Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport & bokslutskommuniké

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet omfattande tidsperioden 1 oktober 2022 till och med 31 december 2022 samt bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Kvartal 4 (1 oktober – 31 december 2022) sammanfattat

Helåret (1 januari 2022 december 2022) sammanfattat

VD har ordet

2022 var som bekant ett turbulent år med Rysslands invasion av Ukraina, kraftig ökande inflation och i spåren av detta, stigande räntor samt oroliga aktiemarknader. Trots detta var 2022 det år då Prostatype Genomics på allvar kunde nå ut till kunder och samarbetspartners efter den långvariga pandemin. 2022 var också året då vi tog de första stegen in på den amerikanska marknaden.

 Därmed har Prostatype Genomics tagit ett flertal viktiga steg framåt och det är glädjande att notera de konkreta framgångar vi ser på våra prioriterade marknader.

De byggstenar som gör Prostatype Genomics till ett attraktivt bolag och bygger framtida värde är flera:

1) Att kunna uppvisa fortsatt försäljningsutveckling på de marknader där vi är närvarande

2) Kontinuerligt växande vetenskapligt avtryck med publicerade studier

3) Närvaro och framsteg i USA  

4) I samarbete med ledande samarbetspartners fortsätta utveckla affären

För ett relativt litet bolag som Prostatype Genomics innebär det flera utmaningar och att varje dag ha målbilden klar för sig, vilket kräver viktiga prioriteringar.  Fokus och resurser ska alltid allokeras till förmån för de aktiviteter som verkligen bygger värde och externt intresse kring bolaget.

VI har under det andra halvåret genomfört flera viktiga och nödvändiga förändringar i vår organisation. På hemmamarknaden tog Albin Bremer över som ansvarig för försäljningen inom Norden efter sommaren. Vi ser redan det konkreta resultatet av Albins arbete i ett ökat inflöde av beställningar från urologer och patienter av Prostatype®. Ytterligare ett konkret bevis på ett ökat intresse från urologer är att allt fler kliniker väljer att samarbeta med oss och marknadsföra detta genom vår produkthemsida, prostatype.se.  I dagsläget är det ett 10-tal kliniker som efter avslutad validering valt att aktivt erbjuda Prostatype till patienter. Detta är naturligtvis glädjande för vår del och ett konkret bevis på det mervärde Prostatype® erbjuder såväl vården som patienter och anhöriga.

Ökad fokusering
Vi har under hösten inlett ett samarbete kring laboratoriehanteringen av Prostatype® med företaget Life Genomics, ett laboratorium som tillhandahåller genetiska tester till både privata kliniker och offentlig sjukvård. Det är en affärsmodell som är på gång att sjösättas i övriga prioriterade målmarknader. Samarbetet innebär att Life Genomics kommer att handha samtliga steg i den laboratorieprocess som krävs för att analysera cancerns aggressivitet med hjälp av Prostatype®.  Det finns inget mervärde för Prostatype Genomics att sköta dessa processer internt.  Vi kan och ska i stället fortsätta fokusera helt på våra två huvudmål; förstärka vårt vetenskapliga fotavtryck genom kompletterande valideringsstudier samt att fortsätta och accelerera kommersialiseringen av Prostatype® i Europa och USA.

Spännande utveckling i Europa
Utöver en stark medvind på vår nordiska hemmamarknad ser vi också en positiv utveckling på flera av våra prioriterade marknader i Europa. Bolaget identifierade för flera år sedan Spanien som en viktig marknad och i linje med det har vi under hösten förstärkt organisationen med en heltidsanställd resurs på plats. I december började Enrique Manglano hos oss, och även här har utvecklingen gått snabbare än vi vågat hoppas på. Flera intressanta samarbeten med ledande spanska kliniker och laboratorier beräknas kunna inledas inom kort, både inom den offentliga såväl som inom den privata vården Det kommer att resultera i ett ytterligare förstärkt vetenskapligt fotavtryck såväl som konkret försäljning – helt i linje med vår strategi.

