Svenska

Prostatype Genomics uppdaterar om betydande framsteg i USA-studien med Prostatype®

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att studien med Prostatype® i USA, som inkluderar cirka 1 200 patienter med prostatacancer med stor bredd inom etnicitet, går betydligt snabbare än förväntat. Ungefär 40% av hela studien har redan slutförts. Bolaget kommer att sammanställa interimdata från studien och ansöka om att få Prostatype® godkänd för…

Läs mer

Prostatype Genomics meddelar starkt positiva slutresultat från multicenterstudie med Prostatype® i Spanien

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att den retrospektiva multicenterstudien i Spanien med bolagets gentest Prostatype®, som inkluderar 126 patienter med prostatacancer vid sju sjukhus och koordineras av den spanska nationella urologiföreningen, nu har färdigställts med starkt positiva resultat. Slutresultaten visar att behandlingsplanen hade kunnat modifieras för hela 39 % av patienterna om Prostatype®…

Läs mer

Idag inleds utnyttjandeperioden för Prostatype Genomics teckningsoptioner av serie 3

Regulatory pressrelease

Utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 3 (”Teckningsoptioner” eller ”TO3”) som emitterades i samband med Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som offentliggjordes den 7 november 2023 (”Företrädesemissionen”) inleds idag och pågår till och med den 19 april 2024. Lösenkursen är fastställd till 0,04 SEK per aktie. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren…

Läs mer

Prostatype Genomics inleder samarbete med professor E. David Crawford, MD, University of California San Diego, inför den kommersiella lanseringen av Prostatype® i USA

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics meddelar att professor E. David Crawford, MD, en internationellt erkänd expert inom prostatacancer, kommer att bli den första urologen i USA med tillgång till Prostatype®-testningstjänsten för klinisk användning. Samarbetet med professor Crawford, inklusive tidig tillgång till tjänsten, ingår i förberedelserna inför en landsomfattande lansering och förväntas bidra till att amerikanska urologers förväntningar kan…

Läs mer

Prostatype Genomics publicerar nyhetsbrev om framstegen i USA och långtidsuppföljningsstudien i Uppsala

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics publicerar idag ett nyhetsbrev för januari–februari 2024 med en vd-intervju om vad de tre nyligen publicerade framstegen i USA betyder för bolaget ur ett investerarperspektiv samt en fördjupande intervju om den pågående långtidsuppföljningsstudien med Prostatype®, bolagets gentest för prostatacancerpatienter, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs mer

Prostatype Genomics långtidsstudie med Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer att presenteras vid AUA-konferensen i USA i maj 2024

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics meddelar att interimresultaten från långtidsuppföljningsstudien med gentestet Prostatype® som genomförs av och i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala har accepterats för presentation vid den årliga AUA-konferensen (American Urological Association) i USA i maj 2024. Att bli accepterad för presentation vid denna ledande urologikonferens på världens största marknad för prognostisering av prostatacancer visar…

Läs mer

Prostatype Genomics publicerar bokslutskommuniké för 2023 - komplettering

Regulatory pressrelease

Kompletteringen avser bilagan som inte kom med i det tidigare utskicket.  Prostatype Genomics AB publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för helåret 2023 som inkluderar delårsrapporten för andra halvåret 2023. Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas och kan även laddas ner på bolagets webbplats, www.prostatypegenomics.com.

Läs mer

Prostatype Genomics publicerar bokslutskommuniké för 2023

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för helåret 2023 som inkluderar delårsrapporten för andra halvåret 2023. Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas och kan även laddas ner på bolagets webbplats, www.prostatypegenomics.com.

Läs mer

Prostatype Genomics erhåller CAP-laboratorieackreditering, ytterligare en milstolpe på vägen mot att nå marknaden i USA

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar att dess helägda amerikanska dotterbolag Prostatype Genomics Inc. har erhållit ackreditering av CAP (College of American Pathologists) Laboratory Accreditation Program. Bolaget har därmed uppnått tre viktiga milstolpar i februari 2024 på vägen mot att nå marknaden i USA: ett undertecknat CLIA-laboratorieavtal med labbpartnern ResearchDx, förvärv av ett…

Läs mer

Prostatype Genomics förvärvar CLIA-certifikat för att möjliggöra en snabb marknadslansering i USA och med betydligt starkare finansiella utsikter

