Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I PROSTATYPE GENOMICS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Prostatype Genomics AB:s ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 21 april 2023, beslutat om att emittera 588 000 aktier som garantiersättning riktat till ett antal av de garanter som lämnade garantiåtaganden i den företrädesemission av aktier som Bolaget genomförde under perioden 27 april till och med den 11 maj 2023, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts.

De garanter som lämnade garantiåtaganden i företrädesemissionen hade möjlighet att välja att få ersättningen utbetalad kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget, vilket tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen. Sammanlagt har tre garanter valt att få garantiersättningen utbetalad i aktier. Bolagets styrelse har med anledning därav beslutat, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 21 april 2023, om att emittera 588 000 aktier som ersättning till dessa garanter, vilket kommer öka Bolagets aktiekapital med cirka 35 280 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra en lyckad kapitalanskaffning och att uppfylla ingångna garantiavtal.

Aktierna emitteras till en kurs om 0,25 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och bedöms därmed som marknadsmässig enligt styrelsens bedömning. Styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget. Totalt uppgår garanternas fordran till 147 KSEK. När dessa 588 000 aktier tillsammans med de 96 009 888 aktier som emitterades i företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 119 460 007 aktier, och Bolagets aktiekapital till cirka 7 167 600,42 kronor. Den utspädning som tillkommer som följd av den riktade emissionen till garanterna uppgår till cirka 0,5 procent efter att företrädesemissionen har registrerats.

Bolaget har inte haft några specifika kostnader relaterade till den riktade emissionen då denna sker som en del i arbetet med företrädesemissionen. Dock minskar den kontanta delen av garantiersättningen som Bolaget behöver betala ut till cirka 2,0 MSEK, från tidigare 2,1 MSEK.

Rådgivare

Prostatype Genomics har anlitat Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Nicklas Rosendal, Presskontakt
Telefon: +46 708-89 33 34
E-post: nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com
www.prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
www.skmg.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Prostatype Genomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics har enbart skett genom det prospekt som Prostatype Genomics offentliggjorde den 24 april 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.