal voting whereby the shareholders resolved on...

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 2 juni 2022 genom poströstning varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna...

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det första kvartalet omfattande tidsperioden 1 januari 2022 till och med 31 mars 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida. Kvartal...

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the first quarter comprising the period from 1 January 2022 to 31 March 2022. The report is available on...

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com OM PROSTATYPE GENOMICS Bolaget är resultatet...

Prostatype Genomics publishes Annual Report for 2021

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB today publishes the Annual Report for the financial year of 2021. The Annual Report is attached as a PDF and is available on the company's webpage:...

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory press release

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the annual general meeting on Thursday 2 June 2022. Due to the continued...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022. Med anledning av den fortsatta situationen med Covid-19 och förlängningen av...

Styrelsen i Prostatype Genomics AB föreslår för årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemission i syfte att intensifiera lanseringen av gentestet Prostatype®

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) har idag, den 2 maj 2022, beslutat att föreslå för kommande årsstämma att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av...

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB proposes for the Annual General Meeting to authorize the Board  to decide on a rights issue to intensify the launch of the Prostatype®  test

Regulatory press release

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or “the Company”) has today, the 2[nd] of May 2022, decided to propose that the upcoming Annual General Meeting...

Prostate type Genomics in collaboration with Capio Solna Urology                               -The first patient has already benefitted from Prostatype®

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics begins collaboration with the Capio Urology Specialist Center in Solna with immediate effect. This collaboration means that patients and doctors can have access to the Prostatype® genetic...

Prostatype Genomics i samarbete med Capio Solna Urologi            -Första patienten har redan fått hjälp av Prostatype®

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics inleder  samarbete med Urologimottagningen Capio Specialistcenter i Solna med omedelbar verkan. Detta samarbete innebär att patienter och läkare kan få tillgång till gentestet Prostatype® och ett bättre...

Prostatype Genomics levererar första ordern till Storbritannien

Ej regulatorisk

Cambridge Clinical Laboratories (CCL), Prostatype Genomics partner i Storbritannien och Irland, har lagt den första beställningen på företagets gentest, Prostatype®. Det innebär att Prostatype Genomics har tagit ytterligare ett...

Correction MAR label – Prostatype Genomics establishes subsidiary in the United States

Non-regulatory press release

The correction refers to the MAR label. This press release should be without the MAR label. Prostatype Genomics is now establishing a subsidiary in the USA, Prostatype Genomics, Inc.,...

Rättelse MAR- etikett – Prostatype Genomics etablerar dotterbolag i USA

Ej regulatorisk

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska vara utan MAR etikett. Prostatype Genomics etablerar nu dotterbolag i USA, Prostatype Genomics, Inc., helägt till 100% av Prostatype Genomics AB. Det...

Prostatype Genomics etablerar dotterbolag i USA

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics etablerar nu dotterbolag i USA, Prostatype Genomics, Inc., helägt till 100% av Prostatype Genomics AB. Det är ett viktigt steg i arbetet mot det amerikanska marknadsinträdet. Prostatacancer...

Prostatype Genomics establishes subsidiary in the United States

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics is now establishing a subsidiary in the USA, Prostatype Genomics, Inc., wholly owned 100% by Prostatype Genomics AB. It is an important step in the work towards...

Prostatype Genomics presents Quarterly- & Year End Report

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the fourth quarter comprising the period from 1 October 2021 to 31 December 2021, and the year end report for...

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport & bokslutskommuniké

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet omfattande tidsperioden 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021 samt bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021. Rapporten finns tillgänglig på företagets...

Prostatype announces the outcome of the exercise of warrants of series TO 1

Non-regulatory press release

On 17 February 2022, the exercise period for Prostatype Genomics AB’s (“the Company”) warrant of series TO 1 ended, which was issued in connection with the Company’s issue of...

Prostatype Genomics meddelar utfall i optionsinlösen

Ej regulatorisk

Den 17 februari 2022 avslutades nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s (”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets emission av units i september 2020. Totalt...

The exercise period of warrants of TO 1 in Prostatype Genomics AB begins today

Non-regulatory press release

Today, 27 January 2022, marks the beginning of the exercise period for the warrants of series TO 1 that were issued in connection with Prostatype Genomics AB (“Prostatype Genomics”...

Idag inleds nyttjandeperioden för Prostatype Genomics teckningsoptioner av serie TO 1

Ej regulatorisk

Idag, den 27 januari 2022, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Prostatype Genomics AB:s  (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) emission av units...

