Svenska

Idag inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s företrädesemission av units

Regulatory pressrelease

Idag, den 6 juli 2022, inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna units i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 20 juli 2022. Företrädesemissionen kan initialt tillföra Bolaget maximalt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. I mars 2023…

Läs mer

Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 28 juni 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 6 juli 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls även tillgängligt på Bolagets (www.prostatypegenomics.com (https://www.prostatypegenomics.com/corporate-governance/)), Sedermera Corporate Finance…

Läs mer

Styrelsen i Prostatype Genomics AB beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission av units

Regulatory pressrelease

Styrelsen i Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) har idag, den 23 juni 2022, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för befintliga aktieägare där även allmänheten ges möjlighet att delta (”Företrädesemissionen”). Beslut om Företrädesemissionen fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2022 i…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Non-regulatory pressrelease

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 2 juni 2022 genom poströstning varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det första kvartalet omfattande tidsperioden 1 januari 2022 till och med 31 mars 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Läs mer

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2021

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com 

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022. Med anledning av den fortsatta situationen med Covid-19 och förlängningen av den tillfälliga lagen avseende bolagsstämmor har styrelsen beslutat att årsstämman även i år ska genomföras utan fysisk närvaro. Aktieägarna utövar därmed sin rösträtt endast genom poströstning.…

Läs mer

Styrelsen i Prostatype Genomics AB föreslår för årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemission i syfte att intensifiera lanseringen av gentestet Prostatype®

Regulatory pressrelease

Styrelsen i Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) har idag, den 2 maj 2022, beslutat att föreslå för kommande årsstämma att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av en företrädesemission av units om initialt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, följt av ytterligare cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader hänförligt till vidhängande teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten…

Läs mer

Prostatype Genomics i samarbete med Capio Solna Urologi            -Första patienten har redan fått hjälp av Prostatype®

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics inleder  samarbete med Urologimottagningen Capio Specialistcenter i Solna med omedelbar verkan. Detta samarbete innebär att patienter och läkare kan få tillgång till gentestet Prostatype® och ett bättre beslutsunderlag i valet av behandling vid prostatacancer.

Läs mer

Prostatype Genomics levererar första ordern till Storbritannien

Non-regulatory pressrelease

Cambridge Clinical Laboratories (CCL), Prostatype Genomics partner i Storbritannien och Irland, har lagt den första beställningen på företagets gentest, Prostatype®. Det innebär att Prostatype Genomics har tagit ytterligare ett steg i kommersialiseringsprocessen på ännu en prioriterad marknad.

Läs mer

English

The subscription period in Prostatype Genomics AB’s rights issue begins today

Regulatory pressrelease

Today, 6 July 2022, is the first day of the subscription period in Prostatype Genomics AB’s (”Prostatype Genomics” or the “Company”) issue of units, with preferential right for existing shareholders (the “Rights Issue”). The public is also invited to subscribe for shares in the Rights Issue. The subscription period runs until, and including, 20 July…

Read more

Prostatype Genomics AB publishes prospectus

Regulatory pressrelease

Today, 28 June 2022, Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or the “Company”) publishes the prospectus relating to the Company’s upcoming rights issue, for which the subscription period starts on Wednesday 6 July 2022. The prospectus has today been approved and registered by the Swedish Financial Authority and will be published at the Swedish Financial Authority’s…

Read more

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB decides on a previously communicated rights issue of units

Regulatory pressrelease

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or the “Company”) has today, the 23[ ]June 2022, decided to execute an issue of units (shares and attached free-of-charge warrants) with preferential right for existing shareholders, where also the general public is able to participate (“the Rights Issue”). The decision on the Rights Issue…

Read more

Communique from annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ)

Non-regulatory pressrelease

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on June 2[nd], 2022 by postal voting whereby the shareholders resolved on the following matters.

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the first quarter comprising the period from 1 January 2022 to 31 March 2022. The report is available on the company website.

Read more

Prostatype Genomics publishes Annual Report for 2021

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB today publishes the Annual Report for the financial year of 2021. The Annual Report is attached as a PDF and is available on the company's webpage: www.prostatypegenomics.com

Read more

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the annual general meeting on Thursday 2 June 2022. Due to the continued situation with Covid-19 and the extension of the temporary law regarding general meetings, the Board has decided that the Annual General Meeting will be held without…

Read more

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB proposes for the Annual General Meeting to authorize the Board  to decide on a rights issue to intensify the launch of the Prostatype®  test

Regulatory pressrelease

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or “the Company”) has today, the 2[nd] of May 2022, decided to propose that the upcoming Annual General Meeting resolves to authorize the Board to decide on a rights issue of units of initially approx. SEK 22.5 million before issue costs, followed by an additional…

Read more

Prostate type Genomics in collaboration with Capio Solna Urology                               -The first patient has already benefitted from Prostatype®

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics begins collaboration with the Capio Urology Specialist Center in Solna with immediate effect. This collaboration means that patients and doctors can have access to the Prostatype® genetic test and a better basis for decision-making when choosing treatment for prostate cancer.

Read more

Correction MAR label - Prostatype Genomics establishes subsidiary in the United States

Non-regulatory pressrelease

The correction refers to the MAR label. This press release should be without the MAR label. Prostatype Genomics is now establishing a subsidiary in the USA, Prostatype Genomics, Inc., wholly owned 100% by Prostatype Genomics AB. It is an important step in the work towards the American market entry.

Read more