Ej regulatorisk

Prostatype Genomics AB tar sikte på notering på Nasdaq First North Growth Market – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) är resultatet av över 10 års undersökande forskningsarbete inom prostatacancers genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige). Syftet med avknoppningen var att överföra forskningsresultaten till klinisk verklighet. Resultatet av detta blev utvecklandet av den idag CE-märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System. Prostatype®s unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. P-score ger ett mått på hur aggressiv (eller icke-aggressiv) cancern är, vilket underlättar valet av optimal behandling för patienten. Bolaget förbereder nu en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt cirka 80 MSEK inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market under Q3/Q4 2020. För att finansiera Bolagets aktiviteter under kapitaliserings- och noteringsprocessen har Prostatype Genomics under sommaren 2020 slutfört en bryggfinansiering om cirka 11,6 MSEK, avsedd att kvittas mot aktier i den planerade emissionen. Prostatype Genomics har anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare i kapitaliseringen och den planerade noteringen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Motiv för emission och notering
Under 2019 gick Prostaype Genomics från att vara ett bolag i utvecklingsfas till att vara i en fas av försäljning och kommersialisering, med Sverige som den initiala marknaden. Bolagets kärnprodukt Prostatype® Test System har CE-märkts och försäljning har inletts i mindre skala på den svenska marknaden. Prostatype Genomics gentest gör det möjligt, med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens) att bättre prognosticera prostatacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan Bolaget reducera risken för över- eller underbehandling, vilket är vanligt och i många fall leder till stora besvär för patienten. Fokus ligger nu på att intensifiera arbetet med att internationellt introducera Prostatype® Test System på utvalda europeiska marknader såväl som i USA. För att möjliggöra Bolagets kommersialiserings- och expansionsplan behöver Prostatype Genomics säkerställa ytterligare kompetenser inom försäljning och marknadsföring för att stödja distributörerna. En naturlig del i arbetet med att marknadslansera Prostatype® Test System är utförandet av valideringsstudier. Dessa studier kommer att genomföras i samband med att produkten lanseras på de marknader där det bedöms vara nödvändigt ur ett marknadsperspektiv. Valideringsstudier har redan genomförts i Sverige och Tyskland och är pågående i Taiwan. Bolaget kan därför påbörja den internationella marknadsexpansionenen och behålla momentum under tiden fram till emissionen.

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar:
”Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick i Prostatype Genomics historia. Bolaget är på väg mot en notering för att kunna accelerera tillväxt och fortsatt expansion. Vi har förberett oss länge för detta och är redo att ta oss an de krav som följer av att noteras på en publik handelsplats. Vi är också redo utifrån ett utvecklings- och affärsmässigt perspektiv; med vårt unika Prostatype® Test System kan vi bidra till en radikal förändring i val av behandlingsstrategi av prostatacancer, den näst vanligaste cancerformen bland män som drabbar omkring 1,3 miljoner män om året. Med en så pass stark produkt i botten, som kan förändra livsvillkoren för miljontals människor, och som dessutom är skalbar och redo för marknadslansering, ser vi stor potential att växa i vårt segment. För en redan pressad sjukvård med anledning av corona-virusets effekter, fyller Prostatype dessutom ett stort behov i att hjälpa patienter och sjukvård att bättre avgöra vilka patienter som behöver, och inte behöver, undergå radikal behandling. Den årliga adresserbara marknaden för Prostatype Genomics uppskattas till cirka 9 miljarder SEK. Därutöver ser vi en tillväxttakt på mellan 6-8 procent per år. Med den planerade emissionen och noteringen på Nasdaq First North Growth Market kan vi genomföra vår strategi mot en internationell expansion på utvalda marknader och samtidigt stärka vår försäljnings- och affärsutvecklingsorganisation. Vi ser fram emot att välkomna nya investerare till bolaget och hyser stor optimism inför vår gemensamma framtid som ett noterat bolag.”

Planerad kapitalisering och notering
Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras före planerad emission, vilken planeras att genomföras under Q3/Q4 2020.

För mer information om den planerade emissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:
Fredrik Persson, VD
Telefon: +46 (0) 73 049 77 01
E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com