Regulatoriskt pressmeddelande

Prostatype Genomics: Aktiviteter och handlingsplan för att stärka försäljningstillväxten

Prostatype Genomics presenterar idag åtgärder för att öka försäljningstillväxten på prioriterade europeiska marknader. I samband med detta presenteras förväntad omsättning för 2022 samt förändringar i säljorganisationen.

Under året har Prostatype Genomics fokuserat på att etablera marknadsnärvaro på prioriterade marknader i Europa (Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien och Sverige).
”Vi har tagit stora steg mot att etablera oss på våra prioriterade marknader och vi har idag omfattande kontaktytor mot vård och beslutsfattare i samtliga dessa länder. Det har tagit något längre tid än vad vi initialt planerat då nya och innovativa tester och terapier ger vården helt nya möjligheter, samtidigt som det initialt utmanar befintliga rutiner och etablerade processer. Arbetet har gett oss värdefull kunskap om beslutsvägar, den praktiska säljprocessen och hur vi ska introducera vårt erbjudande. Vi har nu vidtagit ett antal åtgärder för att stärka vår förmåga att öka försäljningen snabbare” säger Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics.

Försäljningsutveckling

De praktiska och logistiska utmaningar vi mött resulterar i en förskjutning av företagets försäljningsutveckling. Bolaget har under året noterat en utveckling där fler och fler kliniker identifierar patientnyttan och söker vägar att implementera Prostatype® i klinisk praxis.

För närvarande utvärderar ett 50-tal sjukhus/medicinska enheter Prostatype®. Ett 20-tal enheter har redan utvärderat produkten med gott kliniskt resultat och förbereder för att införa Prostatype® i klinisk rutin. Utöver detta har vi en pipeline omfattande ytterligare ett 50-tal medicinska enheter som är i begrepp att initiera sin utvärdering av Prostatype®.

 "Det kliniska behovet av Prostatype® är tydligt på våra aktiva marknader och vi märker ett stort stöd från våra kunder och vi tar steg framåt. Vi arbetar i ett starkt momentum vilket kommer att ge tydliga resultat framöver” fortsätter Fredrik Persson.

Fokuserad försäljningsorganisation

För att förstärka utvecklingen flyttar Prostatype Genomics ansvaret för försäljningsorganisationen till Sverige för att säkerställa att hela processen sker så enhetligt och effektivt som möjligt.

”Vi har i förbindelse med detta anställt Mats Bergström som Sales Director EMEA. Mats har en lång och gedigen erfarenhet från försäljning och introduktion av nya avancerade Medtech-produkter och kommer påtagligt att förstärka vår kommersiella förmåga. Vi har arbetat hårt för att identifiera och finna åtgärder för de praktiska hinder som finns och genomför nu de åtgärder som behövs för att sätta en effektiv struktur på plats där också annan kompetens behövs. Vi förstärker kapaciteten för att förenkla rutiner och förkorta ledtider så att rutinmässigt användande av Prostatype® underlättas.s” säger Fredrik Persson.

Sammanfattningsvis innebär detta:

-Goda kliniska resultat och en stark pipeline av sjukhus/medicinska enheter ger oss en stark bas för vidare försäljningsutveckling 2023 och framåt

– Fortsatt fokus på att tillsammans med den lokala sjukvården öka tillgängligheten och möjliggöra rutinanvändning av Prostatype® på ett snabbt antal växande kliniker

-Mats Bergström har anställts som Sales Director EMEA och det operativa ansvaret centraliseras till Sverige

– Försäljningen 2022 beräknas uppgå till 700.000 SEK
 

Den tidigare kommunicerade etableringsprocessen på den amerikanska marknaden fortlöper enligt tidplan och företaget kommer att presentera ytterligare uppdateringar inom kort.

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-07 18:01 CET.