Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det första kvartalet omfattande tidsperioden 1 januari 2023 till och med 31 mars 2023. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Kvartal 1 (1 januari –31 mars 2023) sammanfattat

VD har ordet

För Prostatype Genomics har inledningen av 2023 inneburit stora och viktiga framsteg inom samtliga prioriterade områden och marknader, inte minst den amerikanska. Jag har svårt att erinra mig en mer intensiv, rolig och spännande period under de år jag varit verksam i bolaget Det är förstås tillfredsställande att försäljningstakten fortsätter att öka, om än från låga nivåer, också under det första kvartalet 2023 och att trenden pekar åt rätt håll gläder oss.

Den nyligen avslutade nyemission tillförde bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Jag vill naturligtvis ta detta tillfälle i akt att tacka befintliga aktieägare och nya investerare för ert förtroende och att ni möjliggör för Prostatype Genomics att fortsätta kommerialiseringsprocessen i ett högt tempo trots det rådande klimatet på finansmarknaderna.  

Om vi så går över till marknadsdelen av vår verksamhet så noterar vi fortsatta steg framåt både i Europa och i USA. På laboratoriesidan har vi träffat ett nordiskt avtal med Life Genomics som innebär att de handhar och ansvarar för hela den process som krävs för att analysera gentestet Prostatype®. I Spanien och Portugal har vi ingått ett motsvarande avtal med Eurofins Megalab, en ledande aktör på de lokala laboratoriemarknaderna och del av Eurofins, en av världens största laboratoriegrupper med verksamhet i Europa, USA, Asien och Latinamerika. Dessa samarbetsavtal är viktiga steg i kommersialiseringen. Vår strategi har varit tydlig från första början där bolaget fastslagit att laboratoriehanteringen av testet ska hanteras lokalt av extern samarbetspartner, så att Prostatype Genomics fullt ut kan fokusera på att marknadsföra testet mot patienter och läkare. Diskussioner pågår i skrivande stund med ytterligare partners i andra länder där vi hoppas slutföra dessa förhandlingar i närtid.

På den amerikanska marknaden har starten varit mycket positiv i och med rekryteringen av Steve Gaal till rollen som President för vårt amerikanska dotterbolag, samt helt nyligen också professor Jerry Andriole i den viktiga rollen som Global Chief Medical Officer. Med över 35 års erfarenhet inom urologi har Jerry erfarenheten, expertisen och kontaktnätet som krävs för att kommersialisera Prostatype® på den amerikanska marknaden. Som tidigare kommunicerats så är den amerikanska marknaden betydligt mer mogen än den europeiska där biomarkörer liknande Prostatype® använts rutinmässigt i mer än ett decennium. Dessa biomarkörer ingår också i de amerikanska ersättningssystemen, både privata och offentliga. Det är därför mycket glädjande att få informera er om att Prostatype Genomics blivit inbjudna av Medicare, som är den största aktören på den amerikanska marknaden, till ett möte i juni för att diskutera förutsättningarna för inkludering också av Prostatype® i ersättningssystemet. När vi väl når detta godkännande så öppnar sig mycket intressanta möjligheter för Prostatype Genomics både finansiellt och strategiskt och det är av förklarliga skäl också en aktivitet som är mycket högt prioriterad inom bolaget.

 Jerry Andriole är också välkänd bland europeiska urologer och hans expertis kommer att ha en avgörande roll i de pågående samtalen med ledande kliniker och sjukhus på våra prioriterade marknader. Tillkännandegivandet av att Jerry valt att arbeta för Prostatype Genomics resulterade i gratulationer från urologer runt om i Europa och USA och stort intresse från läkarpressen vilket förstås gläder oss. Läs gärna Jerrys kommentar längre ner, där han berättar om de fördelar han ser med Prostatype® och hur stor potential den amerikanska marknaden har.

Utöver de många valideringsstudier som pågår på kliniker runt om i Europa har också en studie som genomförts av ett forskningsteam på Akademiska sjukhuset i Uppsala under ledning av docent och överläkare Michael Häggman publicerats i ”The Prostate”, en ledande peer reviewed publikation riktad mot bland annat urologer och patologer. Studien visar att Prostatype® korrekt bedömer prostatacancertumörens aggressivitet när man jämför genuttryck från vävnadsprover, så kallade biopsier, med ”facit”, dvs. den utopererade prostatan. Detta bekräftar återigen den utomordentligt starka prestandan hos Prostatype®. Fortsatta publiceringar av studier med Prostatype® är vid sidan av den fortsatta kommersialiseringsprocessen en högt prioriterad aktivitet där vi har många intressanta projekt i gång vilket stärker produktens vetenskapliga relevans och fotavtryck. Mer information inom det här området kommer löpande under året.

Jag vill avslutningsvis återigen rikta ett stort tack till alla de nya och tidigare aktieägare som valde att delta i den nyligen avslutade företrädesemissionen, ert förtroende för verksamheten innebär att vi kan bygga på det senaste kvartalets framgångar och växla upp ytterligare.

Fredrik Persson

VD Prostatype Genomics AB

Solna 31 maj 2023

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31 08:00 CET.