Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 16 juni 2021 genom poströstning varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2019/2020 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att inte bevilja tidigare styrelseledamoten Chunde Li ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020, eftersom aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade emot ansvarsfrihet för honom. Årsstämman beviljade verkställande direktören och övriga styrelseledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019/2020.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen, såvida ledamoten i fråga inte är förhindrad att motta sådant arvode på grund av gällande riktlinjer hos ledamotens arbetsgivare.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fyra (4) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Anders Lundberg, Michael Häggman, Karlheinz Schmelig och Håkan Englund som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att utse Anders Lundberg till ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Anders Meyer som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2022

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2022 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2021 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Informationen är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-16 16:15 CET.

Attachments

Release