Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport & bokslutskommuniké

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet omfattande tidsperioden 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021 samt bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Kvartal 4 (1 oktober – 31 december 2021) sammanfattat

Helåret (1 januari 2021 – 31 december 2021) sammanfattat

VD har ordet

Vi kan nu summera vårt första år som listat bolag och om jag bara får använda ett ord för att beskriva det väljer jag expansion. Under 2021 har vi arbetat under mycket tuffa omständigheter på grund av pandemin och de svårigheter detta har inneburit avseende access till vårdens beslutsfattare. Det har i flera avseenden varit ett annorlunda år där vi fått vänja oss vid återkommande nedstängningar och andra begränsningar. Sedan vår listning på First North 2020 har vår ambition varit att inleda internationell marknadsnärvaro och vi har idag etablerat oss på fem nya strategiska marknader. Utöver vår nordiska hemmamarknad har vi nu också marknadsnärvaro i Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien och Portugal. Medan världen har stängt ned och framtidsplaner pausats har Prostatype Genomics expanderat och fortsatt uppnå viktiga milstolpar för vår fortsatta utveckling och expansion. När vi nu förhoppningsvis ser slutet på pandemin står vi som bolag väl rustat såväl kommersiellt som vetenskapligt, för att ta nästa stora kliv.  Å mina medarbetares och mina egna vägnar är jag stolt över vad vi har uppnått trots utmanande omständigheter.

Vi bedömer att det finns en mycket tydlig efterfrågan för Prostatype®, vilket bevisats genom att vi under året har ingått betydelsefulla avtal med bland annat det ledande brittiska laboratorieföretaget Cambridge Clinical Laboratories (”CCL”). CCL erbjuder inte enbart Prostatype® i sina egna laboratorier utan främjar också dess användande i andra urologiska laboratorier runtom i Storbritannien och Irland. Vi kommer nu lägga ett stort fokus på att de partners vi har etablerat samarbete med under 2021 får det stöd de behöver för att kunna ta försäljningen av Prostatype® vidare på respektive lokal marknad.

Vidare märker vi även av ett ökat intresse även från andra marknader och jag ser med tillförsikt på 2022 där vår målsättning är att slutföra valideringsstudier i södra och norra Europa samt USA. Vi kommer också att lägga ett stort fokus på kommersialiseringen av Prostatype® i USA där vår strategi är att registrera Prostatype® som en så kallad LDT-produkt, vilket är en snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv väg in på marknaden i förhållande till att få produkten godkänd direkt av FDA. Vår ambition är även att fortsätta teckna avtal med distributörer i både Europa, USA och Asien.

Under året har vi kunnat uppvisa flera starka kliniska resultat gällande Prostatype® som väckt stor internationell uppmärksamhet. Både valideringsstudien från Skånes Universitetssjukhus och i asiatisk population visar att vid användande av Prostatype® kan cirka en tredjedel av patienterna omklassificeras till annan riskgrupp jämfört med dagens standardmetoder. Resultaten bekräftar den kliniska nyttan av Prostatype® som avancerat beslutsstöd vid val av behandling.

Det betyder först och främst ett mindre lidande för patienterna, men också en effektivare diagnostik och provtagning till lägre kostnader för sjukvården. Den kliniska studien med Prostatype® som genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala har dessutom blivit utvald att presenteras vid American Urology Association’s Annual Meeting 2022. Det är mycket glädjande att denna studie blivit utvald att presenteras på en av världens största urologkongresser. Det är en viktig kvalitetsstämpel för Prostatype® som stärker vår internationella närvaro och fortsatta expansion.

Jag ser fram emot att få arbeta nära de partners vi etablerat under 2021 och fortsätta stärka vår kommersialiseringsprocess internationellt, med en stark förhoppning om att kunna växa vår affär med ökad försäljning under kommande räkenskapsår. Avslutningsvis vill jag tacka medarbetare, externa samarbetspartners, styrelsen och inte minst våra aktieägare som bidrog till att göra 2021 till ett expansivt år för Prostatype Genomics. Tack! 

Fredrik Persson

VD Prostatype Genomics AB

Solna 24 februari 2022

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-24 08:00 CET.