Prostatype® P-score and prognostic evaluation in Prostate cancer to be presented at AUA, one of the world’s leading Urology events

Regulatory press release

-Results of the study from Uppsala University Hospital (“Akademiska”) selected to present during American Urology Association annual meeting 2022, taking place in New Orleans on May 13-16[th]. The American...

Prostatype® P-Score och prognostisk utvärdering av prostatacancer kommer att presenteras på AUA, ett av världens ledande urologimöten

Regulatoriskt pressmeddelande

-Resultat från studien från Akademiska sjukhuset i Uppsala utvald att presenteras under American Urology Association annual meeting 2022, som äger rum i New Orleans den 13-16 maj. American Urology...

Prostatype Genomics clarifies potential and strategy for establishment in geographic target markets

Non-regulatory press release

Since the listing on Nasdaq First North Growth Market in the autumn of 2020, Prostatype Genomics AB has implemented the company's defined commercialization strategy by initiating establishment in the...

Prostatype Genomics AB presenterar delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Kvartal 3 (1 juli – 30 september 2021 jämfört med 1 juli – 30...

Prostatype Genomics presents Interim Report for the period 1 July to 30 September 2021

Regulatory press release

Prostatype Genomics presents Quarterly report for the third quarter of 2021. The Report is available on the Company's home page. Quarter 3 (1 July – 30 September 2021 compared with...

Prostatype Genomics konkretiserar potential och strategi för bearbetning av geografiska målmarknader

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB har sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market hösten 2020 verkställt bolagets utstakade kommersialiseringsstrategi genom att inleda etablering på de geografiska målmarknaderna Norden, Tyskland, Italien,...

Styrelse och ledning i Prostatype Genomics AB ingår avtal om lock up

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har ingått avtal om förlängd lock up av sina innehav i Bolaget. Lock up-avtalen...

Board of Directors and management of Prostatype Genomics AB enter into agreements regarding lock up

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that members of the Board and management of the Company have entered into agreements regarding prolonged lock up of their...

Prostatype Genomics etablerar sig på den italienska marknaden

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics kan nu tillkännage ett nytt samarbete som öppnar den italienska marknaden för prostatacancerprovet Prostatype®. Initiativet kommer att ledas av Dr. Maurizio Ballerini  och har redan påbörjats. Dr...

Prostatype Genomics enters the Italian market

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics can announce a new cooperation that opens up the Italian market for the Prostate cancer test Prostatype®. The initiative will be led by Maurizio Ballerini MD and is...

Prostatype Genomics enters German market – Additional information

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics can today announce its expansion in Germany, a key priority for the Company. Starting immediately, Karlheinz Dewald will represent the company and the Prostatype® prostate cancer test...

Prostatype Genomics går in på tysk marknad – Ytterligare information

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics kan idag meddela att man expanderar i Tyskland, en prioriterad marknad för företaget. Med omedelbar start kommer Karlheinz Dewald att representera företaget och Prostatype® prostatacancertest på den...

Prostatype Genomics etablerar sig på den tyska marknaden

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics kan idag meddela sin expansion till Tyskland, en prioriterad marknad för företaget. Med omedelbar verkan kommer Karlheinz Dewald att representera företaget och Prostatype® prostatacancertest på den tyska...

Prostatype Genomics enters German market

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics can today announce its expansion into Germany, a key priority for the Company. Starting immediately, Karlheinz Dewald will represent the company and the Prostatype® prostate cancer test...

Prostatype Genomics strengthens market organization

Regulatory press release

-Recruits Communications Director from Novartis Starting August, Nicklas Rosendal took the position as Communications Director for Prostatype Genomics. Nicklas comes directly from the pharmaceutical company Novartis, where he for...

Prostatype Genomics förstärker marknadsorganisationen

Regulatoriskt pressmeddelande

-Rekryterar kommunikationschef från Novartis I augusti tillträdde Nicklas Rosendal som Kommunikationschef för Prostatype Genomics. Nicklas kommer direkt från läkemedelsbolaget Novartis, där han under flera år varit kommunikationschef och ansvarig...

Prostatype Genomics AB has completed a directed share issue of approximately SEK 24.7 million

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that the Company has completed a directed share issue of approximately SEK 24.7 million in accordance with the intention communicated...

Prostatype Genomics AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK i enlighet med den avsikt som meddelades marknaden genom ett...

