Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 2 juni 2022 genom poströstning varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2021 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen, såvida ledamoten i fråga inte är förhindrad att motta sådant arvode på grund av gällande riktlinjer hos ledamotens arbetsgivare.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Anders Lundberg, Michael Häggman, Karlheinz Schmelig och Håkan Englund som styrelseledamöter. Vidare valdes Mattias Prage till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade att utse Anders Lundberg till ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2023

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2023 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2022 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Beslut om optionsprogram till anställda och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för vissa anställda och nyckelpersoner i Bolaget och dess koncernbolag genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet).

Optionsprogrammet omfattar sammanlagt 500 000 teckningsoptioner. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 30 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde på 6 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). Utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till 3,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån (eller kombinationer därav, s.k. units). Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Samtliga beslut vid stämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta: