Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 28 juni 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 6 juli 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls även tillgängligt på Bolagets (www.prostatypegenomics.com (https://www.prostatypegenomics.com/corporate-governance/)), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Prostatype Genomics offentliggjorde den 23 juni 2022 styrelsens beslut om att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2022.

Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har idag, den 28 juni 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

En sammanfattande teaser kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Tidsplan för företrädesemissionen

Erbjudandet i sammandrag

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

Teckningsoptioner av serie TO 2 har en inlösenperiod från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Lösenkursen kommer att vara samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com) i samband med att teckningsperioden inleds.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Prostatype Genomics anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Nicklas Rosendal, Presskontakt

Telefon: +46 708-89 33 34

E-post: nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

www.prostatypegenomics.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-28 17:52 CET.