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar att dess helägda amerikanska dotterbolag Prostatype Genomics Inc. har förvärvat ett CLIA-certifikat i eget namn. Tillsammans med det nyligen tillkännagivna CLIA-laboratorieavtalet med Research Dx kommer detta att göra det möjligt för bolaget att gå in på den amerikanska marknaden för prostatacancer med sitt prognostiska biomarkörtest Prostatype® efter…

Läs mer

English

Prostatype Genomics updates on significant progress in the US study with Prostatype®

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or ”the Company”) announces that the US study with Prostatype®, which includes approximately 1,200 patients with prostate cancer with a broad ethnicity coverage, is progressing significantly faster than expected. Approximately 40% of the entire study has already been completed. The Company will compile interim data from the study and apply…

Read more

Prostatype Genomics announces strong positive final results from multicentre study with Prostatype® in Spain

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics (”Prostatype Genomics” or ”the Company”) announces that the retrospective multicentre study in Spain with the Company’s gene test Prostatype®, which includes 126 patients with prostate cancer at seven hospitals and is coordinated by the Spanish National Urology Association, has now been completed with strong positive results. The final results show that the treatment…

Read more

The exercise period for Prostatype Genomic’s warrants of series 3 begins today

Regulatory pressrelease

The exercise period for the warrants of series 3 (the "Warrants" or “TO3”) issued in connection with Prostatype Genomic AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") rights issue of units announced on November 7, 2023 (the "Rights Issue") begins today and runs up to, and including, April 19, 2024. The exercise price is set at SEK…

Read more

Prostatype Genomics enters into collaboration with Professor E. David Crawford, MD, University of California San Diego, in preparation for the commercial launch of Prostatype® in the United States

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics announces that the company and Professor E. David Crawford, MD, an internationally recognized expert in prostate cancer, will be the first US urologist with access to the Prostatype® testing service for clinical use. Providing early access and partnering with Professor Crawford in preparation for release nationwide will help ensure that urologist’s expectations are…

Read more

Prostatype Genomics publishes newsletter on US progress and the long-term follow-up study in Uppsala

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics today publishes a newsletter for January–February 2024 with a CEO interview on what the three recently published advances in the United States mean for the company from an investor perspective, as well as an in-depth interview about the ongoing long-term follow-up study with Prostatype®, the company's gene test for prostate cancer patients, at…

Read more

Prostatype Genomics’ long-term study with Uppsala University Hospital will be presented at the AUA conference in the US in May 2024

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics announces that the interim results from the long-term follow-up study with the genetic test Prostatype®, which is conducted by and in collaboration with Uppsala University Hospital, has been accepted for presentation at the annual AUA (American Urological Association) conference in the United States in May 2024. To be accepted for presentation at this leading…

Read more

Prostatype Genomics publishes year-end report for 2023 - supplement

Regulatory pressrelease

The supplement relates to the year-end report attachment, which was not attached to the previous press release.  Prostatype Genomics AB today publishes its year-end report for the full year 2023, including the interim report for the second half of 2023. The full year-end report is attached and can also be downloaded from the company’s website,…

Read more

Prostatype Genomics publishes year-end report for 2023

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB today publishes its year-end report for the full year 2023, including the interim report for the second half of 2023. The full year-end report is attached and can also be downloaded from the company’s website, www.prostatypegenomics.com.

Read more

Prostatype Genomics receives CAP laboratory accreditation, achieves another milestone towards entering the US market

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or "the Company") announces that its wholly-owned US subsidiary Prostatype Genomics, Inc. has been accredited by the CAP (College of American Pathologists) Laboratory Accreditation Program. The Company has thus achieved three major regulatory milestones in February 2024 towards entering the US market: a signed CLIA laboratory agreement with its lab…

Read more

Prostatype Genomics acquires CLIA Certificate to facilitate rapid US market launch with a significantly stronger financial outlook

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or "the Company") announces that its wholly-owned US subsidiary Prostatype Genomics Inc. has acquired a CLIA Certificate in its own name. Together with the announced CLIA laboratory agreement with Research Dx, this will enable the Company to enter the US prostate cancer market with its prognostic biomarker test Prostatype® upon…

Read more