Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK

Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK i enlighet med den avsikt som meddelades marknaden genom ett pressmeddelande igår, den 26 augusti, 2021.

Styrelsen för Prostatype har, baserat på bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2021, och som framgått av Bolagets pressmeddelande igår beslutat att genomföra en riktad nyemission genom vilken Bolaget tillhandahålls cirka 24,7 MSEK. Teckningskursen i den riktade nyemissionen fastställdes till 13,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt på cirka 13,6 procent mot VWAP under de senaste 20 handelsdagarna fram till och med den 25 augusti 2021. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande och den riktade nyemissionen tecknades av svenska och internationella investerare. Bolaget anser att flexibiliteten som den riktade nyemissionen medför varit det lämpligaste alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt, då Bolaget kan anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt diversifiera aktieägarbasen. Genom att fastställa teckningskursen i den riktade nyemissionen genom ett accelererat book building-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar nuvarande marknadsförhållanden.

Intäkterna från den riktade nyemissionen är avsedda att finansiera ytterligare distributionsavtal i EMEA, valideringsstudier och marknadsinträden tillsammans med det schweiziska bolaget Proteomedix AG.

Genom den riktade nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 114 113,46 SEK från 791 212,20 SEK till 905 325,66 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 1 901 891 aktier, från 13 186 870 aktier till 15 088 761 aktier. De nya aktierna kommer att ha samma rättigheter som alla andra befintliga aktier i Bolaget och kommer att ge rätt till utdelning och andra aktieägares rättigheter från och med dagen för kapitaltillskottet hos Bolagsverket. Den riktade nyemissionen resulterar i en utspädning om cirka 12,5 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den riktade nyemissionen.

Sedermera Fondkommission har agerat bookrunner och Advokatfirman Lindahl juridisk rådgivare i transaktionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

VD Fredrik Persson kommenterar

”Vi är glada och nöjda över att ha slutfört denna kapitalisering och ingått avtalet med Proteomedix AG. Vi kan nu agera utifrån de synergier vi ser inom de två bolagen för att skapa bättre förutsättningar för de män som riskerar att få diagnosen prostatacancer ”, säger Fredrik Persson, VD för Prostatype Genomics.

Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-27 08:59 CET.

Attachments

Release