Regulatoriskt pressmeddelande

KALLELSE TILL extra bolagsstämma i Prostatype Genomics AB (PUBL)

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 juli 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman behöver:

  • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 8 juli 2024 (avstämningsdagen),
  • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 12 juli 2024. Anmälan kan göras via e-post till alexander.hase@lindahl.se eller per post till adressen Prostatype Genomics, c/o Advokatfirman Lindahl KB, att. Alexander Hase, Box 1203, 751 42 Uppsala.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs. måndagen den 8 juli 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 10 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud behöver utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person behöver kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis) bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.prostatypegenomics.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om a) godkännande av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och b) bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 13 juni 2024 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
  7. Beslut om bemyndigande
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6Beslut om a) godkännande av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och b) bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 13 juni 2024 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen av units enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande.

Bolagsordningens intervall för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor till lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. Intervallet för antalet aktier ändras från lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000 till lägst 5 000 000 000 och högst 20 000 000 000. Bolagsordningens § 4 och § 5 föreslås därmed få följande lydelse:

Ӥ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 000 och högst 20 000 000 000.”

b) Bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 13 juni 2024 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Prostatype Genomics AB (publ), org. nr 556726-0285, har den 13 juni 2024 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 69 356 783,02 kronor (varav högst 49 540 559,3 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 19 816 223,72 är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom emission av högst 990 811 186 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

1. Varje unit består av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4. Detta innebär att högst 4 954 055 930 nya aktier och högst 1 981 622 372 nya teckningsoptioner kan ges ut.

2. Rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare är berättigad till en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

3. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen för emissionen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal units som tecknats med stöd av uniträtter. I andra hand ska fördelning ske till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal units som tecknats i anmälan samt, i den mån tilldelning inte kan ske pro rata, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till garanter i enlighet med villkoren i utställda garantiåtaganden.

4. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 15 augusti 2024.

5. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller kvittning under perioden den 19 augusti 2024 till den 2 september 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under perioden den 19 augusti 2024 till den 2 september 2024. Betalning ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. Varje unit emitteras till en kurs av 0,05 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs om 0,01 kronor per aktie (motsvarande aktiens kvotvärde). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

8. Varje teckningsoption av serie TO 4 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den 10-dagars volymvägda genomsnittskursen före den första dagen i utnyttjandeperioden. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska överstigande belopp redovisas i den fria överkursfonden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoption av serie TO 4 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 25 november 2024 till den 9 december 2024. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

9. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktier som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

11. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i samband med bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om emission av units, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser genom att ge ut aktier och/eller teckningsoptioner. Bemyndigandet får enbart användas för att ge ut units till dem som agerat garanter i den emission som föreslås i föregående punkt. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det således ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med villkor att betalning kan ske genom kvittning. Skälet till att styrelsen ska ha den rätten är att Bolaget ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser gentemot garanter i nämnda emission. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten 6 a). Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 6 a) och b) ovan ska därför antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Samma majoritet gäller även för beslut enligt punkt 7 (bemyndigandet).

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 990 811 186 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkommen att göra det på adressen Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller via e-post till info@prostatypegenomics.com.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt handlingar enligt 13-14 kap. aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.prostatypegenomics.com samt på Bolagets kontor med adress Gustaf III:s Boulevard 34, Solna. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Solna i juni 2024

Prostatype Genomics AB (publ)

Styrelsen