Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3 (TO3)

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 3 (”Teckningsoptioner” eller ”TO3”) som emitterades i samband med Prostatype Genomics företrädesemission av units som offentliggjordes den 7 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt utnyttjades 202 524 736 Teckningsoptioner för teckning av aktier, varav 20 000 000 genom kvittning av fordran, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 81,0 procent. Prostatype Genomics tillförs därmed cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader.

Vi har nyligen meddelat om flera viktiga framsteg för Bolagets etablering i USA och våra pågående studier, och den höga teckningsgraden visar att det finns ett starkt stöd för vårt nära förestående marknadstillträde i USA hos våra aktieägare. Jag vill tacka alla och envar som stöttat Prostatype, och vi ser fram emot att förvalta ert förtroende under de kommande kvartalen som förväntas bli mycket händelserika”, säger Fredrik Rickman (tidigare Persson), VD Prostatype Genomics.

 

Översikt av utfall

Det slutliga utfallet visar att 202 524 736 Teckningsoptioner utnyttjades för teckning av aktier, varav 20 000 000 genom kvittning av fordran. Utnyttjandegraden uppgick därmed till cirka 81,0 procent. Prostatype Genomics tillförs cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader.

 

Aktier och aktiekapital

Genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar det totala antalet aktier i Prostatype Genomics med 202 524 736 till 990 811 186 aktier. Aktiekapitalet i Prostatype Genomics ökar med 2 025 247,36 SEK till 9 908 111,86 SEK. Utnyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i avvaktan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier cirka sju bankdagar efter registrering hos Bolagsverket.

 

Rådgivare

Prostatype Genomics anlitade Penser by Carnegie och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Rickman (tidigare Persson), VD på Prostatype Genomics AB,

Telefon: 073 049 77 01.

e-mail: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

 

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

  

Certified Advisor

Carnegie Investment Bank AB (publ), +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se

 

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-19, kl. 19:25 CET.

 

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Prostatype Genomics i någon jurisdiktion, varken från Prostatype Genomics eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-19 19:25 CET.