Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB:s emission av units inför planerad notering övertecknad

Teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) emission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) avslutades den 1 oktober 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 76,94 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 205 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget således cirka 37,49 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet konvertibellån, brygglån samt premieersättning till units. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 1400 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 6 oktober 2020. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med kapitaliseringen. Nordnet Bank AB har varit Selling Agent.

Prostatype Genomics VD Fredrik Persson kommenterar:

”Vi är glada över det positiva utfallet och kan med likviden från emissionen konstatera att vi nu står väl förberedda inför vår kommande expansion. Behovet av att kunna bedöma prostatacancerns utveckling för den individuelle patienten är enormt stort och genom vårt Prostatype® test kit kan vi bidra till att ge patienter bättre livskvalitet samtidigt som vi minskar kostnaderna för sjukvården. Tillsammans med våra nya aktieägare ser vi nu fram emot att föra Prostatype Genomics framåt på fler marknader.”

Teckning och tilldelning

Emissionen av units tecknades till cirka 76,94 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 205 procent. Bolaget erhåller genom emissionen således cirka 37,49 MSEK före emissionskostnader (om cirka 2,9 MSEK) samt kvittning av brygglån (om cirka 11,6 MSEK), tidigare erhållet konvertibellån (om cirka 4,1 MSEK), kompensation för brygglån (om cirka 2,3 MSEK) samt kompensation för tidigare erhållet konvertibellån (om cirka 0,8 MSEK) mot units. Resterande cirka 15,8 MSEK avser nytt kapital in i Bolaget. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i prospektet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 6 oktober 2020. Tecknare som inte tilldelats units erhåller ingen avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital

Totalt kommer 3 885 320 nya aktier samt 3 885 320 teckningsoptioner av serie TO 1 att nyemitteras. När Prostatype Genomics emission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 13 186 970 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 791 212,20 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att uppgå till 3 885 320.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

För varje teckningsoption av serie TO 1 kommer innehavaren att ha rätt att teckna en ny aktie i Prostatype Genomics till en kurs om 10,90 SEK per ny aktie under nyttjandeperioden, som löper från och med den 27 januari 2022 till och med den 17 februari 2022.

Första handelsdag

Första dag för handel i Prostatype Genomics aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market är beräknad att bli tisdagen den 27 oktober 2020. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”PROGEN” med ISIN-kod SE0014684569. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet ”PROGEN TO 1” med ISIN-kod SE0014956462.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen av units och planerad notering på First North.

Selling Agent

Nordnet Bank AB har agerat Selling Agent i emissionen.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD

Telefon: +46 (0) 73 049 77 01

E-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com