Svenska

Rättelse: Preliminärt utfall i Prostatype Genomics AB nyemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB meddelade igår det preliminära emissionsutfallet i den företrädesemission som genomfördes under perioden 27 april – 11 maj 2023 och i första stycket angavs en preliminär sammanställning avseende teckning med och utan stöd av teckningsrätter. Stycket redogjorde dock enbart för aktier tecknade med stöd av teckningsrätter. Korrekt är att 71 151 384 aktier,…

Läs mer

Preliminärt utfall i Prostatype Genomics AB nyemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades idag. Den preliminära teckningssammanställningen visar att cirka 56,3 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 70 procent genom emissionsgarantier och därmed kommer Bolaget tillföras cirka 24,0 MSEK före…

Läs mer

Prostatype Genomics utser professor Gerald Andriole till Chief Medical Officer

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB meddelade idag att professor Gerald Andriole har utsetts till global Chief Medical Officer hos Prostatype Genomics. Med mer än 35 års erfarenhet inom urologi, tillför professor Andriole erfarenhet och expertis till Prostatype Genomics arbete med att att kommersialisera Prostatype®-testet i USA och globalt.

Läs mer

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2022

Regulatory pressrelease

rostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2023 kl. 10.00 på Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Läs mer

Prostatype Genomics AB: Idag inleds teckningsperioden i Prostatype Genomics företrädesemission

Regulatory pressrelease

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I PROSTATYPE GENOMICS AB. SE…

Läs mer

Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som Prostatype Genomics upprättat med anledning av förestående nyemission. Prostatype Genomics offentliggör därmed idag prospektet vilket finns tillgängligt på Prostatype Genomics hemsida (www.prostatypegenomics.com), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Läs mer

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA i PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL) DEN 21 APRIL 2023

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, höll extra bolagsstämma idag den 21 april 2023, varvid nedanstående beslut fattades. I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 22 mars 2023 om en företrädesemission, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionen…

Läs mer

Inlösen av TO 2 registrerad på Bolagsverket

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att den nyligen genomförda optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 registrerats på Bolagsverket.

Läs mer

Prostatype Genomics AB meddelar utfall av TO 2

Regulatory pressrelease

Den 30 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt har 2 622 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjats, motsvarande 7 603,80 SEK.

Läs mer

English

Prostatype Genomics appoints Professor Gerald Andriole as Chief Medical Officer

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB announced today that Professor Gerald Andriole has been appointed as global Chief Medical Officer at Prostatype Genomics.  With more than 35 years in urology, Professor Andriole brings a wealth of experience and expertise to Prostatype Genomics as the company works towards commercializing the Prostatype® test in the United States and globally. 

Read more

Prostatype Genomics publishes Annual Report for 2022

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB today publishes the Annual Report for the financial year of 2021. The Annual Report is attached as a PDF and is available on the company's webpage: www.prostatypegenomics.com

Read more

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

The shareholders in Prostatype Genomics AB (publ) reg. no. 556726-0285 (the “Company”) are hereby convened to the annual general meeting on Thursday 1 June 2023 at 10.00 am at the Company´s office on Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Read more

Prostatype Genomics AB publishes prospectus due to upcoming preferential share issue

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" or the "Company") announces today that the Swedish Financial Supervisory Authority has approved the prospectus prepared by Prostatype Genomics in connection with the upcoming share issue. Prostatype Genomics hereby publishes the prospectus today, which is available on Prostatype Genomics' website (www.prostatypegenomics.com), Erik Penser Bank's website (www.penser.se) and the Swedish Financial…

Read more

COMMUNIQUÉ FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL) HELD ON 21 APRIL 2023

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (publ), listed on the Nasdaq First North Growth Market, held an extraordinary general meeting today on 21 April 2023, whereby the following decisions were made. In accordance with previously published information, the board decided on a preferential share issue on 22 March 2023, subject to the subsequent approval of the extraordinary general…

Read more

Prostatype Genomics AB TO 2 registered at the Swedish Companies Registration Office

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” or ”the Company”) today announces that the recently executed warrant exercise of warrants of series TO 2 has been registered at the Companies Registration Office.

Read more

Prostatype Genomics AB announces outcome of TO 2

Regulatory pressrelease

On March 30, 2023, the exercise period for Prostatype Genomics AB's ("Prostatype Genomics" or the "Company") warrants of series TO 2 ended. A total of 2,622 warrants of series TO 2 have been exercised, corresponding to SEK 7,603.80.

Read more

Prostatype Genomics enters collaboration with Spanish Eurofins Megalab

Non-regulatory pressrelease

Prostatype Genomics begins collaboration with Eurofins Megalab, leader in clinical analysis on the Spanish laboratory market and part of Eurofins, one of the world's largest laboratory groups present in Europe, USA, Asia, and Latin America. The agreement means that Eurofins Megalab will manage all steps in the laboratory process required to analyze the Prostatype® test on…

Read more

The 28[th] of March is the last day of trading in TO 2

Regulatory pressrelease

The exercise period for Prostatype Genomics AB's ("Prostatype Genomics" or "the Company") warrants of series TO 2 ("TO 2") lasts until March 30, 2023, and the last day for trading in TO 2 is March 28, 2023. Holders of TO 2 have the right to subscribe for one new share in Prostatype Genomics at a…

Read more

Study with the Prostatype® gene test published in leading international journal

Non-regulatory pressrelease

The study conducted by a research team at the University Hospital in Uppsala under the leadership of associate professor Michael Häggman shows that the gene test Prostatype® correctly assesses the aggressiveness of the prostate cancer tumor when you compare gene expression from tissue samples, so-called biopsies, with "fact", i.e., the removed prostate (radical prostatectomy).

Read more