Prostatype Genomics AB avser att genomföra en riktad Nyemission om cirka 24 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

– Prostatype Genomics AB (“Prostatype” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 24 MSEK till svenska och internationella investerare. Bolaget har utsett...

Prostatype Genomics AB intends to carry out a directed share issue of approximately SEK 24 million

Regulatory press release

– Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that the Company intends to carry out a directed share issue of approximately SEK 24 million to Swedish and...

Prostatype Genomics AB ingår samarbete med en ledande aktör inom prostatacancer

Regulatoriskt pressmeddelande

– Avtal om marknadsföring och FoU-samarbete stärker marknadspositionen på kort och lång sikt Prostatype Genomics AB (”Prostatype”) har tecknat ett samarbetsavtal med Proteomedix AG (”Proteomedix”), ett i Zürich baserat...

Prostatype Genomics AB enters into cooperation with leading actor in the prostate cancer area

Regulatory press release

– Agreement on marketing and R&D cooperation enhancing market position short- and long-term Prostatype Genomics AB (“Prostatype Genomics”) has signed a cooperation agreement with Proteomedix AG (“Proteomedix”), a Zurich...

Prostatype ® P-score and prognostic evaluation in Prostate cancer to be presented at the largest Urology meeting in the world

Non-regulatory press release

-Results of the study from Skåne University Hospital selected to present during American Urology Congress 2021 The American Urology Association congress 2021 is the largest and most important gathering...

Prostatype® P-score och prognostisk utvärdering av prostatacancer presenteras vid världens största urologimöte

Ej regulatorisk

-Resultat av studie från Skånes universitetssjukhus utvald att presentera under American Urology Congress 2021 American Urology Association 2021 är det största och viktigaste mötet för urologer i världen, och...

Prostatype Genomics appoints Eligen Diagnostica Sociedad Limitada and BioPortugal Quimico Farmacêutica Lda. to distribute the Prostatype ® Prostate gene test in Spain and Portugal

Regulatory press release

– An important step taken in the commercialization of Prostatype® In line with the company strategy to pinpoint leading distributors with the ability to work with complex and innovative...

Prostatype Genomics utser Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. till distributör för Bolagets prognostiska gentest Prostatype® i Spanien & Portugal

Regulatoriskt pressmeddelande

– Ett viktigt steg i kommersialiseringen av Prostatype® I linje med företagets strategi att etablera samarbeten med ledande distributörer med kunskap inom komplexa och innovativa vårdlösningar inleder Prostatype Genomics...

Prostatype Genomics presents Interim Report for the period 1 April to 30 June 2021

Regulatory press release

– Prostatype Genomics presents Quarterly report for the second quarter of 2021. The Report is available on the Company's home page. Quarter 2 (1 April – 30 June 2021) summarized...

Prostatype Genomics AB presenterar delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

– Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Kvartal 2 (1 april –30 juni 2021) sammanfattat Rörelsens intäkter uppgick till 549...

Prostatype Genomics tecknar avtal med Cambridge Clinical Laboratories, CCL

Regulatoriskt pressmeddelande

-Prostatype® prostatacancertest görs tillgängligt för patienter i Storbritannien och Irland Prostatype Genomics är stolta över att kunna presentera ett avtal med en idealisk partner för vår unika produkt, Cambridge...

Prostatype Genomics signs agreement with Cambridge Clinical Laboratories, CCL

Regulatory press release

-Prostatype® prostate cancer test made available for patients in UK & Ireland Today, Prostatype Genomics is proud to announce an agreement with an ideally suitable partner for our exceptional...

Resultat från banbrytande studie med Prostatype® förstärker ytterligare den kliniska nyttan

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics fortsätter att leverera efter Bolagets övergripande strategi och tidigare kommunicerade milstolpar. Ett av två övergripande fokusområden är att fortsätta stärka det vetenskapliga fotavtrycket genom vetenskapliga studier genomförda...

Results from Groundbreaking Study with Prostatype® Additionally Strengthens the Clinical Benefits

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics continues to deliver on the overall strategy of the Company and the previously communicated milestones. One of two main focus areas is the continued strengthening of the...

Prostatype Genomics appoints Sedermera Fondkommission as liquidity provider for the company´s share

Non-regulatory press release

The liquidity providing commences on June 17, 2021 Sedermera Fondkommission will in its assignment as liquidity provider continuously provide trading orders on both bid- and ask side in the...

Prostatype Genomics AB utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

Ej regulatorisk

Likviditetsgarantin påbörjas den 17 juni 2021 Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Prostatype Genomics AB:s...

