Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 20 juli 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad Unit) är den 10 augusti 2022 och stoppdag är den 12 augusti 2022. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 16 augusti 2022.

Under juli 2022 genomförde Prostatype Genomics en företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,1 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 1,4 MSEK). Genom företrädesemissionen nyemitterades 7 755 895 aktier och 7 755 895 teckningsoptioner av serie TO 2. Den initiala delen av företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 10 augusti 2022 och stoppdag är den 12 augusti 2022. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 beräknas distribueras till VP-konto/depå den 16 augusti 2022.

Efter registreringen på Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Prostatype Genomics till 22 859 497 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 371 569,82 SEK. Härutöver finns 7 755 895 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel är den 16 augusti 2022. Teckningsoptioner av serie TO 2 har ISIN-kod SE0018220014 och kommer att handlas under kortnamnet ”PROGEN TO2”.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Prostatype Genomics under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Lösenkursen kommer att vara samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Attachments

Release