Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 1 juni 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2022 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen, såvida ledamoten i fråga inte är förhindrad att motta sådant arvode på grund av gällande riktlinjer hos ledamotens arbetsgivare.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Anders Lundberg, Michael Häggman, Håkan Englund och Mattias Prage som styrelseledamöter. Vidare valdes Henrik Nilsson till ny styrelseledamot. Karlheinz Schmelig stod inte till förfogande för omval. Årsstämman beslutade att utse Anders Lundberg till ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2024

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2024 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2024 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2023 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån (eller kombinationer därav, s.k. units) med ett belopp motsvarande högst 15 procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Samtliga beslut vid stämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Persson, VD för Prostatype Genomics

Tel: +46 (0) 73 049 77 01, e-post: fredrik.persson@prostatypegenomics.com