Ej regulatorisk

Resultat från banbrytande studie med Prostatype® förstärker ytterligare den kliniska nyttan

Prostatype Genomics fortsätter att leverera efter Bolagets övergripande strategi och tidigare kommunicerade milstolpar. Ett av två övergripande fokusområden är att fortsätta stärka det vetenskapliga fotavtrycket genom vetenskapliga studier genomförda av internationellt erkända kliniker och forskningsinstitutioner. Ytterligare en uppnådd milstolpe i Bolagets utveckling är den banbrytande kliniska studie med Prostatype® som genomförts på Akademiska Sjukhuset i Uppsala under ledning av docent Michael Häggman verksam på urologkliniken. En studie har genomförts för att visa om resultat från användning av Prostatype® innan beslut om behandling av patienter med prostatcancer överensstämmer med tumörens faktiska aggressivitet.

Företagets VD, Fredrik Persson, kommenterar:

”Vi är mycket glada och stolta över de preliminära resultat för Prostatype® och vår associerade algoritm P-score som den nu genomförda studien på urologkliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala under ledning av docent Michael Häggman uppvisar. Vi är medvetna om Prostatypes prestanda, men resultaten överträffar till och med våra högt ställda förväntningar. Såvitt vi känner till är det här första gången någonsin en liknande studie genomförs inom området prostatacancer vilket visar hur långt fram Bolaget ligger  när det gäller prestandan för Prostatype® som produkt, vilken visats också i tidigare externa studier.   Det visar också att Prostatype Genomics som företag genom samarbeten  med ledande urologer hela tiden försöker att hitta nya infallsvinklar på vetenskapliga frågeställningar för att föra utvecklingen framåt inom området prostatacancer.

Akademiska Sjukhuset är en av landets ledande urologkliniker och ligger mycket långt fram inom flertalet områden inom urologi med internationella mått mätt. Resultaten och det kliniska mervärde Prostatype® visar upp i den nyligen avslutade studien är omfattande och mycket starkt vilket återigen visar på produktens kliniska styrka och den nytta Prostatype® bidrar med både för sjukvården, läkare och enskilda patienter drabbade av prostatacancer. Totalt har 71 patienter analyserats där ett av huvudsyftena var att jämföra resultaten från vävnadsprover från prostatan tagna i diagnostikfasen med de genuttryck vi kan se i en utopererad prostata. Syftet med studien var alltså att klargöra om Prostatype® och de genuttryck vi använder oss av kan förutspå resultaten i ”facit” som alltså är de värden vi ser i cancercellerna i en utopererad prostata. Det är dessutom av kliniskt mycket stort intresse att kunna se om P-score i primärtumören (indextumören) överensstämmer med P-score i andra cancerområden då det kan leda till att färre vävnadsprover behöver tas i diagnostikfasen. Det betyder först och främst ett mindre lidande för patienterna, men också en effektivare diagnostik och provtagning till lägre kostnader för sjukvården. Den typ av studie vi nu presenterar har efterfrågats av många urologer både i Sverige och internationellt så det är förstås mycket glädjande att resultaten är så starka vilket understryker den kliniska nyttan med Prostatype® och vår associerade P-score”

Docent Michael Häggman, urolog på Akademiska Sjukhuset och ansvarig för studien, kommenterar resultaten som följer: ” Att prognosticera patienter som diagnostiserats med prostatacancer är en svår uppgift där vi är i behov av bättre och mer specifika markörer än de vi har tillgängliga idag där vi är medvetna om de brister dessa markörer har vilket ofta skapar en osäkerhet vid val av behandling för den enskilde patienten. Det är allmänt känt att överbehandling av prostatacancer är ett vanligt fenomen där vi inom urologin behöver bättre verktyg som dessutom säkerställer att vi också hittar de mer aggressiva cancerformerna där radikal behandling faktiskt är nödvändig. Vi har haft två huvudsakliga kliniska frågeställningar som är viktiga och som vi ville få besvarade. Den första frågan var om gentestet Prostatype® och dess algoritm P-score är korrelerat i fusionledda biopsier i förhållande till utopererade prostator, så kallade prostatektomier. Den andra frågan har gällt korrelationen i genuttryck i själva indextumören i förhållande till andra cancerområden i prostatan. Det är förstås glädjande att de preliminära resultaten visar en hög grad av korrelation i P-score värdena (0.83-0.84) för båda frågeställningarna vilka dessutom understryks ytterligare av den starka statistiska signifikansen för båda frågeställningarna (p<0.0001). Det betyder att testresultaten från vävnadsproverna med Prostatype® ger den indikation som är efterfrågad för att med större säkerhet bestämma nästa steg i behandlingen av patienten.

Det förefaller som att någon liknande studie aldrig tidigare har genomförts när det gäller prostatacancer, men då vi jämför med liknade typer av studier gjorda för gentester som används vid bröstcancer så är resultaten mycket intressanta eftersom båda dessa sjukdomar är hormonberoende tumörer i accesoriska könskörtlar där korrelationen är högre för Prostatype® jämfört med de studier som gjorts med liknande produkter vid bröstcancer. Studien indikerar att Prostatype® på ett tydligt och värdefullt sätt kan hjälpa sjukvården att enklare och med större säkerhet kunna identifiera de patienter som behöver radikal behandling och de patienter som inte behöver genomgå någon radikal behandling, till exempel operation.

Vi har redan startat arbetet med ytterligare statistiska analyser och att ta fram ett manuskript för publikation i lämplig vetenskaplig tidskrift så snart det är möjligt och resultaten kommer att presenteras på internationella kongresser så snart tillfälle ges.”

Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-09 09:00 CET.

Attachments

Release