Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 23 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen, såvida ledamoten i fråga inte är förhindrad att motta sådant arvode på grund av gällande riktlinjer hos ledamotens arbetsgivare.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Anders Lundberg, Michael Häggman, Mattias Prage, Håkan Englund och Jörgen Dahlström som styrelseledamöter. Vidare valdes Johan Waldhe till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade att utse Anders Lundberg till ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Valberedning inför årsstämman 2025

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2025 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2025 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2024 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån (eller kombinationer därav, s.k. units). Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta ändrad lydelse av 3 § i bolagsordningen enligt följande:

§ 3. Verksamhet

Företaget, skall direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter och läkemedel, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.”