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 16 juni 2021 genom poströstning varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna...

Communique from annual general meeting in prostatype genomics AB (publ)

Regulatory press release

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on June 16, 2021 by postal voting whereby the shareholders resolved on...

Prostatype Genomics förstärker sitt kunderbjudande och logistik med byte till ny kontraktstillverkare Minerva Biolabs

Ej regulatorisk

Prostatype® kommer att erbjudas i frystorkat pulverformat Proatatype Genomics har ingått ett flerårigt avtal med det tyska bolaget Minerva Biolabs Gmbh (”Minerva”) för tillverkningen av Bolagets prognostiska biomarkör Prostatype®...

Prostatype Genomics strengthens customer offer and logistics with switch to new contract manufacturer Minerva Biolabs

Non-regulatory press release

Prostatype® will be offered as a dry powder solution Prostatype Genomics has entered into a multiyear agreement with the German company Minerva Biolabs GmbH (“Minerva”) for manufacturing of the...

Prostatype Genomics presents Interim Report for the period 1 January to 31 March 2021

Regulatory press release

Prostatype Genomics presents Quarterly report for the first quarter of 2021. The Report is available on the Company's home page. Quarter 1 (1 March – 31 March 2020) summarized...

Prostatype Genomics presenterar delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Kvartal 1 (1 januari –31 mars 2021) sammanfattat Rörelsens intäkter uppgick till 812...

Notice of Annual General Meeting in Prostatype Genomics AB and invitation to virtual information meeting

Regulatory press release

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL) The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the annual general...

Prostatype Genomics AB kallar till Årsstämma samt virtuellt informationsmöte

Regulatoriskt pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTATYPE GEBOMICS AB (PUBL) Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 juni 2021. Mot bakgrund av...

Prostatype Genomics publishes Annual Report for 2019/20

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB today publishes the Annual Report for the extended financial year of July 2019 to December 2020. The Annual Report is attached as a PDF and is...

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2019/20

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 till december 2020 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com...

Prostatype Genomics meddelar starka resultat för Prostatype® från första steget av valideringsstudie i asiatisk population

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) publicerar data från det första steget från den tidigare kommunicerade och pågående valideringsstudien i Taiwan I linje med Bolagets övergripande strategi samt...

Prostatype Genomics announces strong results for Prostatype® in first step validation study of Asian population

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics AB (”Prostatype  Genomics” or ”The Company”) is releasing  data from the first step of the previously communicated and ongoing validation study in Taiwan. In line with the...

Prostatype Genomics strengthens its product offering by launching P-score Web Service (PWS)

Non-regulatory press release

Prostatype Genomics AB (”Prostatype  Genomics” or ”The Company”) is today launching P-score Web Service (”PWS”), a web based solution for the calculation of the Company’s patented method Prostatype Score,...

Prostatype Genomics förstärker erbjudandet för Prostatype ® genom lansering av P-score Web Service (PWS)

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) introducerar idag P-score Web Service (”PWS”), en webbaserad lösning som används för beräkning av Bolagets patenterade metod Prostatype Score, P-score. Med PWS...

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport & bokslutskommuniké

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det sjätte kvartalet under bolagets förlängda räkenskapsår omfattande tidsperioden 1 oktober 2020 till och med 31 december 2020 samt bokslutskommuniké...

Prostatype Genomics presents Quarterly- & Year End Report

Regulatory press release

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the sixth quarter of the extended financial year comprising the period from 1 October 2020 to 31 December 2020,...

Prostatype Genomics erhåller patent för Prostatype ® i Kanada

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att det kanadensiska patentverket (Canadian Intellectual Properaty Office) har för avsikt att bevilja Bolaget patent för gentestet Prostatype® i...

Goda framsteg med pågående studier med Prostatype i Uppsala och i Taiwan

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget enligt plan har avslutat laboratoriefasen av pågående studie i samarbete med Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Bolaget kan...

Första faktureringar till internationella samarbetspartners genomförd

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget för första gången har fakturerat sina samarbetspartners på de prioriterade marknaderna i Tyskland (Universitätsklinikum Frankfurt) och Kina...

Utökat ansvar för Michael af Winklerfelt

Ej regulatorisk

Bolaget önskar tydliggöra att Michael af Winklerfelt, som anställdes 25 augusti som CFO i Prostatype Genomics, är ansvarig för bolagets ekonomi- och rapporteringsfunktion. Michael kommer från 1 december 2020...

