Svenska

Emelie Berglund ny Chief Technology Officer hos Prostatype Genomics

Non-regulatory pressrelease

Efter en  uppbyggnad av företagets kommersiella organisationen förstärker Prostatype Genomics nu också den vetenskapliga verksamheten genom att anställa  Emelie Berglund som ny Chief Technology Officer/ Medical Affairs.

Läs mer

Prostatype Genomics fortsätter förstärka den kommersiella organisationen

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics fortsätter att stärka den europeiska säljorganisationen och har anställt Albin Bremer som försäljningschef ansvarig för den nordiska marknaden.

Läs mer

Förstärkta möjligheter för kommersialisering av Prostatype® tillgängligt för fler laboratorier

Non-regulatory pressrelease

Tillsammans med Karolinska Institutet i Stockholm har Prostatype Genomics genomfört en omfattade valideringsprocess med syfte att kraftigt öka tillgängligheten till Prostatype®, gentestet som mäter aggressiviteten hos en individuell patients prostatacancer. Genom att validera laboratoriekit från fler leverantörer  samt flera instrument för RNA-amplifiering kan nu många fler laboratorier utföra testet då resultaten från valideringarna utfallit positivt.

Läs mer

Rättelse MAR- etikett -Prostatype[®] uppvisar starka resultat i asiatisk pilotstudie

Regulatory pressrelease

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska vara med MAR etikett Utvald för presentation på den kinesiska urologiföreningens nationella kongress Med den andra oberoende pilotstudien i  Östasien som uppvisar solid  klinisk prestanda, undersöker Prostatype Genomics nu kommersialiseringsmöjligheter i regionen.

Läs mer

Prostatype[®] uppvisar starka resultat i asiatisk pilotstudie

Regulatory pressrelease

-Utvald för presentation på den kinesiska urologiföreningens nationella kongress Med den andra oberoende pilotstudien i  Östasien som uppvisar solid  klinisk prestanda, undersöker Prostatype Genomics nu kommersialiseringsmöjligheter i regionen.

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det andra kvartalet omfattande tidsperioden 1 april 2022 till och med 30 juni 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (https://www.prostatypegenomics.com/press-news/).

Läs mer

Prostatype Genomics AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 20 juli 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad Unit) är den 10 augusti 2022 och stoppdag är den 12 augusti 2022. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie…

Läs mer

Prostatype Genomics AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units

Regulatory pressrelease

Teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att delta, avslutades den 20 juli 2022. Företrädesemissionen tecknades (inklusive teckningsförbindelser) till totalt cirka 79,5 procent, innebärande att garantiåtagande om cirka 20,5 procent aktiverats för en total teckning om 100 procent. Prostatype Genomics tillförs således cirka 22,5…

Läs mer

Idag inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s företrädesemission av units

Regulatory pressrelease

Idag, den 6 juli 2022, inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna units i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 20 juli 2022. Företrädesemissionen kan initialt tillföra Bolaget maximalt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. I mars 2023…

Läs mer

Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 28 juni 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 6 juli 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls även tillgängligt på Bolagets (www.prostatypegenomics.com (https://www.prostatypegenomics.com/corporate-governance/)), Sedermera Corporate Finance…

Läs mer

English

Prostatype Genomics continues to strengthen the commercial organization

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics continues to strengthen the European sales organization and has hired Albin Bremer as sales manager responsible for the Nordic market.

Read more

Enhanced opportunities for commercialization of Prostatype® available to more laboratories

Non-regulatory pressrelease

In collaboration with Karolinska Institutet in Stockholm, Prostatype Genomics has carried out an extensive validation process with the aim of significantly increasing the commercial and technical availability of Prostatype®, the genetic test that measures the aggressiveness of an individual patient's prostate cancer. By validating laboratory kits from additional suppliers as well as several instruments for…

Read more

Correction MAR label -Prostatype[®] shows strong data in Asian pilot study

Regulatory pressrelease

The correction refers to the MAR label. This press release should be with MAR label -Selected for presentation at the Chinese Urology Association’s national congress With the second independent pilot study in the East Asia region showing strong clinical performance, Prostatype Genomics is now reviewing commercialization opportunities in the region.

Read more

Prostatype[®] shows strong data in Asian pilot study

Regulatory pressrelease

-Selected for presentation at the Chinese Urology Association’s national congress With the second independent pilot study in the East Asia region showing strong clinical performance, Prostatype Genomics is now reviewing commercialization opportunities in the region.

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the second quarter comprising the period from 1 April 2022 to 30 June 2022. The report is available on the company website (https://www.prostatypegenomics.com/press-news/).

Read more

Prostatype Genomics AB announces last day of trading in BTU and first day of trading in warrants of series TO 2

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB’s (“Prostatype Genomics” or the “Company”) rights issue of units, for which the subscription period ended on 20 July 2022, has now been registered with the Swedish Companies Registration Office. The Company hereby announces that the last day of trading in paid subscribed units (Sw. BTU) will be on 10 August 2022 and…

Read more

Prostatype Genomics AB announces outcome of rights issue of units

Regulatory pressrelease

The subscription period in Prostatype Genomics AB’s (”Prostatype Genomics” or the “Company”) rights issue, in which the public was also given the opportunity to participate, ended on 20 July 2022. The rights issue was subscribed (including pre-subscription commitments) to a total of approximately 79.5 percent, meaning that a guarantee commitment of approximately 20.5 percent has…

Read more

The subscription period in Prostatype Genomics AB’s rights issue begins today

Regulatory pressrelease

Today, 6 July 2022, is the first day of the subscription period in Prostatype Genomics AB’s (”Prostatype Genomics” or the “Company”) issue of units, with preferential right for existing shareholders (the “Rights Issue”). The public is also invited to subscribe for shares in the Rights Issue. The subscription period runs until, and including, 20 July…

Read more

Prostatype Genomics AB publishes prospectus

Regulatory pressrelease

Today, 28 June 2022, Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or the “Company”) publishes the prospectus relating to the Company’s upcoming rights issue, for which the subscription period starts on Wednesday 6 July 2022. The prospectus has today been approved and registered by the Swedish Financial Authority and will be published at the Swedish Financial Authority’s…

Read more

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB decides on a previously communicated rights issue of units

Regulatory pressrelease

The Board of Directors of Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or the “Company”) has today, the 23[ ]June 2022, decided to execute an issue of units (shares and attached free-of-charge warrants) with preferential right for existing shareholders, where also the general public is able to participate (“the Rights Issue”). The decision on the Rights Issue…

Read more