Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB presenterar delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2021

Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Kvartal 3 (1 juli – 30 september 2021 jämfört med 1 juli – 30 september 2020) sammanfattat

Delåret (1 januari – 30 september 2021 jämfört med helåret 1 juli 2019 – 31 december 2020) sammanfattat

Viktiga händelser under det tredje kvartalet

Förstärkt marknadsorganisation

Under kvartalet har företaget förstärkt sin marknadsorganisation med Ulrika Flock, som tillträtt rollen som Sales & Marketing Manager, och Nicklas Rosendal är företagets nya Communications Director.

Schweizisk samarbetspartner
I augusti tecknade Prostatype Genomics ett samarbetsavtal med Proteomedix AG (”Proteomedix”), ett i Zürich baserat vetenskapsdrivet företag som har en godkänd produkt inom området prostatacancer. Avtalet omfattar samarbete avseende såväl marknadsföring som FoU.

Riktad nyemission
I augusti genomförde bolaget en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 24,7 MSEK. Kapitalet är avsett att finansiera aktiviteter som genomförs inom ramen för samarbetet med Proteomedix AG, samt ett accelererat marknadsinträde på prioriterade europeiska marknader.

Nya distributörer i Spanien och Portugal
I augusti 2021 ingick Prostatype avtal med Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. som bolagets distributörer i Spanien och Portugal. Dessa bolag är ledande distributörer av avancerade vårdlösningar i Spanien och Portugal och kommer att marknadsföra och distribuera Prostatype®. Avtalet sträcker sig fram till och med 2024. 

Nytt samarbete i Storbritannien, Cambridge Clinical Laboratories
I augusti meddelade Bolaget att det ingått ett samarbetsavtal med det ledande brittiska laboratorieföretaget Cambridge Clinical Laboratories (”CCL”). CCL kommer inte bara att erbjuda Prostatype® i sina egna laboratorier utan även att främja dess användande i andra urologiska laboratorier runtom i Storbritannien och Irland.

Studie vid Akademiska sjukhuset
I augusti släppte Bolaget de preliminära resultaten från den kliniska studie som har genomförts på Akademiska Sjukhuset i Uppsala under ledning av docent Michael Häggman. Studien genomfördes för att visa om resultat från användning av Prostatype® innan beslut om behandling av patienter med prostatacancer överensstämmer med tumörens faktiska aggressivitet, samt korrelationen i P-score mellan indextumör och andra cancerområden i prostata. För båda frågeställningar indikerar studien korrelation med hög statistisk signifikans.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Förlängd Lock-up period
I samband med börsintroduktionen av Prostatype Genomics ingick styrelseledamöter samt ledning och andra aktieägare avtal om lock up. Dessa avtal löpte ut den 3 november 2021, vilket är 12 månader efter den första dagen för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market.

Såväl styrelse som ledning har nu, baserat på att de ursprungliga avtalen löper ut inom kort, ingått förlängda avtal om lock up. Parterna som har ingått avtalen är Creathor Venture Fund III (SCS) SICAR, Creathor Venture Fund III Parallel (SCS) SICAR, styrelseledamöterna Håkan Englund, Michael Häggman, Anders Lundberg, VD Fredrik Persson och CFO Michael af Winklerfelt. Dessa aktieägare äger tillsammans cirka 30 procent av de totala antalet aktier i Bolaget.

Marknadsinträde Italien
I Italien har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att kontraktera Maurizio Ballerini (MD) som Senior Director of Market Development Italia för bolaget. Ballerini är medicinsk doktor och har bl.a. arbetat för medicinteknik-bolag som Abbott Diagnostics och Randox med framgångsrika resultat som ansvarig för försäljning av PCA3-test (test för att utröna risken att drabbas av prostatacancer).

Marknadsinträde Tyskland
I Tyskland har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att kontraktera Karlheinz Dewald som Director of Market Development Germany för bolaget. Dewald har många års erfarenhet från kommersiella roller i ledande företag inom områden som bioteknik, onkologi och urologi. Senast ledde Dewald implementeringen av en ny molekylär biomarkör för onkologisk diagnostik och behandlingsövervakning i Tyskland, Schweiz och Österrike.

