Ej regulatorisk

Långtidsstudie vid Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala, presenteras på EAU i maj 2024: Indikerar nytt användningsområde för Prostatype®

Prostatype Genomics har i samarbete med Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala under 2023 inlett en omfattande studie på patienter med lokaliserad prostatacancer med uppföljningstider på hela 25 år. Studien har accepterats för presentation vid den prestigefyllda och största urologikonferensen i Europa, den 39:e årliga kongressen för EAU (European Association of Urology), vilket vi är glada och stolta över. Totalt har 5651 abstracts av olika slag skickats in, det högsta antalet på många år, innebärande att konkurrensen varit mycket hård.

Interims resultaten, efter att ha analyserat cirka 100 patienter av en total grupp på cirka 500 patienter, indikerar att användningen av Prostatype® kan hjälpa sjukvård och patienter att fatta beslut om övervakning kontra behandling, snarare än att behöva förlita sig på enbart kliniska indikatorer, vilket är fallet idag.

Resultaten pekar på att Prostatype® ger en korrekt bedömning av risken för långvarig prostatacancerspecifik dödlighet, eller PCSM, för patienter med lokaliserad prostatacancer. Dessa fynd, med 25 års uppföljningstid, tyder på att Prostatype® kan förutse långsiktig risk för prostatacancerspecifik död.

I studien analyserar forskare vid Akademiska Universitetssjukhuset sambandet mellan Prostatype®-resultatet och långsiktiga onkologiska utfall efter radikal prostatektomi (innebärande att prostatan opereras ut ur patienten) i ett stratifierat kohortprov på 500 patienter som behandlades mellan 1991 och 2001. Studien förväntas vara helt avslutad under sista kvartalet 2024.

Docent Michael Häggman, urolog involverad i studien, lyfter specifikt fram ett fynd från studien som han tror kommer att ha den mest omedelbara kliniska effekten för prostatacancerpatienter: ”Det är slående hur exakt Prostatype® verkar förutsäga om patienten kommer att överleva eller dö av sin prostatacancer. Det är också av stort intresse ur klinisk synvinkel att Prostatype® inte bara ger information om när radikala behandlingar inte behövs, utan också indikerar vilka patienter som omgående bör behandlas radikalt omgående.”

Studien indikerar vidare att Prostatype® kan förutsäga vilka patienter som kommer att få återfall i sin cancer trots att prostatan har opererats bort. "Den sortens information är mycket viktig och värdefull att känna till från början av behandlingsprocessen. Dessa patienter kan potentiellt få en mer aggressiv behandlingsstrategi redan från början för att förhindra död i prostatacancer", säger Michael Häggman.

"Prostatype ger oberoende information som inte är uppenbar för en patolog som utvärderar biopsi genom ett mikroskop. Histologi vid prostatacancer är användbar till en viss grad. För de flesta av män är den så kallade Gleason-poängen mer tvetydig, och att känna till tumörens biologi är nödvändigt för att behandla patienten korrekt. Det är särskilt användbart med de långa uppföljningstider vi har i den här studien, för att visa den verkliga innebörden i termer av vad som händer med patienten på lång sikt. Resultaten så här långt är verkligen uppmuntrande och vi ser fram emot att samla in ytterligare data allt eftersom studien fortskrider, avslutar Michael Häggman.

Fredrik Persson, VD för Prostatype Genomics, kommenterar: "Interims data från studien förstärker återigen Prostatypes starka prestanda som en biomarkör som tillför värdefull och korrekt information till såväl läkare som patienter. Vi är glada att studien fångar intresset från forskarvärlden till EAU-mötet nästa vår, vilket gör informationen tillgänglig för många fler läkare. Vad som är ännu mer spännande är att vi nu har indikationer på att Prostatype® levererar ytterligare användbar information för en bredare användning av produkten. Information om risken för återfall efter en radikal behandling är av stort värde för sjukvården vilket i sin tur kommer att öppna ännu fler dörrar för användningen av Prostatype®, speciellt på den mer utvecklade amerikanska marknaden”, säger Fredrik Persson.

Företaget räknar med att studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift senare nästa år och har potential att bidra till att utöka användningsområdena för Prostatype® i framtida rekommendationer från amerikanska NCCN och de europeiska EAU-riktlinjerna för män som har diagnostiserats med prostatacancer med mycket låg-, låg- eller medelrisk. Detta för att avgöra om patientens sjukdom kan hanteras konservativt genom aktiv monitorering snarare än att behandlas med kirurgi eller strålbehandling.