Svenska

Studie med gentestet Prostatype® publicerat i ledande internationell tidskrift

Non-regulatory pressrelease

Studien som genomförts av ett forskningsteam på Akademiska sjukhuset i Uppsala under ledning av docent och överläkare Michael Häggman visar  att gentestet Prostatype® korrekt bedömer prostatacancertumörens aggressivitet när man jämför genuttryck från vävnadsprover, så kallade biopsier, med ”facit”, dvs. den utopererade prostatan (radikal prostatektomi). Studien är nu publicerad i The Prostate, en ledande peer reviewed publikation…

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 april 2023 klockan 10 i Bolagets lokaler på Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Läs mer

Prostatype Genomics AB: Prostatype Genomics beslutar om företrädesemission om cirka 34,3 MSEK

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse idag har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 34,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 21 april 2023. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 25 april 2023. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar en…

Läs mer

Idag inleds nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds idag den 9 mars 2023. Nyttjandeperioden löper till och med den 30 mars 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics till en kurs om…

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport & bokslutskommuniké

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet omfattande tidsperioden 1 oktober 2022 till och med 31 december 2022 samt bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Läs mer

Prostatype Genomics rekryterar Steven Gaal som President för Prostatype Genomics Inc., USA

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har rekryterat Steven Gaal till rollen som President för företagets helägda dotterbolag, Prostatype Genomics Inc. Stevens uppgift blir att etablera och lansera Prostatype®, företagets gentest för att bedöma aggressiviteten av prostatacancer hos patienter, på den amerikanska marknaden. Steve har över 18 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning av cancerdiagnostiska verktyg och…

Läs mer

Prostatype Genomics AB ingår avtal med Life Genomics AB

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics  och Life Genomics  inleder ett icke-exklusivt samarbete som innebär att Life Genomics kommer att handha samtliga steg i den laboratorieprocess som krävs för att analysera Prostatype®, Prostatype Genomics gentest för att bedöma aggressiviteten vid prostatacancer . Samarbetet innebär att Prostatype Genomics ytterligare kan fokusera på att marknadsföra testet mot patienter och läkare och…

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet omfattande tidsperioden 1 juli 2022 till och med 30 september 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (https://www.prostatypegenomics.com).

Läs mer

Prostatype Genomics: Aktiviteter och handlingsplan för att stärka försäljningstillväxten

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics presenterar idag åtgärder för att öka försäljningstillväxten på prioriterade europeiska marknader. I samband med detta presenteras förväntad omsättning för 2022 samt förändringar i säljorganisationen.

Läs mer

Emelie Berglund ny Chief Technology Officer hos Prostatype Genomics

Non-regulatory pressrelease

Efter en  uppbyggnad av företagets kommersiella organisationen förstärker Prostatype Genomics nu också den vetenskapliga verksamheten genom att anställa  Emelie Berglund som ny Chief Technology Officer/ Medical Affairs.

Läs mer

English

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the extraordinary general meeting on Friday 21 April 2023 at 10 AM at the Company´s office on Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Read more

The exercise period for Prostatype Genomics AB’s warrants of series TO 2 commences today

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or “the Company") announces that the exercise period for warrants of series TO 2 ("TO 2") begins today, March 9, 2023. The exercise period runs through March 30, 2023. Holders of TO 2 have the right to subscribe for one (1) new share in Prostatype Genomics at a price of…

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly- & Year End Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the fourth quarter comprising the period from 1 October 2022 to 31 December 2022, and the year end report for the financial year 2022. The report is available on the company website.

Read more

Prostatype Genomics recruits Steven Gaal as President of Prostatype Genomics Inc., USA

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has recruited Steven Gaal to the role of President of the company's wholly owned subsidiary, Prostatype Genomics Inc. Steven's task will be to establish and launch Prostatype®, the company's genomic test to assess the aggressiveness of prostate cancer in individual patients, in the US market. Steven has over 18 years of experience…

Read more

Prostatype Genomics AB enters agreement with Life Genomics AB

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics and Life Genomics start a non-exclusive collaboration meaning Life Genomics will handle all steps in the laboratory process required to analyse Prostatype®, Prostatype Genomics' gene test to assess the aggressiveness of prostate cancer. The collaboration means that Prostatype Genomics can further focus on marketing the test to patients and doctors and secures resources…

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the third quarter comprising the period from 1 July 2022 to 30 September 2022. The report is available on the company website (https://www.prostatypegenomics.com).

Read more

Prostatype Genomics: Activities and action plan to increase sales growth

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics today presents measures to increase sales growth in prioritized European markets. In connection with this, expected turnover for 2022 and changes in the sales organization are presented.

Read more

Emelie Berglund new Chief Technology Officer at Prostatype Genomics

Non-regulatory pressrelease

After building up the company's commercial organization, Prostatype Genomics is now also strengthening the scientific activities by hiring Emelie Berglund as the new Chief Technology Officer/Medical Affairs.

Read more

Prostatype Genomics continues to strengthen the commercial organization

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics continues to strengthen the European sales organization and has hired Albin Bremer as sales manager responsible for the Nordic market.

Read more

Enhanced opportunities for commercialization of Prostatype® available to more laboratories

Non-regulatory pressrelease

In collaboration with Karolinska Institutet in Stockholm, Prostatype Genomics has carried out an extensive validation process with the aim of significantly increasing the commercial and technical availability of Prostatype®, the genetic test that measures the aggressiveness of an individual patient's prostate cancer. By validating laboratory kits from additional suppliers as well as several instruments for…

Read more