Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar kvartalsrapport

Prostatype Genomics AB har idag publicerat sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet omfattande tidsperioden 1 juli 2022 till och med 30 september 2022. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (https://www.prostatypegenomics.com).

Kvartal 3 (1 juli – 30 september 2022 jämfört med 1 juli – 30 september 2021) sammanfattat

Delåret (1 januari  – 30 september 2022 jämfört med delåret 1 januari – 30 september 2021) sammanfattat

Viktiga händelser under det tredje kvartalet

Förstärkt kommersiell organisation

Prostatype Genomics fortsätter att stärka den europeiska säljorganisationen och har anställt Albin Bremer som försäljningschef ansvarig för den nordiska marknaden. Albin har över 20 års erfarenhet från såväl sälj-som säljchefsroller i flera ledande läkemedelsbolag som Abbott och ALK-Abelló. Senast kommer Albin från Ipsen där han var delaktig i att starta upp och utveckla företagets onkologidivision med ett starkt kommersiellt fokus.

Förstärkt tillgänglighet för laboratorier

Tillsammans med Karolinska Institutet i Stockholm har Prostatype Genomics genomfört en omfattande valideringsprocess med syfte att kraftigt öka tillgängligheten till Prostatype®. Genom att validera laboratoriekit från fler leverantörer samt flera instrument för RNA-amplifiering kan nu många fler laboratorier utföra testet då resultaten från valideringarna utfallit positivt.

Starka resultat för Prostatype® i asiatisk pilotstudie

Den senaste studien genomfördes i Kina i samarbete med Nanjing Drum Tower University Hospital, Jiangsu, och Prostatype Genomics partner GloriousMed baserad i Shanghai. Studien indikerar att den kliniska prestandan av Prostatype® i östasiatisk befolkning ligger i linje med de resultat som tidigare uppvisats i flera studier i kaukasiska populationer. Totalt ingick 108 patienter i pilotstudien. Samtliga patienter som antingen avled av prostatacancer eller utvecklade metastaser identifierades som "högriskpatienter" enligt Prostatype®  P-score.  Studien blev utvald för presentation på den kinesiska urologiföreningens nationella kongress.

Utfall i genomförd företrädesemission av units

Den 20 juli avslutades Bolagets företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 17,9 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79,5 procent. Därutöver har garantiåtagande motsvarande cirka 4,6 MSEK aktiverats, innebärande att Prostatype Genomics tillförs 100 procent av emissionsvolymen. Prostatype Genomics tillförs därmed cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 3,1 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 1,4 MSEK). Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 7 755 895 aktier samt 7 755 895 teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt 306 315 units (motsvarande cirka 16,9 MSEK) tecknades med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK. Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Förändringar i säljorganisationen och uppdaterad försäljningsprognos

Bolaget noterar att framsteg har gjorts på de utpekade målmarknaderna. I samarbete med lokala kliniker bygger vi nu upp de rutiner och processer som är nödvändiga för att Prostatype® på ett enkelt sätt ska kunna användas rutinmässigt på respektive marknad. Innovationer som Prostatype ger vården helt nya möjligheter, samtidigt som det initialt utmanar befintliga rutiner och etablerade processer varför försäljningsutvecklingen förskjuts något framåt i tiden då sjukvården behöver tid att anpassa sig. För att förstärka utvecklingen flyttar Prostatype Genomics ansvaret för försäljningsorganisationen till Sverige för att säkerställa att hela processen sker så enhetligt och effektivt som möjligt. I samband med detta har Mats Bergström anställts som Sales Director EMEA. Mats har en lång och gedigen erfarenhet från försäljning och introduktion av nya avancerade Medtech-produkter och kommer påtagligt att förstärka Bolagets kommersiella förmåga. Försäljningsprognosen för året har också uppdaterats till 700 000 kr.

Ny CTO

Emelie Berglund kommer att ta över rollen som CTO den 8 november efter Lidi Xu som innehaft rollen sedan 2019.  Lidi lämnar företaget för att tillsammans med sin familj flytta tillbaka till Kina men kommer även i fortsättningen att arbeta med olika projekt för Prostatype Genomics. Emelie Berglund har en PhD i Bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och över sju års sammanlagd erfarenhet av forskning inom prostatacancer. Efter sin examen har Emelie lett R&D verksamheten hos ett svenskt life science bolag som utvecklar produkter inom upptäckt av cancer och analys av biomarkörer.

VD har ordet

Positivt momentum

Under det tredje kvartalet har vi vidtagit ett antal åtgärder för att intensifiera kommersialiseringen, och vi ser nu positiva signaler på flera marknader, även om vi givetvis skulle önska se snabbare beslutsprocesser inom vissa delar av sjukvårdsystemen. Det centrala är dock är att vi får bekräftat av våra kunder att Prostatype® uppfyller det kliniska behov som föreligger och att försäljningen har börjat komma igång, om än på låga nivåer. Att sjukvården ser mervärdet av Prostatype® så tydligt att de vill införa produkten i klinisk rutin för att mer effektivt kunna stratifiera patienter diagnosticerade med prostatacancer är förstås nyckeln för vidare marknadsbearbetning. 

