Regulatoriskt pressmeddelande

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Prostatype Genomics AB (publ) den 7 december 2023

Prostatype Genomics AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, höll extra bolagsstämma idag den 7 december 2023 varvid nedanstående beslut fattades enhälligt.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 7 november 2023 om att öka Prostatype Genomics aktiekapital med högst 16 724 400,98 kronor (det nya kvotvärdet – 1 öre – efter föreslagen minskning tillämpas), varav högst 11 946 000,70 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 4 778 400,28 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom emission av högst 119 460 007 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Varje unit består av tio (10) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Detta innebär att högst 1 194 600 070 aktier och högst 477 840 028 teckningsoptioner kan ges ut. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen – den 11 december 2023 – är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare är berättigad till en (1) uniträtt för varje befintlig aktie.

Avstämningsdag för deltagande i unitemissionen är den 11 december 2023. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 13 december 2023 till och med den 27 december 2023. Styrelsen får emellertid förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period, dvs. från och med den 13 december 2023 till och med den 27 december 2023. I sådant fall ska betalning erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att tilldelningsbesked utsänts. Styrelsen får även i detta fall förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckningskursen uppgår till 0,40 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om samtliga units tecknas och betalas kommer Bolaget således att tillföras 47 784 002,80 kronor före emissionskostnader.

Varje (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under perioden från och med den 14 mars 2024 till den 28 mars 2024 (mätperioden), dock lägst aktiens kvotvärde. Utövande av teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av aktier får ske under perioden från och med den 5 april 2024 till och med den 19 april 2024.

För att möjliggöra genomförandet av nämnda emission godkände stämman även styrelsens förslag att ändra bolagsordningen genom att öka intervallet för antal aktier. Vidare för att erhålla ett mer ändamålsenligt aktiekapital för bolaget samt möjliggöra emissionen beslutade bolagsstämman även att bolagets aktiekapital minskas med 5 973 000,35 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalet minskas från nuvarande 7 167 600,42 kronor till 1 194 600,07 kronor. Följden blir att kvotvärdet för Bolagets aktie minskar från nuvarande 6 öre/aktie till 1 öre/aktie. Beslutet om nyemission innebär att aktiekapitalet ökas i motsvarande mån som aktiekapitalet minskas.

Bolagsstämman beslutade om nyval av Jörgen Dahlström som ordinarie styrelseledamot och att styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, därmed skulle bestå av Anders Lundberg, Michael Häggman, Håkan Englund, Mattias Prage och Jörgen Dahlström.

På stämman tackades avgående styrelseledamot Henrik Nilsson för sin tid i styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD för Prostatype Genomics

Tel: +46 (0) 73 049 77 01, e-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com