Ej regulatorisk

Idag inleds teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s emission av units inför planerad notering

Idag, den 17 september 2020, inleds teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics”) emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningstiden löper till och med den 1 oktober 2020. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt högst cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet konvertibellån, brygglån samt premieersättning till units. Genom emissionen emitteras, utöver aktier, teckningsoptioner av serie TO 1, vilka under januari till februari 2022 kan tillföra Prostatype Genomics ytterligare högst cirka 42,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 27,2 MSEK, motsvarande cirka 72 procent av den totala initiala emissionslikviden, via teckningsförbindelser från bland annat styrelse och ledning. Emissionslikviden som Prostatype Genomics tillförs är avsedd att accelerera den internationella expansionen enligt bolagets affärsplan och strategi, med målsättningen att nå break-even under H2 2023. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.prostatypegenomics.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. Prostatype Genomics har inför emissionen även tagit fram en film som finns att se på bolagets och Sedermera Fondkommissions hemsidor. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu förestående emission.

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar:”Vår patenterade produkt bygger på mer än tio års forskning vid Karolinska institutet i Stockholm och har således genomgått en gedigen resa för att nå dit vi är nu. Bolagets Prostatype®-test är marknadsklart och vi har dessutom lagt den organisatoriska och affärsmässiga grunden för expansion på internationella marknader. Med likviden från den förestående emissionen av units avser vi att stärka upp organisationen ytterligare för att kunna möta de behov som finns globalt. Miljontals män världen över lever med prostatacancer och alltför många får genomgå behandling, och ofta smärtsamma sidoeffekter, som med bättre prognos hade kunnat undvikas. Det är där vi kommer in, som det i dagsläget enda testet av sitt slag som kan hjälpa patienter som diagnosticerats med prostatacancer och deras behandlande läkare att fatta bättre beslut när det gäller behandlingsstrategi. Vi ser mycket stor potential för produkten och en möjlighet att bidra till ökad livskvalitet för patienten samt minskade vårdkostnader för sjukvården. Jag välkomnar nya aktieägare att vara med när vi nu accelererar bolagets internationella tillväxt, med ännu starkare fokus på kommersialisering och försäljning.”

Om Prostatype Genomics

Prostatacancer, som utvecklas i prostatakörteln, är globalt sett den näst mest förkommande cancerformen bland män. Varje år diagnostiseras cirka 1,3 miljoner män med prostatacancer. Enbart i Sverige beräknas cirka 100 000 män leva med prostatacancer och varje år diagnostiseras ungefär 10 000 män med sjukdomen.

På individnivå är det svårt att exakt förutsäga hur utvecklingen av prostatacancern kommer att fortskrida. Hos vissa män växer och sprider sig prostatacancern i snabb takt och är därför ett mycket allvarligt tillstånd som kräver aggressiv och radikal behandling. I de allra flesta fallen av lågriskcancer, och i en mindre andel av fallen med intermediärrisk cancer, vilka tillsammans utgör den absoluta majoriteten av patienter, växer dock cancern långsamt och kräver endast aktiv övervakning i motsats till behandling. Dagens metoder för att diagnostisera prostatacancer är starkt beroende av visuell bedömning och mänsklig tolkning. På grund av detta blir ett betydande antal patienter felkategoriserade, vilket resulterar i överbehandling av en del och underbehandling av andra.Prostatype Genomics AB är resultatet av över tio års forskningsarbete inom prostatacancers genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev utvecklandet av den idag CE-märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System. Prostatype® är ett test för diagnostisering och prognostisering som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande informationen som krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient. Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och som i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Med hjälp av sin AI-teknik (artificiell intelligens) gör Prostatype Genomics gentest det möjligt att bättre prognosticera prostatacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan bolaget reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Prostatype® är i dagsläget det enda gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt i kit-format. Produkten är dessutom mycket skalbar tack vare den algoritm som ligger till grund för testet.
 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 september 2020 – 1 oktober 2020.

Teckningskurs: Teckningskursen är 9,65 SEK per unit, vilket motsvarar 9,65 SEK per aktie. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 520 units vilket motsvarar 5 018,00 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal units.

Emissionsvolym: Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 37,5 MSEK. Av de cirka 37,5 MSEK som den initiala delen av emissionen avser motsvarar cirka 11,6 MSEK kvittning av tidigare erhållet brygglån, cirka 2,3 MSEK kvittning av kompensation för tidigare erhållet brygglån, cirka 4,1 MSEK kvittning av sedan tidigare erhållet konvertibellån, samt cirka 0,8 MSEK kvittning av premie för tidigare erhållet konvertibellån. Resterande cirka 15,8 MSEK (efter emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK) avser nytt kapital in i bolaget. I januari/februari 2022 kan bolaget tillföras ytterligare cirka 42,3 MSEK (före emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK) i det fall att samtliga vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner nyttjas.

Antal aktier innan emission: 9 301 550 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 89,8 MSEK.

Teckningsförbindelser: Cirka 27,2 MSEK av den initiala emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 72 procent av den totala initiala emissionsvolymen.

Notering: Aktier och teckningsoptioner är planerade att noteras på Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel beräknas bli den 27 oktober 2020.

Vidhängande teckningsoptioner i sammandrag

De teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras i samband med emissionen av units kan, som ovan nämnt, tillföra bolaget ytterligare cirka 42,3 MSEK (före emissionskostnader) i det fall samtliga nyttjas. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna kommer att äga rum från och med den 27 januari 2022 till och med den 17 februari 2022 och varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en kurs om 10,90 SEK per ny aktie.

Investerarpresentation

Bolaget kommer den 23 september 2020, kl. 14.00, presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med BioStock.

Presentationen spelas in och kommer att vara tillgänglig efter webbsändningen.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu kommande emission av units samt planerad notering.

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD

Telefon: +46 (0) 73 049 77 01

E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com