Svenska

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 11 maj 2023. Företrädesemissionen har nu registrerad vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är måndagen den 12 juni 2023. Avstämningsdag är onsdagen den 14 juni 2023, varefter BTA omvandlas till aktier per fredagen…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Regulatory pressrelease

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 1 juni 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det första kvartalet omfattande tidsperioden 1 januari 2023 till och med 31 mars 2023. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Läs mer

Prostatype Genomics AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Regulatory pressrelease

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I PROSTATYPE GENOMICS AB. SE…

Läs mer

Prostatype Genomics AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 11 maj 2023. Teckningssammanställningen visar att 77 226 496 aktier, motsvarande cirka 56,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 71 151 384 aktier, motsvarande cirka…

Läs mer

Rättelse: Preliminärt utfall i Prostatype Genomics AB nyemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB meddelade igår det preliminära emissionsutfallet i den företrädesemission som genomfördes under perioden 27 april – 11 maj 2023 och i första stycket angavs en preliminär sammanställning avseende teckning med och utan stöd av teckningsrätter. Stycket redogjorde dock enbart för aktier tecknade med stöd av teckningsrätter. Korrekt är att 71 151 384 aktier,…

Läs mer

Preliminärt utfall i Prostatype Genomics AB nyemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades idag. Den preliminära teckningssammanställningen visar att cirka 56,3 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 70 procent genom emissionsgarantier och därmed kommer Bolaget tillföras cirka 24,0 MSEK före…

Läs mer

Prostatype Genomics utser professor Gerald Andriole till Chief Medical Officer

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB meddelade idag att professor Gerald Andriole har utsetts till global Chief Medical Officer hos Prostatype Genomics. Med mer än 35 års erfarenhet inom urologi, tillför professor Andriole erfarenhet och expertis till Prostatype Genomics arbete med att att kommersialisera Prostatype®-testet i USA och globalt.

Läs mer

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2022

Regulatory pressrelease

rostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2023 kl. 10.00 på Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Läs mer

English

Preferential share issue registered and trade with paid subscribed shares ceases

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") has performed a preferential share issue of shares which was finalized on 11 May 2023. The preferential share issue has now been registered with the Swedish Companies Registration Office and the last day for trading with paid subscribed shares (Sw. BTA) is on 12 June 2023. The…

Read more

Communique from annual general meeting in prostatype genomics AB (publ)

Regulatory pressrelease

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on 1 June 2023 whereby the shareholders resolved on the following matters.

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the first quarter comprising the period from 1 January 2023 to 31 March 2023. The report is available on the company website (https://www.prostatypegenomics.com).

Read more

Prostatype Genomics AB performs a directed share issue to guarantors in connection with the completed preferential share issue

Regulatory pressrelease

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR TO AUSTRALIA, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, SINGAPORE, USA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH ACTION IS IN WHOLE OR IN PART FOR LEGAL RESTRICTIONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO ACQUIRE…

Read more

Prostatype Genomics AB announces final outcome of preferential share issue

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") announces today the final outcome of the share issue with preferential rights for the Company's shareholders ("Preferential Share Issue") whose subscription period ended on 11 May 2023. The subscription summary shows that 77,226,496 shares, corresponding to approximately 56.3 percent of the Preferential Share Issue was subscribed with…

Read more

Correction: Preliminary outcome of Prostatype Genomics AB share issue

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB announced yesterday the preliminary outcome in the share issue with subscription period during April 27 - May 11, 2023, and in the first paragraph a preliminary summary was given regarding subscription with and without subscription rights. However, the paragraph only gave an account of shares subscribed for with subscription rights. Correct is…

Read more

Preliminary outcome of Prostatype Genomics AB share issue

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or "Company") today announces the preliminary outcome of the preferential share issue for the shareholders (the "Preferential Share Issue") which was completed today. The preliminary subscription summary shows that approximately 56.3 percent subscribed with and without the support of subscription rights. The Preferential Share Issue was guaranteed to approximately 70…

Read more

Prostatype Genomics appoints Professor Gerald Andriole as Chief Medical Officer

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB announced today that Professor Gerald Andriole has been appointed as global Chief Medical Officer at Prostatype Genomics.  With more than 35 years in urology, Professor Andriole brings a wealth of experience and expertise to Prostatype Genomics as the company works towards commercializing the Prostatype® test in the United States and globally. 

Read more

Prostatype Genomics publishes Annual Report for 2022

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB today publishes the Annual Report for the financial year of 2021. The Annual Report is attached as a PDF and is available on the company's webpage: www.prostatypegenomics.com

Read more

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the annual general meeting on Thursday 1 June 2023 at 10.00 am at the Company´s office on Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Read more