För tillfället   utvärderar ett 30-tal sjukhus/medicinska enheter Prostatype®. Utöver dessa pågående tester har ett 20-tal enheter har redan utvärderat produkten med gott kliniskt resultat och förbereder för att införa Prostatype® i klinisk rutin. I nästa steg har vi en pipeline omfattande ytterligare ett 50-tal urologiska enheter som är i begrepp att initiera sina egna utvärderingar av Prostatype®. Vi kan alltså se tillbaka på 2022 och konstatera att vi under året lyckats mycket väl med att nå ut till våra kunder. 

Go West…
Parallellt med en mycket spännande utveckling i Norden och Europa fortsätter lanseringen i USA helt i enlighet med företagets offensiva planer som möjliggjorts av den företrädesemission som genomfördes under året. Vi har en mycket ambitiös plan för lanseringen i USA där vi fokuserat på att möjliggöra en snabb kommersiell process, samtidigt som vi säkerställer en långsiktigt hållbar utveckling.

Den amerikanska marknaden är annorlunda och ligger på flera områden långt före oss i Europa. Prognostiska biomarkörer vid prostatacancer har använts i rutin i mer än 10 år och ersätts både av Medicare såväl som av privata försäkringsbolag. För att få snabb tillgång till marknaden är det nödvändigt med en lokal organisation med erfarenhet av amerikanska urologer, kliniker och betalningssystem. Efter en omfattande och noggrann process rekryterades Steven Gaal som President för Prostatype Genomics Inc., företagets helägda amerikanska dotterbolag. Steven har över 18 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning av cancerdiagnostiska verktyg och tjänster, och har erfarenheter och ett kontaktnät som möjliggör en kort startsträcka.

Även i USA handlar det naturligtvis om att snabbast möjligt etablera oss vetenskapligt med de valideringsstudier som krävs för att bli ersatta i enlighet med de riktlinjer för prognostiska biomarkörer Medicare och stora privata försäkringsbolag tillämpar. Vi har goda kontakter och redan initierade samarbeten med flera ledande amerikanska urologer, vilket självfallet är mycket viktigt för att säkerställa att vi fortsätter genomföra rätt aktiviteter så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt.

För att påskynda kommersialiseringen i USA tog bolaget tidigt beslutet att lansera etablera Prostatype® i USA som ett LDT (Laboratory Developed Test)-test och att initiera samarbete med en lämplig etablerad laboratoriepartner, vilket är ett av Stevens huvudsakliga uppgifter initialt. Denna lanseringsstrategi ger företaget möjlighet att initiera marknadföringsarbete och försäljning direkt mot konsumenter och urologer snarast möjligt.

För er som investerat i Prostatype Genomics är det naturligtvis uppmuntrande att höra att vi utvecklingen fortsätter i en positiv riktning och att allt fler urologer och patienter ser fördelarna med Prostatype® och också att försäljningen nu börjat komma igång efter de valideringar som genomförts lokalt. Med den intressanta utveckling vi ser på samtliga marknader är vi övertygade om att försäljningen för år 2023 kommer att öka kraftigt i förhållande till 2022. Det är också värt att komma ihåg att vår affärsmodell med mycket höga marginaler innebär att vi snabbt når break-even när försäljningen tar fart på allvar. Det räcker med att ca 150 urologer, globalt, börjar använda Prostatype® i klinisk rutin för att vi ska nå break-even.  Det är med andra ord ett i högsta grad nåbart mål som visar på den ekonomiska potential som finns i Prostatype Genomics.

Vi ser därför framför oss ett 2023 där vi når kommersiella genombrott på våra nyckelmarknader och inte bara publicerar resultaten av redan genomförda valideringsstudier utan också initierar nya, allt för att fortsätta förstärka vårt vetenskapliga fotavtryck inte minst i USA.  Vi räknar också med en fortsatt positiv försäljningsutveckling. Resultatet av detta kommer resultera i att vi positionerar företaget som en attraktiv partner för stora etablerade aktörer på marknaden. Möjligheterna som det skulle öppna upp är mycket lovande såväl för aktieägare som för patienter och sjukvård.

Fredrik Persson

VD Prostatype Genomics AB

Solna 16 februari 2023

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-16 08:00 CET.