Försäljnings- och marknadsutveckling

Vi kan redan nu konstatera att försäljningen för helåret 2022 inte når upp till de förväntningar vi hade i början av året. Under kvartalet omsatte bolaget drygt 0,1 MSEK vilket gör att vi under de tre första kvartalen nått en omsättning på knappt 0.4 MSEK. Vi befinner oss dock i en positiv trend försäljningsmässigt och att vi gör konkreta framsteg är uppenbart. Totalt har vi erhållit acceptans från fler än 100 kliniker/sjukvårdsinrättningar som kommer att påbörja sin egen utvärdering av Prostatype® vilket är mycket glädjande. Av dessa är redan ett 20-tal enheter klara med sin validering med goda resultat. Ytterligare ett 30-tal enheter befinner sig i skrivande stund mitt i utvärderingsfasen. Till detta ska ytterligare ett 50-tal enheter adderas som är på gång att starta sin utvärdering av Prostatype.

Av det 20-tal vårdinrättningar som redan är klara med sin utvärdering så har samtliga uttryckt önskemål om att de vill arbeta med Prostatype® i klinisk rutin. Ett bättre betyg är svårt att uppnå och det visar tydligt på den potential Prostatype® besitter vilket kommer att resultera i en fortsatt positiv försäljningstillväxt.

Det är också glädjande att notera att sjukvården i allt större utsträckning vänder sig direkt till Prostatype Genomics för att få information om Prostatype® och det är det tydligaste beviset av dem alla att vi är på rätt väg till glädje för aktieägare, patienter och sjukvårdssystem. Vi har nu ökat vårt fokus på att i samarbete med lokala kliniker bygga upp de rutiner och processer som är nödvändiga för att Prostatype® på ett enkelt sätt ska kunna användas rutinmässigt. Innovativa tester och terapier ger vården helt nya möjligheter, samtidigt som det initialt utmanar befintliga rutiner och etablerade processer. Det är vår uppgift att tillsammans med den lokala sjukvården hitta de logistiska och praktiska lösningar som krävs för att Prostatype® ska kunna göras tillgängligt för allt fler patienter diagnosticerade med prostatacancer.

För att sätta saker och ting i perspektiv så finns det cirka 23 000 urologer verksamma på de målmarknader vi bearbetar inom EMEA. En genomsnittlig urolog specialiserad på prostatacancer träffar varje år cirka 80 nydiagnosticerade patienter. Lågt räknat har 50 av dessa patienter en låg eller intermediär risk vilket är den patientgrupp där Prostatype® ger mest nytta. Konkret innebär detta att vi globalt bara behöver ha 150 urologer som använder Prostatype® rutinmässigt för att vi ska nå break even. Det betyder en penetrationsgrad på mindre än 1% och visar på de mycket intressanta finansiella möjligheter en investering i Prostatype Genomics innebär. Vi har fortfarande en bit att vandra innan vi uppnår detta mål, men vi är tydligt på rätt väg och med de alla de positiva kommentarer vi får från våra kunder känns det betryggande.

För att ännu bättre kunna svara upp mot våra kunders förväntningar så är det en glädje att hälsa Mats Bergström och Albin Bremer välkomna till Prostatype Genomics. Mats har tagit det övergripande försäljningsansvaret för Europa och besitter en ovärderlig kunskap av att framgångsrikt ha introducerat medicinska innovationer på den europeiska marknaden och vi har redan sett konkreta resultat av vad Mats kommer att bidra med. Albin har försäljningsansvaret för den nordiska marknaden och har mer än 20 års erfarenhet inom terapiområde urologi vilket förstås innebär en mycket god tillgång till våra prioriterade kunder. Albin har under kvartalet gjort ett enormt arbete på mycket kort tid och vi har alla anledning att se fram mot Albins vidare insatser för bolaget.

USA

En annan mycket intressant region är naturligtvis USA. Den amerikanska marknaden är inte bara mycket stor i termer av värde, den kännetecknas också av en mognadsnivå och en generell acceptans hos sjukvården för prognostiska markörer som ligger mer än ett decennium framför Europa. Den framgångsrika nyemission vi genomförde under sommaren ger oss nu möjligheter att öka hastigheten i vår USA-etablering, och jag räknar med att återkomma till er med spännande nyheter inom kort.

Nya möjligheter att använda Prostatype® lokalt stärker vårt erbjudande

En av de stora kommersiella och vetenskapliga styrkorna hos Prostatype® är att det är enkelt att utföra testet vilket gör det möjligt för de flesta kvalifierade testlaboratorier att utföra det lokalt. För att öppna upp för att ännu fler testlaboratorier ska kunna använda Prostatype® har vi genomfört en omfattande process för att validera  laboratoriekit såväl som instrument för RNA- amplifiering från ett antal olika leverantörer. Valideringsprocessen utfördes tillsammans med Karolinska Institutet i Stockholm och resultaten innebär stora logistiska fördelar, då antalet laboratorier som kan utföra testet, i Sverige, Europa och globalt ökar dramatiskt.

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade inför det fjärde kvartalet i år och framförallt för helåret 2023 då vi på allvar kommer att kunna börja skörda frukterna av allt hårt arbete som är nedlagt under innevarande år och jag ser fram mot att få dela fortsatta framsteg med er.

Ett stort tack till alla aktieägare för allt intresse och stöd ni visar bolaget. Det betyder mycket för oss som arbetar och lever med Prostatype Genomics varje dag!

Fredrik Persson

VD Prostatype Genomics AB

Solna 10 november 2022

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 08:00 CET.