Idag är första dag för handel i Prostatype Genomics på Nasdaq First North Growth Market

Ej regulatorisk

Idag, den 3 november 2020, inleds handeln i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Nasdaq First North Growth Market (”First...

Prostatype Genomics AB är godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första handelsdag i Bolagets aktier och...

Prostatype Genomics AB erhåller preliminärt godkännande för notering från Nasdaq First North Growth Market

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Preliminär första handelsdag...

Michael af Winklerfelt tillträder som CFO hos Prostatype Genomics

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan glädjande meddela att Michael af Winklerfelt, tillträdande CFO i Bolaget, inleder sin anställning den 2 november 2020. Michael af Winklerfelt har...

Information om första dag för handel i Prostatype Genomics

Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”), som nyligen genomfört en framgångsrik emission av units, meddelar idag att första dag för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie...

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det femte kvartalet under bolagets förlängda räkenskapsår omfattande tidsperioden 1 juli 2020 till och med 30 september 2020. Bolagets förlängda...

Ett samarbetsavtal undertecknat mellan Rendong Medical och Prostatype Genomics

Ej regulatorisk

Den 15 oktober 2020 undertecknade Prostatype Genomics AB (nedan kallat "Prostatype Genomics") och Rendong Medical Technology Co., Ltd. (nedan kallat "Rendong Medical") ett avtal för att inleda kommersialiseringsprocessen av...

Prostatype Genomics AB:s emission av units inför planerad notering övertecknad

Regulatoriskt pressmeddelande

Teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) emission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”)...

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag tilläggsprospekt avseende pågående emission av units

Regulatoriskt pressmeddelande

Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna units i Prostatype Genomics som har upprättats av styrelsen i Bolaget. Prostatype Genomics genomför en emission av...

Prostatype Genomics medverkar idag i livesänd presentation med BioStock

Ej regulatorisk

Idag medverkar Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics”) i en direktsänd presentation med BioStock. Prostatype Genomics genomför en pågående emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt cirka...

Idag inleds teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s emission av units inför planerad notering

Ej regulatorisk

Idag, den 17 september 2020, inleds teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics”) emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth...

Prostatype Genomics AB publicerar prospekt inför emission av units som inleds på torsdag

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) har idag publicerat prospekt inför kommande emission av units (aktier och vederlagsfria vidhängande teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth...

Prostatype Genomics AB tar sikte på notering på Nasdaq First North Growth Market – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) är resultatet av över 10 års undersökande forskningsarbete inom prostatacancers genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska...

Prostatype till semifinal i EIT Healths Catapult!

Ej regulatorisk

EIT Health är ett nätverk av de bästa innovatörerna inom hälsa och sjukvård som stöds av EU. Genom olika program stöder organisationen företag som kan förbättra sjukvården. Ett av...

Chundsell Medicals AB byter namn till Prostatype Genomics AB

Ej regulatorisk

Det svenska Med tech företaget Chundsell Medicals AB som tillverkar, marknadsför och säljer det unika prognostiska gentestet Prostatype som används för att ge sjukvården tydligare information om vilka patienter...

Riktlinjerna för användandet av prognostiska gentester för prostatacancer utökade i USA

Ej regulatorisk

De senaste åren har det tillkommit prognostiska gentester som kan komplettera dagens kliniska verktyg för att bättre identifiera män som inte riskerar att ha en behandlingskrävande prostatacancer. I USA...

Chundsell Medicals erbjuder Sveriges landsting hjälp med att prioritera rätt prostatacancerpatienter under Covid-19

Ej regulatorisk

I ett nytt förslag till landets landsting erbjuder Chundsell sitt test Prostatype till ett rabatterat pris för att hjälpa dem att prioritera rätt patienter för radikal behandling. Den pågående...

Covid 19 – Prostatype skulle hjälpa vården att prioritera prostatacancerpatienter som verkligen behöver radikal behandling

Ej regulatorisk

Den pågående Coronapandemin gör av förklarliga skäl att de rekommendationer som finns i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer inte kan följas. Handläggningen av personer med misstänkt eller känd prostatacancer...

Varför erbjuds inte svenska prostatacancerpatienter de hjälpmedel som finns tillgängliga för att minska trycket på vården och samtidigt höja patientsäkerheten och livskvaliteten för drabbade?

Ej regulatorisk

I det senaste numret av Dagens Medicin (20 mars 2019) noteras återigen att det är svårt att korta köerna i prostatacancervården. Detta visade ju även Cancerfondens nyligen publicerade rapport...