Svenska

Rättelse MAR- etikett - Prostatype Genomics etablerar dotterbolag i USA

Non-regulatory pressrelease

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska vara utan MAR etikett. Prostatype Genomics etablerar nu dotterbolag i USA, Prostatype Genomics, Inc., helägt till 100% av Prostatype Genomics AB. Det är ett viktigt steg i arbetet mot det amerikanska marknadsinträdet.

Läs mer

Prostatype Genomics etablerar dotterbolag i USA

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics etablerar nu dotterbolag i USA, Prostatype Genomics, Inc., helägt till 100% av Prostatype Genomics AB. Det är ett viktigt steg i arbetet mot det amerikanska marknadsinträdet.

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport & bokslutskommuniké

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet omfattande tidsperioden 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021 samt bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Läs mer

Prostatype Genomics meddelar utfall i optionsinlösen

Regulatory pressrelease

Den 17 februari 2022 avslutades nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s (”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets emission av units i september 2020. Totalt nyttjades 14 841 teckningsoptioner av serie TO 1. Genom nyttjandet tillförs Bolaget därmed totalt cirka 162 KSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Idag inleds nyttjandeperioden för Prostatype Genomics teckningsoptioner av serie TO 1

Non-regulatory pressrelease

Idag, den 27 januari 2022, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Prostatype Genomics AB:s  (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) emission av units i september 2020. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 17 februari 2022. Genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras högst cirka 43,2 MSEK före…

Läs mer

Prostatype® P-Score och prognostisk utvärdering av prostatacancer kommer att presenteras på AUA, ett av världens ledande urologimöten

Regulatory pressrelease

-Resultat från studien från Akademiska sjukhuset i Uppsala utvald att presenteras under American Urology Association annual meeting 2022, som äger rum i New Orleans den 13-16 maj.

Läs mer

Prostatype Genomics AB presenterar delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2021

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Läs mer

Prostatype Genomics konkretiserar potential och strategi för bearbetning av geografiska målmarknader

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market hösten 2020 verkställt bolagets utstakade kommersialiseringsstrategi genom att inleda etablering på de geografiska målmarknaderna Norden, Tyskland, Italien, Storbritannien och Spanien (inklusive  Portugal). Bolaget kommer bedriva verksamhet på dessa marknader i samarbete med partners samt i egen regi  med nyckelpersoner kontrakterade. Totalt beräknas dessa…

Läs mer

Styrelse och ledning i Prostatype Genomics AB ingår avtal om lock up

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har ingått avtal om förlängd lock up av sina innehav i Bolaget. Lock up-avtalen avser 100 procent av var och en av parternas innehav, under en period som sträcker sig till den 30 april 2022.

Läs mer

Prostatype Genomics etablerar sig på den italienska marknaden

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics kan nu tillkännage ett nytt samarbete som öppnar den italienska marknaden för prostatacancerprovet Prostatype®. Initiativet kommer att ledas av Dr. Maurizio Ballerini  och har redan påbörjats.

Läs mer

English

Prostatype Genomics establishes subsidiary in the United States

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics is now establishing a subsidiary in the USA, Prostatype Genomics, Inc., wholly owned 100% by Prostatype Genomics AB. It is an important step in the work towards the American market entry.

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly- & Year End Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the fourth quarter comprising the period from 1 October 2021 to 31 December 2021, and the year end report for the financial year 2021. The report is available on the company website.

Read more

Prostatype announces the outcome of the exercise of warrants of series TO 1

Regulatory pressrelease

On 17 February 2022, the exercise period for Prostatype Genomics AB’s (“the Company”) warrant of series TO 1 ended, which was issued in connection with the Company’s issue of units in September 2020. A total of 14,841 warrants of series TO 1 were exercised. Through the warrants of series TO 1, the Company will receive…

Read more

The exercise period of warrants of TO 1 in Prostatype Genomics AB begins today

Non-regulatory pressrelease

Today, 27 January 2022, marks the beginning of the exercise period for the warrants of series TO 1 that were issued in connection with Prostatype Genomics AB (“Prostatype Genomics” or “the Company”) issue of units during September 2020. The exercise period runs until and including 17 February 2022. Upon full exercise of all warrants, Prostatype…

Read more

Prostatype® P-score and prognostic evaluation in Prostate cancer to be presented at AUA, one of the world’s leading Urology events

Regulatory pressrelease

-Results of the study from Uppsala University Hospital (“Akademiska”) selected to present during American Urology Association annual meeting 2022, taking place in New Orleans on May 13-16[th].

Read more

Prostatype Genomics clarifies potential and strategy for establishment in geographic target markets

Non-regulatory pressrelease

Since the listing on Nasdaq First North Growth Market in the autumn of 2020, Prostatype Genomics AB has implemented the company's defined commercialization strategy by initiating establishment in the geographic target markets of the Nordic countries, Germany, Italy, the United Kingdom and Spain (including Portugal). The company will conduct operations in these markets in collaboration…

Read more

Prostatype Genomics presents Interim Report for the period 1 July to 30 September 2021

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics presents Quarterly report for the third quarter of 2021. The Report is available on the Company's home page.

Read more

Board of Directors and management of Prostatype Genomics AB enter into agreements regarding lock up

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (“Prostatype” or “the Company”) hereby announces that members of the Board and management of the Company have entered into agreements regarding prolonged lock up of their holdings in the Company. The lock up refers to 100 percent of each of the parties’ holdings, for a period lasting until the 30[th] of April…

Read more

Prostatype Genomics enters the Italian market

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics can announce a new cooperation that opens up the Italian market for the Prostate cancer test Prostatype®. The initiative will be led by Maurizio Ballerini MD and is already operational.

Read more

Prostatype Genomics enters German market - Additional information

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics can today announce its expansion in Germany, a key priority for the Company. Starting immediately, Karlheinz Dewald will represent the company and the Prostatype® prostate cancer test on the German market.

Read more