Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag tilläggsprospekt avseende pågående emission av units

Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna units i Prostatype Genomics som har upprättats av styrelsen i Bolaget. Prostatype Genomics genomför en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med teckningstid 17 september 2020 – 1 oktober 2020. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i emissionen. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 september 2020. Finansinspektionens diarienummer är 20-16798. Prospektet offentliggjordes den 15 september 2020 och finns att tillgå på Prostatype Genomics och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.prostatypegenomics.com och www.sedermera.se).

Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas som en del av prospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Prostatype Genomics, efter det att Finansinspektionen godkänt Bolagets prospekt, noterat felskrivningar under den finansiella översikten i prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 och är den 25 september 2020 godkänt och registrerat av Finansinspektionen. Finansinspektionens diarienummer för tilläggsprospektet är 20-21324. Tilläggsprospektet finns att tillgå på Prostatype Genomics och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.prostatypegenomics.com och www.sedermera.se).

Investerare som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har tecknat units i den pågående emissionen som beskrivs i prospektet har, i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129, rätt att återkalla sin teckning av aktier inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga senast den 29 september 2020. Härutöver påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar av detta tilläggsprospekt. Investerare som vill utnyttja återkallelserätten ska kontakta den bank/förvaltare som mottagit investerarens anmälan om teckning.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu pågående emission av units samt planerad notering.

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD

Telefon: +46 (0) 73 049 77 01

E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com