Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics offentliggör preliminärt utfall i Företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Prostatype Genomics offentliggör preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") som avslutades idag. Den preliminära teckningssammanställningen visar att 62 480 496 Units, motsvarande cirka 52,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 45,0 procent genom emissionsgarantier, vilket innebär att inga garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Bolaget tillförs cirka 25,0 MSEK (före emissionskostnader), varav 1,2 MSEK erhålls genom kvittning av skulder och således inte tillförs Bolaget kontant.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades idag, den 5 januari 2024, och en preliminär sammanställning visar att 53 615 227 Units, motsvarande cirka 21,4 MSEK, eller cirka 44,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 8 865 269 Units, motsvarande cirka 3,5 MSEK, eller cirka 7,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 52,3 procent. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 45,0 procent genom emissionsgarantier, vilket innebär att inga garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Bolaget tillförs cirka 25,0 MSEK (före emissionskostnader), varav 1,2 MSEK erhålls genom kvittning av skulder och således inte tillförs Bolaget kontant.

Ett slutligt utfall i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras tisdagen den 9 januari 2024. Tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer ske i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 11 december 2023. Besked om tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelas Units efter styrelsens tilldelningsmöte den 9 januari 2024 via avräkningsnota. Tilldelade Units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Rådgivare

Prostatype Genomics har anlitat Penser By Carnegie och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare information kontakta:

Telefon: 073 049 77 01

e-mail: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

 

Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ), +46 (0)73 856 4265, certifiedadviser@carnegie.se

 

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-05 [18]:[30] CET.

 

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Prostatype Genomics har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

 

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Prostatype Genomics avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Prostatype Genomics har gjort efter bästa förmåga men som Prostatype Genomics inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Prostatype Genomics. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.