Ej regulatorisk

Prostatype Genomics konkretiserar potential och strategi för bearbetning av geografiska målmarknader

Prostatype Genomics AB har sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market hösten 2020 verkställt bolagets utstakade kommersialiseringsstrategi genom att inleda etablering på de geografiska målmarknaderna Norden, Tyskland, Italien, Storbritannien och Spanien (inklusive  Portugal). Bolaget kommer bedriva verksamhet på dessa marknader i samarbete med partners samt i egen regi  med nyckelpersoner kontrakterade. Totalt beräknas dessa marknader ha en årlig potential om 2.9 miljarder SEK, varav den adresserbara marknaden för Prostatype Genomics bedöms uppgå till 2.2 miljarder SEK.

Vi har under året fokuserat våra ansträngningar på att bygga upp vår marknadsorganisation.  Genom etableringen på våra geografiska målmarknader har vi nu en infrastruktur som  skapar goda förutsättningar för tillväxt. Därutöver har gjort medicinska framsteg i våra kliniska valideringsstudier som minskar risk och ökar våra möjligheter. Med offentliggörandet av vår strategi för respektive marknad, vill vi framhäva potentialen och vägen framåt för Prostatype Genomics”, kommenterar Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics.

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen bland män globalt med cirka 1,3 miljoner nydiagnosticerade män varje år. Styrelsen bedömer att den totala adresserbara globala marknaden för Prostatype Genomics uppgår till cirka 9 miljarder SEK. Marknaden bedöms växa med cirka 4-6 procent årligen.

Prostatype® är det enda gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt i kit-format. Testet visar med hög precision hur pass aggressiv prostatacancern är, vilket gör det möjligt för patient och behandlande läkare att välja rätt behandling. Prostatype® kan därigenom bidra till bättre individanpassad prognos, rätt behandling samt stora besparingar för sjukvården.

Prostatype Genomics har under 2021 fokuserat på att bredda bolagets marknadsnärvaro i syfte att realisera bolagets potential samt genomföra valideringsstudier som stärker Prostatype Genomics underlag. Företaget har under året framgångsrikt breddat sin verksamhet till ytterligare fem marknader.

Coronapandemin har haft en negativ inverkan, där personal inom sjukvården har haft fokus på att genomföra tester för Covid-19-viruset vilket resulterat i vissa förseningar i kommersialiseringsarbetet.

Men pandemin skapar också möjligheter för Prostatype Genomics. Med patienter som inte vill besöka sjukhus eller ombeds att inte komma om det inte är nödvändigt, har en kö av patienter genererats. Sjukvårdssystemen har ett behov av att implementera nya lösningar och diagnostiska verktyg för att mer effektivt kunna minska patientköerna och med högre säkerhet kunna bestämma vilka patienter som ska behandlas eller inte. I detta scenario passar Prostatype® väldigt bra. Vi märker till exempel ett snabbt och snabbt ökat intresse för smarta och effektiva lösningar i länder som Tyskland där specifika åtgärder vidtas för att implementera nya verktyg för att effektivisera verksamheterna.

Prostatype Genomics upplever för närvarande att marknaderna öppnar upp samt att testpersonal är tillgänglig för ytterligare uppdrag och bedömer därför att detta kommer ha en positiv inverkan på bolagets möjligheter framöver.

Medicinska framsteg i Asien

Prostatype Genomics genomför för närvarande en klinisk valideringsstudie i Taiwan. Studien genomförs i samarbete med Professor Jacob See-Tong Pang vid det välrenommerade Chang Gung Memorial Hospital i Linkou, Taoyuan. Syftet med studien är att bygga upp ett nätverk med nyckelpersoner och kliniker samt underlätta arbetet att godkännas för nationella ersättningssystem.

Interimsresultat, presenterade i år från studien i Taiwan, innefattar 28 patienter med en genomsnittlig uppföljningsperiod om cirka fem år från diagnos. Resultaten är i linje med tidigare externa valideringsstudier som har genomförts i Europa, vilket innebär att cirka en tredjedel av patienterna blir omklassificerade vid användande av Prostatype®-testet.

Bolaget genomför dessutom den första pilotstudien med Prostatype® i Mainland China i samarbete med Nanjing Gulou Hospital, omfattande cirka 100 patienter. Parterna befinner sig i slutfasen av arbetet med denna initiala studie vilket förhoppningsvis öppnar möjligheterna för att initera en större registreringsstudie på denna mycket intressanta marknad.

Detta betyder att Prostatype® ytterligare stärker sin position som en kraftfull genbaserad biomarkör som stödjer sjukvård, patienter och läkare i att fatta mer korrekta, individualiserade och precisa beslut när det gäller vilken behandlingsform som bäst passar den enskilde patienten.

