Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Prostatype Genomics AB föreslår för årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemission i syfte att intensifiera lanseringen av gentestet Prostatype®

Styrelsen i Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) har idag, den 2 maj 2022, beslutat att föreslå för kommande årsstämma att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av en företrädesemission av units om initialt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, följt av ytterligare cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader hänförligt till vidhängande teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten föreslås ges möjlighet att delta i Företrädesemissionen. Den initiala delen av Företrädesemissionen omfattas till cirka 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Kallelse till årsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen samt Bolagets målsättningar

Styrelsen i Bolaget har beslutat att föreslå för kommande årsstämma att bemyndiga styrelsen att vid senare tillfälle besluta om genomförande av Företrädesemissionen. Årsstämman, som är planerad att äga rum den 2 juni 2022, kommer att tillkännages genom en separat kallelse genom pressmeddelande.

Motivet bakom den föreslagna Företrädesemissionen är att kunna finansiera och intensifiera lanseringen av Bolagets gentest, Prostatype®, i USA och EMEA samt initiera och slutföra ett flertal valideringsstudier på utvalda europeiska marknader samt i USA och Asien.

För innevarande år har Prostatype Genomics som främsta mål att inleda försäljning på utvalda marknader i Europa, ingå distributörsavtal med en eller flera CLIA-partners (som kan erbjuda Prostatype® med godkännande från FDA) i USA och publicera de externa studier som genomförts vid Skånes universitetssjukhus samt Akademiska sjukhuset i Uppsala, varav den sistnämnda även ska presenteras vid AUA (American Urology Association) i USA. Andra viktiga målsättningar för 2022 är att påbörja en amerikansk valideringsstudie och rekrytera VD samt kompletterande organisation till det nyligen etablerade dotterbolaget i USA. Bolaget har som målsättning att uppnå en försäljning om cirka 3,5 MSEK under 2022.

Under 2023 avser Bolaget att huvudsakligen initiera samarbete med utvalda distributörer i Frankrike och Mellanöstern, starta försäljning i USA, Frankrike, Taiwan och Mellanöstern samt ingå avtal med flertalet distributionspartners i USA. Bolaget har som målsättning att uppnå en försäljning om cirka 17,5 MSEK under 2023.

Med förbehåll för att årsstämman godkänner styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen, är den planerade initiala delen av Företrädesemissionen säkerställd till cirka 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Villkoren (inklusive teckningskursen) i den planerade Företrädesemissionen är avsedda att fastställas i samband med att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen med stöd av det föreslagna bemyndigandet. Teckningskursen är planerad att fastställas med en rabatt om cirka 20 procent baserat på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under en period om 5-10 handelsdagar före styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Det belopp som Bolaget initialt kan erhålla är beräknat att uppgå till cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

I den föreslagna Företrädesemissionen planeras, utöver aktier, vederlagsfria teckningsoptioner att emitteras. Lösenpriset för teckningsoptionerna är planerat att sättas till samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av Företrädesemissionen. Det belopp Bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner är således beräknat att kunna uppgå till högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Prostatype Genomics har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 22,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 100 procent av den initiala delen av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna, som avser förbindelser från befintliga ägare inklusive styrelse, motsvarar totalt cirka 8,5 MSEK (cirka 38 procent av den initiala emissionslikviden). Garantiåtaganden motsvarar totalt cirka 14 MSEK (cirka 62 procent av den initiala emissionslikviden), varav cirka 2,4 MSEK från befintliga ägare (inkl. cirka 0,5 MSEK från styrelsemedlemmar) och cirka 11,6 MSEK från externa investerare. För utställda garantiåtaganden från garanter som inte avser styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om tio procent. För garantiåtaganden från styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om fem procent.

Årsstämma och förväntad tidsplan för Företrädesemissionen

Styrelsen kallar aktieägarna till årsstämman genom ett separat pressmeddelande. Årsstämman är planerad att äga rum den 2 juni 2022. En detaljerad tidsplan och villkor för Företrädesemissionen kommer att meddelas vid beslut om Företrädesemissionen. Förutsatt att styrelsen bemyndigas av årsstämma är teckningsperioden i den initiala delen av Företrädesemissionen planerad att avslutas som senast den 31 augusti 2022. Planerad optionsinlösen för vidhängande teckningsoptioner är därefter beräknad att äga rum under Q1 2023.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Prostatype Genomics anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Nicklas Rosendal, Presskontakt

Telefon: +46 708-89 33 34

E-post: nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-02 18:38 CET.