Ej regulatorisk

Styrelsen i Prostatype Genomics AB beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission av units

Styrelsen i Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) har idag, den 23 juni 2022, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för befintliga aktieägare där även allmänheten ges möjlighet att delta (”Företrädesemissionen”). Beslut om Företrädesemissionen fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2022 i enlighet med det förslag som av styrelsen kommunicerades genom ett pressmeddelande den 2 maj 2022. Företrädesemissionen kan initialt tillföra Bolaget högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. I mars 2023 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, vilket är hänförligt till inlösen av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2. Den initiala delen av Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Prospekt med en mer detaljerad beskrivning av erbjudandet publiceras senast i samband med att teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds. Sedermera Corporate Finance AB bistår Bolaget som finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Bakgrund, motiv och målsättningar

Sedan Prostatype Genomics noterades på First North i november 2020 har Bolaget uppnått flera viktiga milstolpar. Under 2020 presenterade Prostatype Genomics en extern valideringsstudie från Skånes universitetssjukhus på EAU (European Association of Urology), som visade att patienter vars prostatacancer ursprungligen kategoriserats som högrisk, med hjälp av Prostatype®, kunde kategoriseras om till låg- (10,5 procent) och intermediär risktyp (31,5 procent). Detta har stor betydelse inför beslutet om en patient ska genomgå en radikal cancerbehandling eller inte. Bolaget har också meddelat positiva resultat från det första steget i Bolagets pågående valideringsstudie i Taiwan. En ytterligare uppnådd milstolpe är en klinisk studie som genomförts med Prostatype® på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Studien indikerar att Prostatype® på ett tydligt sätt kan hjälpa sjukvården att enklare och med större säkerhet identifiera de patienter som behöver radikal behandling och de patienter som inte behöver genomgå någon radikal behandling, t.ex. operation. Studien har rönt stort intresse och har presenterats på AUA (American Urology Association’s) årsmöte i New Orleans, USA, under våren 2022.

Utöver ovanstående vetenskapliga mål har Bolaget dessutom uppnått flera kommersiella mål. Prostatype Genomics har bl.a. ingått avtal med distributörer i Spanien, Portugal och Storbritannien för vidare kommersialisering, försäljningsorganisationer har etablerats i Tyskland samt Italien och försäljning har påbörjats i Tyskland samt Kina. Bolaget har också levererat den första ordern av Prostatype® till Storbritannien. Något som har möjliggjort kommersialisering och expandering är Bolagets förstärkta marknadsorganisation, där fyra positioner inom kommunikation och försäljning har tillsatts.

Motivet bakom Företrädesemissionen är att kunna finansiera och intensifiera lanseringen av Bolagets gentest, Prostatype®, i USA och EMEA samt initiera och slutföra ett flertal valideringsstudier på utvalda europeiska marknader samt i USA och Asien. För att kunna inleda försäljning på olika marknader behöver ett antal målsättningar uppnås. För innevarande år har Prostatype Genomics som främsta mål att inleda försäljning på utvalda marknader i Europa och ingå distributörsavtal med en eller flera CLIA-partners (som kan erbjuda Prostatype® med godkännande från FDA) i USA. Andra viktiga målsättningar för 2022 är att påbörja en amerikansk valideringsstudie och rekrytera en VD samt kompletterande organisation till det nyligen etablerade dotterbolaget i USA. Under 2023 avser Bolaget att huvudsakligen initiera samarbete med utvalda distributörer i Frankrike och Mellanöstern, starta försäljning i USA, Frankrike, Taiwan och Mellanöstern samt ingå avtal med flertalet distributionspartners i USA. Vidare har Bolaget som finansiell målsättning att generera en organisk försäljningstillväxt om cirka 250-400 procent per år under de kommande tre verksamhetsåren som ett resultat av accelererad kommersialisering och ökade marknadsandelar. Efter det förväntas tillväxten vara hög under överskådlig framtid.

Emissionslikvidens användande

Med kapitalet från den initiala delen av Företrädesemissionen, högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

Med kapitalet från utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2, högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2022, beslutat om en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. De som på avstämningsdagen den 30 juni 2022 är registrerade som aktieägare i Prostatype Genomics äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Trettiosju (37) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av nitton (19) nyemitterade aktier och nitton (19) teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 55,10 SEK per unit, vilket motsvarar 2,90 SEK per aktie, som i sin tur motsvarar det volymvägda snittpriset per aktie (”VWAP") under en handelsperiod om 5-10 handelsdagar före styrelsebeslutet, med en rabatt om cirka 20 procent.

Teckningsoptioner av serie TO 2 har nyttjandeperiod från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att ha samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av Företrädesemission, dvs. 2,90 SEK. En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt i anslutning till Företrädesemissionen. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com) i samband med att teckningsperioden inleds.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Prostatype Genomics initialt att tillföras cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, genom emission av högst 408 205 units, vilket motsvarar 7 755 895 aktier och 7 755 895 teckningsoptioner av serie TO 2. Fulltecknad initial emission kommer att resultera i en ökning av aktiekapitalet om initialt högst 465 353,70 SEK. Utöver den initiala emissionen kan Bolaget, givet fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2, tillföras ytterligare högst cirka 22,5 MSEK genom inlösen av 7 755 895 teckningsoptioner till 7 755 895 aktier, som resulterar i en ökning av aktiekapitalet om 465 353,70 SEK. Vid fullteckning kommer antalet aktier i Prostatype Genomics, efter initial emission, att uppgå till 22 859 497 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 371 569,82 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier i Prostatype Genomics, efter nyttjandeperioden, att uppgå till 30 615 392 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 836 923,52 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den initiala emissionen. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier förutsatt fulltecknad initial emission.

Sista dagen för handel i Prostatype Genomics aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 28 juni 2022. Första dag för handel i Prostatype Genomics aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 juni 2022. Teckning av units sker under perioden från och med den 6 juli 2022 till och med den 20 juli 2022. Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår från och med den 6 juli 2022 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske omkring vecka 32 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och sista dag för betalning.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt mer information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som publiceras på Bolagets hemsida senast i samband med att teckningsperioden inleds.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Prostatype Genomics har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 22,5 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av den initiala delen av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandet, som avser förbindelser från befintliga ägare inklusive styrelse, motsvarar totalt cirka 8,5 MSEK (cirka 38 procent av den initiala emissionslikviden). Garantiåtaganden motsvarar totalt cirka 14 MSEK (cirka 62 procent av den initiala emissionslikviden), varav cirka 2,4 MSEK från befintliga ägare (inkl. cirka 0,5 MSEK från styrelsemedlemmar) och cirka 11,6 MSEK från externa investerare. För utställda garantiåtaganden från garanter som inte avser styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om tio procent. För garantiåtaganden från styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om fem procent.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Prospekt, teaser och anmälningssedel

Prospekt, teaser och anmälningssedel avseende Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga via Bolagets (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Prostatype Genomics anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Nicklas Rosendal, Presskontakt

Telefon: +46 708-89 33 34

E-post: nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

www.prostatypegenomics.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-23 14:12 CET.