Svenska

Resultat från banbrytande studie med Prostatype® förstärker ytterligare den kliniska nyttan

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics fortsätter att leverera efter Bolagets övergripande strategi och tidigare kommunicerade milstolpar. Ett av två övergripande fokusområden är att fortsätta stärka det vetenskapliga fotavtrycket genom vetenskapliga studier genomförda av internationellt erkända kliniker och forskningsinstitutioner. Ytterligare en uppnådd milstolpe i Bolagets utveckling är den banbrytande kliniska studie med Prostatype® som genomförts på Akademiska Sjukhuset i…

Läs mer

Prostatype Genomics AB utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

Regulatory pressrelease

Likviditetsgarantin påbörjas den 17 juni 2021

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Regulatory pressrelease

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 16 juni 2021 genom poströstning varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Läs mer

Prostatype Genomics förstärker sitt kunderbjudande och logistik med byte till ny kontraktstillverkare Minerva Biolabs

Non-regulatory pressrelease

Prostatype® kommer att erbjudas i frystorkat pulverformat

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2021

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Läs mer

Prostatype Genomics AB kallar till Årsstämma samt virtuellt informationsmöte

Regulatory pressrelease

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTATYPE GEBOMICS AB (PUBL) 

Läs mer

Prostatype Genomics publicerar årsredovisning för 2019/20

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB meddelar idag att årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 till december 2020 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.prostatypegenomics.com 

Läs mer

Prostatype Genomics meddelar starka resultat för Prostatype® från första steget av valideringsstudie i asiatisk population

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) publicerar data från det första steget från den tidigare kommunicerade och pågående valideringsstudien i Taiwan

Läs mer

Prostatype Genomics förstärker erbjudandet för Prostatype ® genom lansering av P-score Web Service (PWS)

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) introducerar idag P-score Web Service (”PWS”), en webbaserad lösning som används för beräkning av Bolagets patenterade metod Prostatype Score, P-score.

Läs mer

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport & bokslutskommuniké

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det sjätte kvartalet under bolagets förlängda räkenskapsår omfattande tidsperioden 1 oktober 2020 till och med 31 december 2020 samt bokslutskommuniké för det förlängda räkenskapsåret.  Bolagets förlängda räkenskapsår sträcker sig från 1 juli 2019 till 31 december 2020. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida.

Läs mer

English

Prostatype Genomics appoints Sedermera Fondkommission as liquidity provider for the company´s share

Regulatory pressrelease

The liquidity providing commences on June 17, 2021

Read more

Communique from annual general meeting in prostatype genomics AB (publ)

Regulatory pressrelease

The annual general meeting in Prostatype Genomics AB (publ), corp. reg. no 556726-0285 (the “Company”) was held on June 16, 2021 by postal voting whereby the shareholders resolved on the following matters.

Read more

Prostatype Genomics strengthens customer offer and logistics with switch to new contract manufacturer Minerva Biolabs

Non-regulatory pressrelease

Prostatype® will be offered as a dry powder solution

Read more

Prostatype Genomics presents Interim Report for the period 1 January to 31 March 2021

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics presents Quarterly report for the first quarter of 2021. The Report is available on the Company's home page.

Read more

Notice of Annual General Meeting in Prostatype Genomics AB and invitation to virtual information meeting

Regulatory pressrelease

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSTATYPE GENOMICS AB (PUBL)

Read more

Prostatype Genomics publishes Annual Report for 2019/20

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB today publishes the Annual Report for the extended financial year of July 2019 to December 2020. The Annual Report is attached as a PDF and is available on the company's webpage: www.prostatypegenomics.com

Read more

Prostatype Genomics announces strong results for Prostatype® in first step validation study of Asian population

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype  Genomics” or ”The Company”) is releasing  data from the first step of the previously communicated and ongoing validation study in Taiwan.

Read more

Prostatype Genomics strengthens its product offering by launching P-score Web Service (PWS)

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB (”Prostatype  Genomics” or ”The Company”) is today launching P-score Web Service (”PWS”), a web based solution for the calculation of the Company’s patented method Prostatype Score, P-score.

Read more

Prostatype Genomics presents Quarterly- & Year End Report

Regulatory pressrelease

Prostatype Genomics AB has today published its quarterly report for the sixth quarter of the extended financial year comprising the period from 1 October 2020 to 31 December 2020, and the year end report for the extended financial year. The extended financial year covers the period from 1 July 2019 to 31 December 2020. The…

Read more