Ej regulatorisk

Covid 19 – Prostatype skulle hjälpa vården att prioritera prostatacancerpatienter som verkligen behöver radikal behandling

Den pågående Coronapandemin gör av förklarliga skäl att de rekommendationer som finns i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer inte kan följas. Handläggningen av personer med misstänkt eller känd prostatacancer påverkas av det stora vårdbehovet för de personer som har insjuknat av coronavirus, och av minskade sjukvårdsresurser på grund av sjukfrånvaro. Nationella vårdprogramgruppen avråder från att PSA-testa män som inte har några symtom eller undersökningsfynd som inger misstanke på prostatacancer. Verksamhetsansvariga måste också identifiera vilka patientgrupper som kan handläggas enligt vårdprogrammet och vilka som bör få sin vård anpassad till de rådande förhållandena under pandemin.

Att kategorisera patienter i rätt riskgrupp är alltid viktigt, men är under rådande omständigheter ännu viktigare. Det prognostiska gentestet Prostatype kan hjälpa vården att prioritera rätt patienter, så att de som verkligen behöver radikal behandling får det. Urolog Michael Häggman, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala kommenterar situationen:

-Att ställa rätt prognos för prostatacancerpatienter är en utmaning även under normala omständigheter, men blir i denna tid ännu viktigare då konsekvenserna kan vara förödande för den enskilda patienten. Att med större säkerhet kunna bestämma vilka patienter som verkligen har en aggressiv cancer som kräver radikal behandling skulle onekligen påverka förloppet.

De senaste åren har det tillkommit tester som kan komplettera dagens kliniska verktyg för att bättre identifiera män som inte riskerar att ha en behandlingskrävande prostatacancer. Ett sådant test är Prostatype, som genom ett gentest med hjälp av celler från redan taget vävnadsprov ger ett mått på hur aggressiv prostatacancern är. Det ger ett bättre underlag inför det livsviktiga beslutet om behandling. Prostatype är framtaget av Chundsell Medicals AB och är ett resultat av mångårig forskning på Karolinska Institutet.  

-Radikal behandling räddar liv om de patienter som verkligen behöver vård får det när de behöver det. Om väntan blir för lång kan det vara för sent. Prostatype visar hur aggressiv en prostatacancer är och hjälper vården att bättre välja ut de patienter som verkligen behöver behandling eller inte. Samtidigt som trycket på vårdköerna kan minskas, minskas även överbehandlingen av prostatacancerpatienter. Med andra ord fyller Prostatype den lucka som finns då testet hjälper patienter, läkare och sjukvården att fatta ett mer informativt beslut med högre kvalitet för alla inblandade parter, säger Fredrik Persson, VD på Chundsell Medicals AB.