Etablerad närvaro på starka geografiska målmarknader

Under 2021 har Prostatype Genomics inlett etablering på de geografiska målmarknaderna Norden, Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien och Portugal. Samtliga av dessa marknader har ett omfattande patientunderlag. Varje år diagnosticeras cirka 450.000 män med prostatacancer på de geografiska målmarknaderna. Den totala adresserbara marknaden beräknas därför uppgå till cirka 2.2 miljarder SEK. Nedan presenteras strategin för att bearbeta dessa:

Norden

I Norden bearbetas marknaden på egen hand genom bolagets erfarna försäljningschef Ulrika Flock (PhD), som tidigare arbetat på bl.a. Sigma-Aldrich, Qiagen och TrioLab. På TrioLab arbetade Flock mot urologiavdelningar och Flock har därigenom ett omfattande kontaktnätverk. Prostatype Genomics bedömer att direktförsäljning är mest effektivt eftersom testerna kommer genomföras i ett första skede på bolagets eget laboratorium.

Tyskland

I Tyskland har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att kontraktera Karlheinz Dewald som Director of Market Development Germany för bolaget. Dewald har många års erfarenhet från kommersiella roller i ledande företag inom områden som bioteknik, onkologi och urologi. Senast ledde Dewald implementeringen av en ny molekylär biomarkör för onkologisk diagnostik och behandlingsövervakning i Tyskland, Schweiz och Österrike.

Parallellt avser Prostatype Genomics nyttja befintliga relationer med samarbetspartnern Proteomedix i Tyskland och Schweiz för att penetrera marknaden ännu effektivare.

Målsättningen är att bygga marknadsandelar genom kliniska valideringsstudier och genom att fokusera på den privata sjukvårdsmarknaden. Valideringsstudierna ska genomföras tillsammans med referenskliniker med hjälp av retrospektiv  data i linje med de studier som Bolaget redan har presenterat. Som första steg avser Prostatype Genomics att identifiera referenskliniker tillsammans med sin lokala representant. I det längre perspektivet kan dessa leda till publikationer som prövarinitierade studier.  Parallellt avser bolaget bedriva försäljning, med fokus på privata uro-onkologiska  sjukvårdsinrättningar  som fakturerar patienter samt privata sjukvårdsförsäkringsbolag.

Italien

I Italien har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att kontraktera Maurizio Ballerini (MD) som Senior Director of Market Development Italy för bolaget. Ballerini är medicinsk doktor och har bl.a. arbetat för medicinteknik-bolag som Abbott Diagnostics och Randox med framgångsrika resultat som ansvarig för försäljning av PCA3-test (test för att utröna risken att drabbas av prostatacancer).

Prostatype Genomics undersöker för närvarande möjligheterna på den italienska marknaden i samspråk med Ballerini. Bolaget avser penetrera marknaden genom att identifiera nyckelpersoner och beslutsfattare bland urologer och patologer samt direktbearbeta dessa. Liksom i Tyskland ligger Bolagets fokus initialt på den privata sjukvårdsmarknaden där möjligheterna för snabb tillväxt är tydligast.

Storbritannien

I augusti 2021 ingick Prostatype Genomics avtal med Cambridge Clinical Laboratories (”CCL”). Sedan 2005 har CCL varit ledande när det gäller att hitta och implementera innovativa diagnostiska och prognostiska verktyg till nytta för vårdgivare och patienter i Storbritannien och Irland. Enligt detta avtal kommer CCL nu att erbjuda Prostatype® i sina egna laboratorier, samt marknadsföra testet till privata uro-onkologiska anläggningar över hela Storbritannien och Irland.

CCL kommer rikta sig mot privata uro-onkologiska kliniker vilka levererar sjukvård till de brittiska medborgare som har en privat sjukförsäkring (cirka 12% av befolkningen). Prostatype Genomics avser i ett andra skede när ett patientunderlag har byggts upp, att bearbeta den statliga sjukvården.

Spanien och Portugal

I augusti 2021 ingick Prostatype Genomics avtal med Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. som bolagets distributörer i Spanien och Portugal. Dessa bolag är ledande distributörer av avancerade vårdlösningar i Spanien och Portugal och kommer att marknadsföra och distribuera Prostatype®. Liksom för övriga målmarknader ligger fokus bearbetningsmässigt på den privata sjukvårdsmarknaden. Avtalet sträcker sig fram till och med 2024. 

Ytterligare geografisk expansion de kommande åren

Prostatype Genomics avser etablera verksamhet i ytterligare länder de kommande åren. Målmarknader är bl.a. Frankrike, Benelux-länderna, USA, Kina samt marknaderna i Mellanöstern och Gulf-regionen. Information om bolagets målsättningar de kommande åren presenteras också i bolagets investeringsdokument utgivet i samband med bolagets noteringsemission.