Svenska

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt lämnar bolaget – rekryteringsprocess till funktionen inledd

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt lämnar bolaget efter tre år. Michael kommer att frånträda sin tjänst per den 4 december. Bolaget har inlett processen med att hitta en ersättare till funktionen som CFO.

Läs mer

Prostatype Genomics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.

Läs mer

Prostatype överlägset i ny studie publicerad i The Prostate

Non-regulatory pressrelease

I en nyligen publicerad studie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus visar Prostatype® väsentligt bättre resultat när det gäller att förutsäga död i prostatacancer inom 10 år efter diagnostillfället jämfört både med D'Amico och CAPRA, dagens ledande klassficeringssystem för prostatacancer. Studien publicerades nyligen i The Prostate, en ledande peer reviewed publikation riktad mot bland annat urologer och patologer. 

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det andra kvartalet omfattande tidsperioden 1 april 2023 till och med 30 juni 2023. Bolaget meddelar också prognos att försäljningsutvecklingen kommer att återgå till positiv trend under det tredje kvartalet. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Läs mer

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 11 maj 2023. Företrädesemissionen har nu registrerad vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är måndagen den 12 juni 2023. Avstämningsdag är onsdagen den 14 juni 2023, varefter BTA omvandlas till aktier per fredagen…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Regulatory pressrelease

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 1 juni 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det första kvartalet omfattande tidsperioden 1 januari 2023 till och med 31 mars 2023. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Läs mer

Prostatype Genomics AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Regulatory pressrelease

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I PROSTATYPE GENOMICS AB. SE…

Läs mer

Prostatype Genomics AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 11 maj 2023. Teckningssammanställningen visar att 77 226 496 aktier, motsvarande cirka 56,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 71 151 384 aktier, motsvarande cirka…

Läs mer

Rättelse: Preliminärt utfall i Prostatype Genomics AB nyemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB meddelade igår det preliminära emissionsutfallet i den företrädesemission som genomfördes under perioden 27 april – 11 maj 2023 och i första stycket angavs en preliminär sammanställning avseende teckning med och utan stöd av teckningsrätter. Stycket redogjorde dock enbart för aktier tecknade med stöd av teckningsrätter. Korrekt är att 71 151 384 aktier,…

Läs mer

English

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt is leaving the company – recruitment process for the position has begun

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics CFO Michael af Winklerfelt is leaving the company after three years. Michael will resign from his position as of December 4. The company has started the process of finding a replacement for the function as CFO.

Read more

Prostatype Genomics changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (publ) announces today that the company is changing its Certified Adviser.

Read more

Prostatype superior in new study published in The Prostate

Non-regulatory pressrelease

In a recently published study conducted at Skåne University Hospital, Prostatype® shows significantly better results in predicting death from prostate cancer within 10 years compared to both D'Amico and CAPRA, today's leading classification system for prostate cancer. The study was recently published in The Prostate, a leading peer-reviewed publication aimed at, among others, urologists and…

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the second quarter comprising the period from 1 April 2023 to 30 June 2023. The Company also projects that revenue growth will return to positive trend in the Third Quarter. The report is available on the company website (https://www.prostatypegenomics.com).

Read more

Preferential share issue registered and trade with paid subscribed shares ceases

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") has performed a preferential share issue of shares which was finalized on 11 May 2023. The preferential share issue has now been registered with the Swedish Companies Registration Office and the last day for trading with paid subscribed shares (Sw. BTA) is on 12 June 2023. The…

Read more

Communique from annual general meeting in prostatype genomics AB (publ)

Regulatory pressrelease

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on 1 June 2023 whereby the shareholders resolved on the following matters.

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the first quarter comprising the period from 1 January 2023 to 31 March 2023. The report is available on the company website (https://www.prostatypegenomics.com).

Read more

Prostatype Genomics AB performs a directed share issue to guarantors in connection with the completed preferential share issue

Regulatory pressrelease

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR TO AUSTRALIA, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, SINGAPORE, USA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH ACTION IS IN WHOLE OR IN PART FOR LEGAL RESTRICTIONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO ACQUIRE…

Read more

Prostatype Genomics AB announces final outcome of preferential share issue

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") announces today the final outcome of the share issue with preferential rights for the Company's shareholders ("Preferential Share Issue") whose subscription period ended on 11 May 2023. The subscription summary shows that 77,226,496 shares, corresponding to approximately 56.3 percent of the Preferential Share Issue was subscribed with…

Read more

Correction: Preliminary outcome of Prostatype Genomics AB share issue

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB announced yesterday the preliminary outcome in the share issue with subscription period during April 27 - May 11, 2023, and in the first paragraph a preliminary summary was given regarding subscription with and without subscription rights. However, the paragraph only gave an account of shares subscribed for with subscription rights. Correct is…

Read more