VD har ordet

Flera av mina senaste kvartalsreflektioner har innehållit förhoppningar om att begränsningarna på grund av coronapandemin ska upphöra och ge vården möjlighet att börja beta av den vårdskuld som har byggts upp och som drabbar många cancerpatienter som får vänta på behandling. Det är självklart så att Prostatype Genomic har påverkats negativt av pandemin, med försenade lanseringar av Prostatype® på våra målmarknader. Ett konkret och mycket positivt tecken på att förutsättningarna är på väg att förändras är att viktiga medicinska kongresser på senare tid har öppnat upp för fysiska möten, och nu hoppas vi att den utvecklingen fortsätter. Att få möjlighet att träffa behandlande läkare och berätta hur vi kan hjälpa dem fatta rätt beslut är oerhört tillfredsställande och ett mycket viktigt steg i att etablera oss internationellt. Sjukvården har efter pandemin också ett behov av mer potenta och specifika verktyg för att effektivisera arbetet med att hantera de vårdköer som uppstått, bland annat när det gäller prostatacancer. Prostatype® är ett utmärkt verktyg i den situationen och flera länder, bland annat Tyskland och Frankrike, accelererar arbetet med att införa moderna biomarkörer för en effektivare diagnostik och prognostik, bland annat inom området prostatacancer.

När detta skrivs har Prostatype Genomics deltagit i flera svenska och internationella möten, och ännu fler är inplanerade de närmaste månaderna. Två av de internationella kongresser vi deltagit i har tagit plats i Italien och Tyskland och vi ser redan effekten av att ha lokala säljorganisationer på plats. Under det fjärde kvartalet kommer bolaget att medverka i kongresser i Storbritannien och Tyskland tillsammans med våra nya samarbetspartners Cambridge Clinical Labs och vår tyske kollega Karlheinz Dewald.

I samband med noteringen på Nasdaq First North Market förra året offentliggjorde vi vår ambition att inleda internationell marknadsnärvaro. Vi har trots ovanstående utmaningar under året realiserat denna genom att etablera oss på fem nya marknader. Bakom marknadsetableringarna ligger ett omfattande strategiskt och taktiskt arbete för att hitta ett optimalt angreppssätt.  Varje marknad behöver bearbetas efter sina unika förutsättningar, varför vi har valt olika etableringsstrategier på olika marknader. Detta har resulterat i att Prostatype Genomics utöver den nordiska hemmamarknaden så här långt även har marknadsnärvaro i Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien och Portugal. Vi har för avsikt att den närmsta framtiden fokusera på dessa marknader för att säkerställa att de resurser som krävs är fullt tillgängliga innan vi fortsätter vår geografiska expansion ytterligare.

Arbetet med att lansera en produkt som Prostatype® är inte unik utan följer en modell som enklast beskrivs genom nedanstående bild.

Vi befinner oss idag i steg 2 till och med 4, där vi rent operativt har ett starkt fokus på den privata sjukvårdsmarknaden. Vi har också initierat arbetet med reimbursement (ersättning från nationella myndigheter), men det är en relativt tidskrävande process. Den privata sjukvårdsmarknaden är stor och vanligtvis snabbare på att ta till sig nyheter, varför vi fokuserar på detta segment. Jag återkommer angående hur arbetet med privatmarknaden fortskrider och vilka framsteg vi har gjort när det gäller reimbursement.

I Sverige har Prostatype Genomics förstärkt marknadsorganisationen. Under hösten har Ulrika Flock tillträtt rollen som Sales & Marketing Manager, och kommer att arbeta med att bygga upp den nordiska marknaden. Nicklas Rosendal är vår nya Communications Director och kommer att accelerera vårt arbete med att bygga patientintresse via sociala medier och samarbeten med svenska och internationella patientorganisationer.

Prostatype Genomics har en stor potential att bidra till bättre individanpassad prognostisering, rätt behandling samt stora besparingar för sjukvården. I syfte att ta vara på denna potential, genomförde vi under kvartalet en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 24,7 miljoner SEK.

Vi har därigenom stärkt vår finansiella position och kunnat accelerera vår europeiskanärvaro, genomföra internationella valideringsstudier och kan tidigarelägga ytterligare marknadsinträden, bl.a. med hjälp av vår samarbetspartner det schweiziska bolaget Proteomedix.

Vi har i och med samarbetet med Proteomedix forskningsmässigt också tagit steget in i segmentet multiomics där vi just nu studerar möjligheterna med att kombinera två moderna biomarkörer till vad som kan utveckla sig till en mycket intressant möjlighet. När våra initiala pilotstudier är genomförda kommer jag självklart att återkomma med vilka ytterligare steg vi tar i detta arbete.

Coronapandemin har haft en negativ inverkan på vårt resultat under det tredje kvartalet och vi är självklart inte nöjda. Men, som nämnt ovan märker vi för närvarande att vården och dess beslutsfattare på nytt öppnar upp för möten och diskussioner, vilket ger oss bättre möjligheter att accelerera arbetet med att kommersialisera Prostatype®.

Jag vill också ta vara på detta tillfälle och tacka alla er aktieägare för ert löpande stöd och er fortsatta övertygelse om att Prostatype Genomics har något unikt att erbjuda patienter drabbade av prostatacancer.

Fredrik Persson

VD Prostatype Genomics AB

Solna 18 november 2021

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-18 08:00 CET.