Regulatoriskt pressmeddelande

Idag inleds utnyttjandeperioden för Prostatype Genomics teckningsoptioner av serie 3

Utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 3 (”Teckningsoptioner” eller ”TO3”) som emitterades i samband med Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som offentliggjordes den 7 november 2023 (”Företrädesemissionen”) inleds idag och pågår till och med den 19 april 2024. Lösenkursen är fastställd till 0,04 SEK per aktie. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Prostatype Genomics och vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 10,0 MSEK före emissionskostnader.

”Från och med idag kan du utnyttja de teckningsoptioner du erhöll kostnadsfritt i vår senaste nyemission. Vi har sedan dess gjort stora framsteg i processen att säkra marknadstillträde i USA och vi hoppas att du kommer att fortsätta stödja Prostatype Genomics. Vi är på god väg med att göra Prostatype-testet tillgängligt på den amerikanska marknaden och räknar med att få ersättning (eng. ”reimbursement”) för vår produkt i slutet av året. Vi har ett mycket spännande år framför oss”, säger Fredrik Rickman (tidigare Persson), VD Prostatype Genomics.

 

Översikt av villkor för Teckningsoptionen och viktiga datum

Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Prostatype Genomics och vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 10,0 MSEK före kostnader hänförliga till emissionen. Lösenkursen fastställdes under mätperioden till 0,04 SEK per aktie och utnyttjandeperioden inleds idag och pågår till och med den 19 april 2024. Observera att ett tidigare sista datum för utnyttjande kan gälla för innehavare av Teckningsoptioner som innehar Teckningsoptioner hos en förvaltare. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 17 april 2024.

 

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida samt i det prospekt som styrelsen för Prostatype Genomics upprättade i samband med Företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets och Carnegie Investment Bank AB (publ) respektive hemsidor. Prospektet finns även tillgängligt i Finansinspektionens prospektregister på www.fi.se.

 

Vänligen se bifogad sammanfattning av erbjudandet.

 

Aktier och aktiekapital

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Prostatype Genomics öka med 249 921 984 till totalt 1 038 208 434 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 2 499 219,84 SEK till 10 382 084,34 SEK.

 

Utnyttjande av teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för utnyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående utnyttjande av Teckningsoptioner eftersom olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida www.carnegie.se och Prostatype Genomics hemsida www.prostatypegenomics.com. En förtryckt anmälningssedel har sänts till direktregistrerade optionsinnehavare. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Carnegie Investment Bank AB (publ) tillhanda senast den 19 april 2024.

 

Handel med Teckningsoptioner

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 17 april 2024 under kortnamn PROGEN TO3 och med ISIN SE0021150794. Teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning kommer att förfalla utan värde.

 

Rådgivare

Prostatype Genomics anlitade Penser by Carnegie och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Rickman (tidigare Persson), VD på Prostatype Genomics AB,

Telefon: 073 049 77 01.

e-mail: fredrik.persson@prostatypegenomics.com

 

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

 

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Prostatype Genomics i någon jurisdiktion, varken från Prostatype Genomics eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.