Regulatoriskt pressmeddelande

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA i PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL) DEN 21 APRIL 2023

Prostatype Genomics AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, höll extra bolagsstämma idag den 21 april 2023, varvid nedanstående beslut fattades.

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 22 mars 2023 om en företrädesemission, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionen enligt med följande.

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga samt externa investerare.

För att möjliggöra företrädesemissionen beslutade bolagsstämman att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier enligt styrelsens förslag. Nya lydelsen är följande.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Stämman beslutade även om att godkänna styrelsens förslag om att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Bemyndigandet får enbart användas för att emittera aktier till dem som agerat garanter i ovan nämnda emission.

Samtliga beslut på bolagsstämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Persson, CEO Prostatype Genomics AB, tel. 073-0497701, email: fredrik.persson@prostatypegenomics.com.