Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics presenterar delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2021

Prostatype Genomics presenterar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Kvartal 1 (1 januari –31 mars 2021) sammanfattat

Väsentliga händelser under det första kvartalet

Händelser efter periodens utgång

VD har ordet

Vi har nu avslutat det första kvartalet av 2021, vilket dessutom var Prostatype Genomics första fulla kvartal som ett noterat bolag. De milstolpar som vi hade föresatt oss att uppnå under kvartalet och kommunicerat till marknaden uppnåddes alla, med ett undantag, enligt plan. Den milstolpe som inte uppnåddes, publicering av preliminära data från den pågående valideringsstudien i samarbete med Akademiska Sjukhuset i Uppsala uppnåddes inte på grund av den tunga belastning som Covid-19 fortfarande innebär för sjukvården. Akademiska meddelade i början av april att all forskning ställdes in för att låta sjukhuset hantera Covid-19. Bolaget har därför nu sett en konkret effekt av pandemin på dess verksamhet. Förhoppningsvis ser vi däremot nu slutet på denna pandemi, åtminstone i Västvärlden, som har drabbat så många människor och samhällen runt om i världen.

Milstolpen kommer i stället med hög sannolikhet att uppnås under Q2 i år även om vi inte kan vara helt säkra då vi som Bolag, liksom många andra företag, får anpassa oss efter bästa förmåga till de förutsättningar som råder från tid till annan.

Vi fortsätter att fokusera på de två strategiska huvudspår som vi konsekvent har kommunicerat:

  1. Kommersiell lansering av Prostatype genom att bygga distributionskanaler
  2. Fortsätta att bygga den vetenskapliga basen genom kompletteranden valideringsstudier

I arbetet med att fullfölja vår strategi kommer vi den närmaste tiden att fortsätta bygga upp organisationen, framförallt gällande marknad och kommunikation. Vi ser mycket stora möjligheter när det gäller kommunikation i sociala medier där vi kan nå ut med vårt budskap även till alla de patienter och anhöriga som ivrigt söker mer information om vad diagnosen prostatacancer betyder för deras liv. Vi har mycket stort förtroende för vår produkt Prostatype® och det värde som den innebär för patienten och sjukvården. Att nå ut med information och vårt budskap på bästa möjliga vis är därför av högsta prioritet för oss, och sociala medier erbjuder väldigt bra plattformar för detta.

Vi befinner oss i flera diskussioner med potentiella samarbetspartners när det gäller distribution, med fokus på de stora marknaderna i Europa. Det är mycket som ska stämma men vi hoppas att snart kunna kommunicera detaljer om samarbetsavtal.

Valideringsstudierna i Uppsala och Taiwan fortskrider enligt plan, med undantag för den fördröjning i Uppsala som nämndes ovan. Det som är mest glädjande med de preliminära resultat vi har fått är att de pekar i precis samma riktning som tidigare studier. Som jag tidigare påpekat är de preliminära resultaten från Taiwan kanske mest glädjande, eftersom de indikerar att vår algoritm fungerar lika bra på en östasiatisk- som en västeuropeisk population.

Jag vill å Bolagets vägnar tacka alla aktieägare för ert ovärderliga stöd. Vi har tre kvartal kvar av 2021 och jag ser fram emot att fortsätta kommunicera nyheter som stödjer vår långsiktiga plan.

Fredrik Persson

VD, Prostatype Genomics AB

Solna 27 maj

Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-27 08:00 CET.