Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

2024-01-16 09.40

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 december 2023, beslutat om att emittera 44 021 483 aktier som garantiersättning riktat till ett antal av de garanter som lämnade garantiåtaganden i den företrädesemission av aktier som Bolaget genomförde under perioden 13 december 2023 till och med den 5 januari 2024, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts.

De garanter som lämnade garantiåtaganden i företrädesemissionen hade möjlighet att välja att få ersättningen utbetalad kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget, vilket tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen. Sammanlagt har fjorton (14) garanter valt att få garantiersättningen utbetalad i aktier. Bolagets styrelse har med anledning därav beslutat, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 december 2023, om att emittera 44 021 483 aktier som ersättning till dessa garanter, vilket kommer öka Bolagets aktiekapital med 440 214,83 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra en lyckad kapitalanskaffning och att uppfylla ingångna garantiavtal.

Aktierna emitteras till en kurs om 0,04 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och bedöms därmed som marknadsmässig enligt styrelsens bedömning. Styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget. Totalt uppgår garanternas fordran till 1,76 MSEK. När dessa 44 021 483 aktier har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 788 286 450 aktier, och Bolagets aktiekapital till 7 882 864,50 kronor. Den utspädning som tillkommer som följd av den riktade emissionen till garanterna uppgår till cirka 5,6 procent efter att företrädesemissionen har registrerats.

Bolaget har inte haft några specifika kostnader relaterade till den riktade emissionen då denna sker som en del i arbetet med företrädesemissionen. Dock minskar den kontanta delen av garantiersättningen som Bolaget behöver betala ut till cirka 0,4 MSEK, från tidigare 1,9 MSEK.

Rådgivare

Prostatype Genomics har anlitat Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Persson, VD

Telefon: 073 049 77 01

e-mail: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ), +46 (0)73 856 4265,certifiedadviser@carnegie.se

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Prostatype Genomics har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Prostatype Genomics avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Prostatype Genomics har gjort efter bästa förmåga men som Prostatype Genomics inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Prostatype Genomics. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.