Svenska

Prostatype® P-Score och prognostisk utvärdering av prostatacancer kommer att presenteras på AUA, ett av världens ledande urologimöten

Regulatory pressrelease

-Resultat från studien från Akademiska sjukhuset i Uppsala utvald att presenteras under American Urology Association annual meeting 2022, som äger rum i New Orleans den 13-16 maj.

Läs mer

Prostatype Genomics AB presenterar delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2021

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Läs mer

Prostatype Genomics konkretiserar potential och strategi för bearbetning av geografiska målmarknader

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market hösten 2020 verkställt bolagets utstakade kommersialiseringsstrategi genom att inleda etablering på de geografiska målmarknaderna Norden, Tyskland, Italien, Storbritannien och Spanien (inklusive  Portugal). Bolaget kommer bedriva verksamhet på dessa marknader i samarbete med partners samt i egen regi  med nyckelpersoner kontrakterade. Totalt beräknas dessa…

Läs mer

Styrelse och ledning i Prostatype Genomics AB ingår avtal om lock up

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har ingått avtal om förlängd lock up av sina innehav i Bolaget. Lock up-avtalen avser 100 procent av var och en av parternas innehav, under en period som sträcker sig till den 30 april 2022.

Läs mer

Prostatype Genomics etablerar sig på den italienska marknaden

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics kan nu tillkännage ett nytt samarbete som öppnar den italienska marknaden för prostatacancerprovet Prostatype®. Initiativet kommer att ledas av Dr. Maurizio Ballerini  och har redan påbörjats.

Läs mer

Prostatype Genomics går in på tysk marknad - Ytterligare information

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics kan idag meddela att man expanderar i Tyskland, en prioriterad marknad för företaget. Med omedelbar start kommer Karlheinz Dewald att representera företaget och Prostatype® prostatacancertest på den tyska marknaden.

Läs mer

Prostatype Genomics etablerar sig på den tyska marknaden

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics kan idag meddela sin expansion till Tyskland, en prioriterad marknad för företaget. Med omedelbar verkan kommer Karlheinz Dewald att representera företaget och Prostatype® prostatacancertest på den tyska marknaden.

Läs mer

Prostatype Genomics förstärker marknadsorganisationen

Non-regulatory pressrelease

-Rekryterar kommunikationschef från Novartis

Läs mer

Prostatype Genomics AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om cirka 24,7 MSEK i enlighet med den avsikt som meddelades marknaden genom ett pressmeddelande igår, den 26 augusti, 2021.

Läs mer

Prostatype Genomics AB avser att genomföra en riktad Nyemission om cirka 24 MSEK

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics AB (“Prostatype” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 24 MSEK till svenska och internationella investerare. Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission till bookrunner i samband med den riktade nyemissionen. Kapitalet är avsett att finansera aktiviteter som genomförs inom ramen för det nyligen kommunicerade samarbetet med…

Läs mer

English

Prostatype® P-score and prognostic evaluation in Prostate cancer to be presented at AUA, one of the world’s leading Urology events

Regulatory pressrelease

-Results of the study from Uppsala University Hospital (“Akademiska”) selected to present during American Urology Association annual meeting 2022, taking place in New Orleans on May 13-16[th].

Read more

Prostatype Genomics clarifies potential and strategy for establishment in geographic target markets

Non-regulatory pressrelease

Since the listing on Nasdaq First North Growth Market in the autumn of 2020, Prostatype Genomics AB has implemented the company's defined commercialization strategy by initiating establishment in the geographic target markets of the Nordic countries, Germany, Italy, the United Kingdom and Spain (including Portugal). The company will conduct operations in these markets in collaboration…

Read more

Prostatype Genomics presents Interim Report for the period 1 July to 30 September 2021

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics presents Quarterly report for the third quarter of 2021. The Report is available on the Company's home page.

Read more

Board of Directors and management of Prostatype Genomics AB enter into agreements regarding lock up

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that members of the Board and management of the Company have entered into agreements regarding prolonged lock up of their holdings in the Company. The lock up refers to 100 percent of each of the parties’ holdings, for a period lasting until the 30[th] of April…

Read more

Prostatype Genomics enters the Italian market

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics can announce a new cooperation that opens up the Italian market for the Prostate cancer test Prostatype®. The initiative will be led by Maurizio Ballerini MD and is already operational.

Read more

Prostatype Genomics enters German market - Additional information

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics can today announce its expansion in Germany, a key priority for the Company. Starting immediately, Karlheinz Dewald will represent the company and the Prostatype® prostate cancer test on the German market.

Read more

Prostatype Genomics enters German market

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics can today announce its expansion into Germany, a key priority for the Company. Starting immediately, Karlheinz Dewald will represent the company and the Prostatype® prostate cancer test on the German market.

Read more

Prostatype Genomics strengthens market organization

Non-regulatory pressrelease

-Recruits Communications Director from Novartis

Read more

Prostatype Genomics AB has completed a directed share issue of approximately SEK 24.7 million

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that the Company has completed a directed share issue of approximately SEK 24.7 million in accordance with the intention communicated to the market through a press release yesterday, August 26[th], 2021.

Read more

Prostatype Genomics AB intends to carry out a directed share issue of approximately SEK 24 million

Regulatory pressrelease

- Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that the Company intends to carry out a directed share issue of approximately SEK 24 million to Swedish and international investors. The Company has assigned Sedermera Fondkommission to act as bookrunner in connection with the directed share issue. The capital raise is intended to finance…

Read more