Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units

Teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att delta, avslutades den 20 juli 2022. Företrädesemissionen tecknades (inklusive teckningsförbindelser) till totalt cirka 79,5 procent, innebärande att garantiåtagande om cirka 20,5 procent aktiverats för en total teckning om 100 procent. Prostatype Genomics tillförs således cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 22 juli 2022.

Teckningsgrad, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 17,9 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79,5 procent. Därutöver har garantiåtagande motsvarande cirka 4,6 MSEK aktiverats, innebärande att Prostatype Genomics tillförs 100 procent av emissionsvolymen. Prostatype Genomics tillförs därmed cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 3,1 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 1,4 MSEK). Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 7 755 895 aktier samt 7 755 895 teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt 306 315 units (motsvarande cirka 16,9 MSEK) tecknades med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK. Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 22 juli 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När den initiala emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Prostatype Genomics att ha ökat med 7 755 895 aktier, från 15 103 602 aktier till 22 859 497 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 465 353,70 SEK, från 906 216,12 SEK till 1 371 569,82 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 34 procent. Härutöver kommer det finnas 7 755 895 utestående teckningsoptioner av serie TO 2.

Handel med Betald Tecknad Unit (BTU)

Handel med BTU pågår på Nasdaq First North Growth Market till och med den dag då företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske omkring den 9 augusti 2022.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 (ISIN-kod SE0018220014) är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Prostatype Genomics under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Lösenkursen kommer att vara samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-22 14:20 CET.